Gå direkt till innehåll

Godartad beskällarsjuka hos häst, EHV-3

Andra sjukdomsnamn: Koitalt exantem, Ekvint herpesvirus-3 (EHV-3)

Häst

Godartad beskällarsjuka eller koitalt exantem är en venerisk sjukdom hos häst, som är spridd i hela världen. Hingstar är den viktigaste smittkällan. Både hingst och sto visar symtom i form av smärtande blåsor som spontanläker och efterlämnar opigmenterade fläckar i framför allt yttre könsorgan.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Godartad beskällarsjuka, även kallat koitalt exantem hos häst, förekommer i hela världen. SVA påvisade smittämnet i prover från häst i 2-3 fall per år mellan 2018-2020.

Smittämne

Godartad beskällarsjuka orsakas av ekvint herpesvirus 3 (EHV-3). EHV-3 är ett alfa-herpesvirus i familjen Herpesviridae, liksom EHV-1 som orsakar virusabort, och EHV-4 som orsakar rhinopneumonit. Viruset är ett dubbelsträngat DNA-virus som är höljeförsett, och inaktiveras därmed av de flesta desinfektionsmedel.

Smittvägar

Hingstar spelar den viktigaste rollen som smittspridare via betäckning. Viruset kan även överföras av skötare eller veterinär i samband med artificiell inseminering eller undersökning av könsorganen på sto och hingst. Förorenad utrustning, till exempel vid inseminering, kan sprida viruset. Ren utrustning bör därför användas till varje hingst och sto. Även valacker kan utsöndra och sprida virus om de till exempel går tillsammans med ston i en hage.

Patogenes

Viruset angriper de yttre könsorganen. Virus antas ta sig genom membranet i könsorganens epitelceller i en process som kallas endocytos, och förökar sig sedan i dessa celler. Det orsakar nedbrytning (lys) av cellerna. Utslag med blåsor och varblåsor (vesikopustulärt exantem) uppstår. EHV-3 kan troligen finnas i ett vilostadium i hästens kropp och reaktiveras vid senare tillfällen i livet. I vilofas är virus inte smittsamt. EHV-3 orsakar inte abort (det gör dock ett annat herpesvirus, så kallad virusabort, EHV-1).

Symtom

Blåsor, sår och rodnad i vagina och perineum hos ett sto med godartad beskällarsjuka.
Blåsor, sår och rodnad i vagina och perineum hos ett sto med godartad beskällarsjuka. Foto: Nikitta Afonso

Kliniska symtom uppträder inom en vecka, upp till tio dagar efter smitta (inkubationstid). Initialt ses runda, röda fläckar som utvecklas till smärtsamma blåsor och varblåsor (10-15 mm i diameter). Hos hingst ses blåsor på penisskaftet. Hos sto förekommer blåsor främst runt slidöppningen (vulva), men även i vaginalslemhinnan samt i fossa klitoris och mellangården (perineum). Blåsorna spricker och orsakar välavgränsade sår. Blåsor och sår i munslemhinnan och runt ögonen förekommer också. Såren kan infekteras med bakterier sekundärt och bli variga. Hästen kan visa allmänna symtom som smärta, trötthet, nedsatt aptit och feber. Hingstar kan få nedsatt sexualdrift (libido) och inte vilja betäcka. Blod i ejakulatet kan förekomma. Befruktning och fertilitet påverkas dock inte och EHV-3 orsakar inte kastning. Efter avläkning kvarstår opigmenterade fläckar (vita/rosa ärr) i huden.

Diagnos

Diagnos konfirmeras genom påvisande av nukleinsyra från viruset (EHV-3) med PCR.

En annan möjlighet är påvisande av antikroppar alternativt antikroppsstegring mot EHV-3 i serum med serumneutralisationstest. Antikroppar når sin peak 14-21 dagar efter infektion. Komplementbindande antikroppar går ned efter 60 dagar, medan serumneutraliserande antikroppar kan påvisas längre, minst ett år.

Det är även möjligt att ställa diagnos genom påvisande av inklusionskroppar som är karakteristiska för herpesvirus i hudceller från blåsornas randområde.

Det finns inget test som kan påvisa latent infektion, men positiv serologi och/eller opigmenterade fläckar på könsdelarna kan tyda på att en häst haft infektionen och skulle kunna vara bärare.

Differentialdiagnoser

Kraterformade sår runt vulva och perineum hos ett sto med koitalt exantem / godartad beskällarsjuka
Kraterformade sår runt vulva och perineum hos ett sto med koitalt exantem / godartad beskällarsjuka. Foto: Nikitta Afonso

Bland andra sjukdomar som kan uppträda med sår på könsdelarna på häst finns trauma från sparkar, rivsår, kemisk irritation, fotosensibilisering (soleksem), nedsatt blodcirkulation, olika former av tumörer, till exempel plattepitelscarcinom, sarkoid (ink) och melanom, och infektioner som stafylokocker, sommarsår (habronemiasis) och beskällarsjuka (dourine).

Provtagning

En provtagningspinne lämplig för PCR-analys tas från blåsorna i så tidigt skede av sjukdomsförloppet som möjligt. En flockad pinne så som ESwab föredras och kan beställas från SVA. Använd inte provtagningspinnar med kol eller agar som transportmedium.
Läs mer här om provtagning, analys och pris och hitta remiss att ladda ner.

För serologisk diagnostik tas i akut skede ett blodprov (serumrör) i vilket för att mäta antikroppstiter mäts. För fastställande av titerstegring tas ett andra blodprov 10-14 dagar senare. Läs mer här om provtagning, analys och pris och hitta remiss att ladda ner.

Behandling

Sårvård med sårtvätt kan göras vid behov. Ingen specifik behandling finns. I okomplicerade fall spontanläker sjukdomen inom två till tre veckor.

Isolering

Infekterade hästar isoleras direkt. För att begränsa smittspridningen avhålls sjuka hingstar och ston från betäckning och spermasamling tills såren/blåsorna är helt utläkta, dock minst tio dagar.

Stallrengöring och desinfektion

Infektionsämnet är ett så kallat höljeförsett virus. Det innebär att det inaktiveras av de flesta desinfektionsmedel som finns på marknaden.

Se vidare i separat information:

Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

Checklista: Om en smitta drabbar stallet (pdf)

Profylax

Gynekologisk undersökning av ston inför betäckning eller inseminering kan identifiera misstänkta smittbärare. Stress kan aktivera herpesvirus, undvik därför stressande situationer för hingstar och ston i samband med betäckning. Det saknas vaccin mot EHV-3.

Prognos

Prognosen är god och de flesta fall läker på två till tre veckor. Risken för abort är mycket liten eftersom sjukdomen bara drabbar de yttre könsorganen. Avelsston kan vanligen betäckas/semineras när blåsor och sår är helt utläkta. Hästar kan bli symtomlösa smittbärare med perioder av kliniska återfall, då oftast med mindre påtagliga symtom.

Vad säger lagstiftningen?

Godartad beskällarsjuka är en smittsam men inte en anmälningspliktig sjukdom.

Zoonosaspekt

EHV-3 smittar inte till människa.

Beställ SVA:s analys

Ekvint herpesvirus typ 3 (EHV-3) (PCR)

Hitta på denna sida