Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mykoplasma hos get

  Andra sjukdomsnamn: Killinghosta, Norskhosta (Mycoplasma (M) ovipneumoniae)

  Get

  Mykoplasma är en bakterie som kan ge en mängd olika symtom hos getter i alla åldrar. Pneumoni, artrit, mastit och en rad andra symtom förekommer. Flera mykoplasmaarter finns i Sverige medan andra inte har påvisats.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Både killingar och vuxna djur kan drabbas. Flera olika mykoplasmer har påvisats i Sverige. 2011 drabbades en getbesättning av Mycoplasma mycoides subsp. capri. Dessförinnan var det senaste kända utbrottet i Sverige 1982, i en mjölkgetbesättning. Sporadiska mastitfall i andra getbesättningar har dock förekommit mellan dessa utbrott. Våren 2022 drabbades en getbesättning av ett utbrott av Mycoplasma capricolum subsp. capricolum som gav allvarliga artriter på nyfödda killingar. Smittsam pleuropneumoni (CCPP) orsakad av Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae och smittsam agalakti orsakad av bland annat Mycoplasmopsis agalactiae har inte påvisats i Sverige.

  Symtom

  Mykoplasma kan ge en rad olika symtom och allra vanligast är luftvägsinfektioner. Smittade getter kan ha alltifrån lindrig hosta (Mesomycoplasma ovipneumoniae) till kraftig pleuropenumoni med hög feber. Septikemi och dödsfall förekommer. Artriter och hälta förekommer också, liksom mastit med kraftigt sänkt mjölkproduktion. Ofta ses samtidigt flera olika symtom i smittade besättningar. Symtomlösa smittbärare är vanligt förekommande.

  Andra symtom som kan förekomma är: Perikardit, abort och keratokonjunktivit

  Differentialdiagnoser

  Andra luftvägsinfektioner. Andra orsaker till mastit och artrit, som CAE. Om luftvägssymtom förekommer samtidigt som artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  M. ovipneumoniaeM. capricolum subspcapricolum och M. mycoides subspcapri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LCmed flera.

  Infektionsport:

  Luftvägar, magtarmkanal, spenkanal.

  Smittvägar:

  Inköp av djur, smittad mjölk till killingar, mjölkning, aerosol.

  Överlevnad:

  Sannolikt dålig överlevnad utanför geten.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion. Nässvabb, mjölkprov, ledvätska, ögonsvabb och blod för PCR. Svabbprover tas med e-svabb. Serum för antikroppar mot M. agalactiae. Mesomycoplasma ovipneumoniae ingår i luftvägspaketet för får och get.

  Behandling och profylax

  Eftersom mykoplasmer saknar cellvägg är de inte penicillinkänsliga. Behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt även om mykoplasman är känslig in vitro. De förebyggande åtgärderna är viktigast: Undvik inköp av djur. Sörj för god stallmiljö och bra ventilation. Isolera och slakta ut smittade djur. Pastörisera killingarnas mjölk. Iaktta god hygien vid mjölkning. Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).

  Beställ SVA:s analyser

  Luftvägspaket får/get (PCR)

  Mycoplasma species (PCR)

  Mycoplasmopsis agalactiae, antikroppar (KB)

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

  Mjölkrör, 10 st

  Sidan granskades senast : 2024-04-12