Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kattsnuva

  Katt

  Har du frågor eller är du orolig för ditt djur? 

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om ditt djur. Om djuret är sjukt är det viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Kattsnuva

  Ordet eller benämningen ”kattsnuva” används för att beskriva symtom på övre luftvägsinfektion och ögoninflammation hos katt orsakat av ett eller flera infektionsämnen. Milda, övergående symtom som övergående nysningar, tunt genomskinligt flöde från nos och lindrig inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva) är inte ovanligt hos katter som hålls i grupp, men ses även hos katter som lever ensamma. Mer besvärliga symtom ses oftast hos ovaccinerade katter, och allra oftast hos kattungar och särskilt hos katter som hålla i grupp inomhus. Även om det är mindre vanligt med besvärliga former av kattsnuva hos vuxna vaccinerade katter som lever ensamma så kan drabbas även sådana individer, och behov av veterinärvård både på kort och lång sikt på grund av fortsatta besvär kan behövas.

  De tre infektionsämnen (agens) som i dagsläget oftast associeras med kattsnuva är Felint Herpesvirus, Felint Calicivirus samt bakterien Chlamydia felis. Risken för att andra virus och bakterier som katter normalt bär på orsakar sjukdom, eller bidrar till sjukdom är ökad hos känsliga katter och katter som lever i riskmiljöer. Det inkluderar katter som hålls tätt i stora grupper och då särskilt kattungar och ovaccinerade katter.

  En del katter blir allvarligt sjuka och behöver vårdas på djursjukhus eller motsvarande. De kan vara allmänt nedsatta, få hög feber och vägra att äta. En del katter får svårt att andas. Katter med svår sjukdom och katter som infekteras med Felint herpesvirus kan också få återkommande, eller kvarstående besvär i näshåla och ögonens hornhinna.

  Förebyggande åtgärder för att motverka mer allvarlig sjukdom är vaccination och att se över hur katterna hålls. Vaccination rekommenderas även till katter som lever ensamma. Läs mer om Vaccination av katt samt Infektioner i kattgrupper, några basala råd.

  • Felint herpesvirus (FHV-1) kan orsaka både ögon- och luftvägssjukdom hos katt. En katt som infekterats med viruset förväntas bära på det livslångt, med eller utan återkommande ögonproblem såsom skador i hornhinnan. Även friska katter kan sprida viruset.

  • Chlamydia felis (C. felis) är en bakterie hos katter som framför allt smittar via direktkontakt. Bakterien är vanligt förekommande hos friska katter. Den växer framför allt i kattens ögonslemhinnor, och i de fall besvär ses är det som regel i form av en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva). Ögonen kan i varierande grad blir röda och kladdiga. De flesta katter mår bra och fortsätter att äta.

  • Felint calicivirus (FCV) är vanligt förekommande hos friska katter som lever i grupp.  Symtom ses oftast hos katter som hålls i grupp inomhus. Typiska symtom är blåsor och sår i munnen, som kan vara mycket smärtsamma och göra att katten varken klarar att dricka och äta. Katten är hängig och har ofta feber. Särskilt hos mycket små kattungar och unga katter som är nedsatta kan viruset också infektera och orsaka sjukdom i luftvägarna inkluderande sällsynt i lungorna. Viruset kan också orsaka en ofarlig, snabbt övergående hälta (”limping syndrome”) som framför allt hos unga katter.

  Bakterier som sällan ensamt orsakar sjukdom hos katt inkluderar

  • Mycoplasmopsis (Mycoplasma) felis. Bakterien är en del av kattens normala bakterieflora (microbiota). Det innebär att den ofta hittas hos friska katter i ögon och övre luftvägar såsom nos, mun och svalg utan att orsaka besvär. Man sätter inte in någon behandling enbart för att bakterien hittas i ett prov. Mycoplasmopsis (Mycoplasma) felis kan emellertid också bidra till, eller orsaka ögonbesvär. Typiskt ses då bindhinne-inflammation; konjunktivit. Besvären är då som regel inte allvarliga, men till exempel lokal behandling med ögondroppar ordinerade av veterinär kan vara aktuellt.

  • Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica). Bakterien är liksom Mycoplasmopsis (Mycoplasma) felis en del av kattens normala bakterieflora (microbiota). Den hittas alltså ofta i ögon och övre luftvägar såsom nos, mun och svalg hos friska katter. Man tar därför sällan prov för analys av bakterien, utom i speciella fall. Till exempel så kan veterinären ta prov från de nedre delarna av luftvägarna, när nedsatta katter misstänks ha en bakteriellt orsakad djup lunginfektion Det är ovanligt med djup lunginfektion hos katt jämfört med hos många andra tama djurarter, men förekommer. Det är då också ovanligt att just Bordetella bronchiseptica är en huvudorsak till kattens sjukdom, men det förekommer.

  Mer information

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

  Mer information kopplat till olika specifika infektioner nås via Katt på SVA:s webbplats.

  Sidan granskades senast : 2024-04-10