Gå direkt till innehåll

Lungmask hos kameldjur

Kameldjur

Lungmask finns hos kameldjur i andra länder i Europa men är, vad vi vet, inte vanligt hos svenska kameldjur. Den skulle dock mycket väl kunna orsaka problem även här, på permanenta beten och vid fuktigt klimat. Lungmask från nötkreatur och får (men inte åsna) kan smitta kameldjur.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Kameldjuren kan smittas av nötkreaturens och fårens lungmaskar (Dictyocaulus viviparus och D. filaria) som är vanliga i nordvästra Europa och nötkreaturens lungmask (D. viviparus) finns även i Sverige. Fårens stora lungmask (D. filaria) har man ännu inte hittat i Sverige. Sjukdomen (bronkit) debuterar i allmänhet under sensommaren.

Kliniska symtom

Symtom kan vara hosta, näsflöde och försvårad andning. Det är främst unga kameldjur som drabbas under sin första betessäsong.

Differentialdiagnoser

Lunginflammation.

Bronkit av annan orsak.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Lungmaskar; Dictyocaulus viviparus och D. filaria.

Infektionsport:

Larver från betet tas upp oralt och penetrerar tunntarmen.

Spridning i djuret:

Via lymf- och blodkärl tar larverna sig till lungorna där könsmognad till vuxna maskar sker. Äggen som maskarna avger kläcks i lungan. Larverna hostas sedan upp, sväljs ned och kommer ut på betet via träcken.

Smittvägar:

Bete (smittan övervintrar). Äldre kameldjur, nötkreatur och får; främst andraårsbetare. Smitta kan komma in i besättningen med inköpta kameldjur, nötkreatur och får.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild med hosta och nedsatt hull.

Träckprov för undersökning av lungmasklarver med Baermanns metod.

Vuxna parasiter är cirka 8 cm långa och kan påvisas i luftstrupe och bronker vid obduktion.

Behandling och profylax

Avmaskning.

Parasitfria beten.

Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång.

Beställ SVA:s analyser

Parasitologi träck, lungmask (Dictyocaulus), (Baermannmetod)

Hitta på denna sida