Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Gälröta hos fisk

  Andra sjukdomsnamn: Branchiomyces sp.

  Fisk

  Branchiomyces är en vattenlevande, hyfbildande encellig organism med svampliknande egenskaper. Två arter är känt förekommande i Europa. I Sverige har infektionen påvisats hos abborre år 2005.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Branchiomyces är en vattenlevande, hyfbildande encellig organism tillhörande riket Protister. Organismen har svampliknande egenskaper och ansågs tidigare tillhöra riket Svampar.

  Två arter av Branchiomyces hos fisk är kända i Europa - dels B. sanguinis som infekterar flera karpfiskarter och dels B. demigrans som infekterar gädda med flera vildfiskarter. I Europa har infektionen främst setts i dammanläggningar eller vatten/sjöar med hög näringshalt. I vilda bestånd har B. demigrans rapporterats kunna ge dödlighet på gädda och B. sanguinis har orsakat dödlighet hos karp i dammodlingar. Alla åldersgrupper av fisk kan påverkas av denna svampinfektion. Dödligheten kan variera mellan 10–50 procent i en besättning eller vildfiskpopulation.

  Symtom

  Branchiomyces
  Branchiomyces demigrans-infektion i gälvävnad. Bild 1: Bakgrundsbild med en degenererad gäle. Bild 2, infälld vänster hörn: långsmal hyfbildning med sporer i gälens sekundärlamell. Bild 3, infälld vänster: trombliknande sporbildning i gälens primärlamell. Foto: Anders Alfjorden/SVA

  Infekterade fiskar visar tecken på syrebrist i form av ökad andningsfrekvens och gapande munnar, och fisken samlas gärna vid ytan eller i tillflöden. Ofta uppstår omfattande skador på gälarna och tromber/blodkoagel kan bildas på grund av att blodflödet i gälarna stannar av. Gälröta uppstår när delar av gälarna dör/förlorar sin blodförsörjning eller när sekundära parasitära eller bakteriella infektioner tillstöter. Sjukdomsförloppet är snabbt med akut dödlighet inom 3-4 dygn. Infektionen gynnas av hög vattentemperatur och sjukdomsutbrott uppträder främst när vattentemperaturen överstiger 20 grader.

  I Sverige sågs denna infektion för första gången 2005 i samband med dödlighet hos abborryngel i Stockholmsområdet. I mitten av juli observerades död småfisk flytande i två delar av Norrviken i Sollentuna kommun. Även levande fisk med syrebristliknande beteende observerades enligt Miljö- och byggnadskontoret i kommunen. Två nydöda väl kylda yngel av abborre (vikt 1 gram) transporterades snabbt till SVA, där infektion med B. demigrans kunde konstateras.

  Etologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Encellig parasit tillhörande riket Protister och klassen algsvampar (Oomycetes) där också Saprolegnia spp. och Aphanomyces spp placeras.

  Infektionsport:

  Gälarna.

  Spridning i djuret:

  Lokalt på gälarna.

  Smittvägar:

  Sporer sprids främst till omgivningen och andra fiskar när infekterade fiskars gälar förstörs.

  Överlevnad:

  Det saknas uppgifter om hur länge sporerna kan överleva utanför fisk.

  Provtagning och diagnostik

  Infektionen är svår att diagnostisera/upptäcka eftersom fiskens gälar snabbt förstörs vid de höga vattentemperaturer som är aktuella vid utbrott. För att kunna identifiera denna infektion krävs snabb insamling och kylning av döende fisk och om möjligt också provuttag och fixering av gälprover i formalin direkt på platsen. Mikroskopisk undersökning av gälarna visar på förekomst av svamphyfer som växer inuti gälarnas blodkärl eller i gälarnas epitel.

  Behandling och profylax

  Detta är en av de infektioner på fisk som skulle kunna gynnas/få ökad spridning i Norden till följd av klimatförändringar.

  Viktiga faktorer i detta sammanhang är till exempel följande:

  • Flytta inte vatten eller fisk
  • Torka all fiskeutrustning och båtar, alternativt rengör och desinficera dem innan de flyttas mellan olika vattenområden
  • Rensa ej fisk på annan plats än på fångstplatsen
  Sidan granskades senast : 2023-09-06