Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Henneguya psorospermica hos fisk

  Fisk

  Spordjursinfektion i gäle hos abborre och gädda, som kan ge allvarliga följder för fiskens allmäntillstånd. Gälvävnaden förstörs, vilket minskar syreupptagningsförmågan. Detta gör fisken mycket känslig för låga syrenivåer och fisken kan dö akut vid kraftig infektion eller förändrad vattenkvalitet. Spordjuret är globalt sprit.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Det finns många olika arter av Henneguya världen över. Hur smittspridningen för denna art går till är fortfarande inte fullt klarlagt men olika studier har kunnat visa att liknande infektioner sprids via bottenlevande maskar (tubificider) från vilka frisimmande parasiter frigörs och invaderar fiskens gälar och där startar en lokal inflammation. De färdigutvecklade sporerna från fiskar återinfekterar maskarna när de mogna cystorna brister och sporerna faller ner i bottensedimentet och temperaturen i vattnet stiger.

  Symtom

  H. psorospermica är känd för att kunna bilda gälcystor i så riklig mängd att gälarnas syreupptagande yta minskar eller begränsas (se bild 1). Parasiten ger också upphov till en inflammation i gälvävnaden. Dessa förändringar sammantaget leder till ett försämrat syreupptag. Hos unga abborrar, där gälarnas syreupptagande yta generellt är mycket mindre än hos fullvuxna fiskar, kan även en måttlig infektion allvarligt inverka på fiskens hälsotillstånd. Situationen för unga infekterade abborrar försämras gradvis från vinter till vårperioden då parasitcystorna växer till i storlek och utbredning för att kulminera på våren och försommaren. Infektionen kan då ge upphov till sjukdom och även dödlighet. Hos fiskar som klarar av infektionen kan cystor med färdigutvecklade sporer (se bild 2) börja ramla loss från gälarna eller så lyckas fiskens eget immunförsvar ta hand om och avgränsa utbredningen av cystorna eller till och med eliminera dem.
  En rapport från Tjeckoslovakien visar på att abborrar kan dö av syrebrist under våren när cystorna börjar nå full storlek.

  Henneguya Psorospermica
  Bild 1: Gäle med sporcystor (gråsvarta områden). Bild 2 (i övre vänstra hörnet): Cysta med stort antal sporer. Bild 3 (i övre högra hörnet): Henneguya psorospermica sett i hög förstoring genom mikroskopi. Foto: Anders Alfjorden/SVA

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Spordjur tillhörande gruppen myxosporidier

  Infektionsport:

  Via gälarna

  Spridning i djuret:

  Lokalt på gälarna

  Smittvägar:

  Fisken infekteras via frisimmande parasitstadier i vattnet

  Överlevnad:

  -

  Provtagning och diagnostik

  För blotta ögat syns infektionen som små ljusa blåsor/cystor på gälarna. De kan ibland ses i stor mängd. Tidigt i infektionen går det inte att avgöra vad som är orsak till infektionen, då merparten av det som ses är odefinierade utvecklingsstadier, men senare ökar mängden färdigutvecklade sporer (se bild 3), och då blir det möjligt att artbestämma spordjuren. Diagnos ställs genom direktmikroskopi av färska eller frysta gälcystor och histopatologisk undersökning av formalinfixerade gälar.

  Behandling och profylax

  Parasitinfektionen infekterar endast akvatiska djur och är inte överförbar till människa. Infektionen är ej behandlingsbar.
  Sidan granskades senast : 2019-12-17