Gå direkt till innehåll

Mastit orsakad av Streptococcus zooepidemicus hos nötkreatur

Nötkreatur

Streptococcus zooepidemicus är en bakterie som förknippas med övre luftvägsinfektioner hos häst. Den är också en mindre vanlig orsak till mastit.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

S. zooepidemicus är en ovanlig mastitpatogen i Sverige. Under de senaste åren har S. zooepidemicus identifierats i färre än tio mjölkprov per år på mastitlaboratoriet, SVA.

Kliniska symtom

S. zooepidemicus kan orsaka såväl klinisk och subklinisk som akut och kronisk mastit.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus är en grampositiv kock

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

Främst andra kor, eventuellt hästar

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Denna streptokock kan inte artbestämmas i fält. Misstänkta plattor kan sändas till mastitlaboratoriet för konfirmering. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium. Utmärkande vid odling är en kraftig betahemolys som syns på blodagar.

Behandling och profylax

S. zooepidemicus är känslig för penicillin. Endast akut klinisk mastit bör antibiotikabehandlas under laktationen (se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning). Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar kan tillkomma beroende på symtom. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

S. zooepidemicus förebyggs genom noggranna mjölkningsrutiner och god mjölkningshygien. Infekterade djur ska skyddas från friska djur genom gruppering och mjölkningsordning. Hygienen i kalvningsbox och i liggbås ska vara god. Inköp av djur bör undvikas. Utslagning av främst kroniskt infekterade djur är en viktig del i sanering av drabbade besättningar. Hästar kan vara potentiell smittkälla. Man bör också beakta zoonosrisken mellan ko och människa.

Beställ SVA:s analyser

Mastitbakteriologisk undersökning, per juverdel (1-3 juverdelar)

Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

Beställ SVA:s produkter

SELMA, 3 st per förpackning

SELMA PLUS, 3 st per förpackning

Mjölkrör, 10 st

Hitta på denna sida