Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  TBE, Tick-borne encephilitis virus hos hund

  Hund

  TBE orsakas av ett virus (Tick-borne encephilitis virus), som sprids genom fästingbett till både människor och hundar. Infektionen är inte alls ovanlig hos hund, men viruset orsakar mycket sällan sjukdom hos infekterade hundar. Från andra länder finns sjukdomsfall beskrivna, hundarna har haft symtom som kramper och förlamningssymtom och varit så dåliga att de avlivats.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Vad säger lagstiftningen?

  Infektion hos hund med Tick-borne encephilitis virus (TBEV) är inte anmälningspliktig.

  Förekomst

  Förekomst av TBE i fästingpopulationen varierar stort både mellan och inom länder i Europa. För information om riskområden för TBE infektion hos människa i Sverige: se respektive läns smittskyddsenheters webbplats. Hur ofta hundar infekteras i olika delar av Sverige, eller överhuvudtaget i landet är inte klarlagt. Seroprevalensen hos friska hundar har i olika undersökningar från Europa varierat mellan till exempel mindre än en procent upp till 50 procent.

  Agens och smittvägar

  TBE-sjukdom hos hund orsakas av Tick-borne encephilitis virus (TBEV), ett neurotropt arbo-virus (genus flavivirus, familj flaviviridae) som sprids och smittar via fästingbett. Den i Sverige vanligt förekommande fästingen Ixodes ricinus utgör den huvudsakliga vektorn för TBEV i Europa. Vilda djur utgör reservoir för infektionen, bland annat spelar mindre gnagare en viktig roll. 

  Zoonosaspekt

  TBE är en zoonos, men både människor och djur infekteras primärt via fästingar. Direkt horisontell spridning från hund och katt till människa förväntas inte.

  Patogenes och kliniska symtom

  Hos hund förlöper TBEV oftast subkliniskt. Trots att höga seroprevalenser hos hund har påvisat i Europa finns endast ett tjugo-tal fall av naturlig infektion med utvecklande av kliniska symtom finns beskrivna i litteraturen. Utöver detta finns dock noggranna retrospektiva histopatologiska undersökningar.

  I de studier och de fall där diagnos fastställts genom obduktion och/eller påvisande av virus eller av TBEV-specifika antikroppar i CSF har de drabbade hundarna uppvisat grava symtom till följd av en grav meningoencephalit eller meningoencephalymyelit. Det dominerande patologiska fyndet vid retrosepektiva studier är också en massiv encephalit. Påvisande av meningoencephalit med hjälp av MRI (magnetic resonance imaging) finns också rapporterat.

  Sjukdomsförloppet har i fastställda fall av TBE varit mycket snabbt progredierande, och hundarna har avlivats eller dött inom några få dagar, eller upp till en vecka från det att symtom först uppträdde.

  Feber (över 39°C) tillsammans med en rad neurologiska symtom som till exempel förändrat beteende och medvetande, central vestibulärt syndrom och kranialnervs-relaterade symtom har setts till följd av de parenchymala hjärnsskadorna. Spinala reflexer kan vara påverkade.

  Grava symtom som tetrapares, kramper och hyperexcitabilitet i kombination med hög feber, kraftigt påverkat allmäntillstånd med apati och/eller sänkt vakenhetsgrad är typisk symtombild, och dominerar även de beskrivningar som finns av mindre väl verifierade, men starkt misstänkta fall av TBE hos hund.

  Diagnos

  På grund av den ofta mycket snabba sjukdomsutvecklingen och med ledning av symtombilden den pessima prognos som (oavsett etiologisk orsak) föreligger ställs diagnosen TBE hos hund primärt portmortem inkluderande histopatologisk undersökning av CNS-vävnad. Kontakta laboratoriet avseende möjlighet att också utföra PCR undersökning och andra undersökningar för påvisande av virus. I de fall det är lämpligt kan blodprover uttas innan avlivning för att möjliggöra undersökning av serum och helblod.

  Levande hund: Observera att kontakt med laboratorium bör tas innan prover tas- detta är inte rutinundersökningar, och långt ifrån alla laboratorier har validerade undersökningsmetoder avseende TBE hos hund. Närvaro av virus i blod kan hos levande hund undersökas med hjälp av PCR, förutsatt att validerad undersökning (laboratorium) finns att tillgå. I de fall möjlighet finnes för undersökning av cerebrospinalvätska kan denna med fördel också undersökas avseende både virus (PCR) och TBEV-specifika antikroppar. Samtidigt uttas blodprov för serologisk undersökning, för jämförelse (antikropps-titer-kvot). Eftersom CSF-prov kräver narkos blir undersökningen i många fall aldrig aktuell på grund av hunden kritiska tillstånd.

  Det tar tid innan hunden serokonverterar och analysen ge ett negativt svar i akut fas av sjukdomen, eller endast en låg titer. Vidare kan validerad undersökningsmetod för just hund saknas hos tillgängliga laboratorier.

  Påvisande av TBEV specifika IgM och IgG antikroppar i serum: Observera att antikroppar påvisas hos symtomfria hundar; seroprevalensen kan vara hög hos hundar i endemiska områden. Höga halter av både IgM- och IgG-antikroppar kan också kvarstå en lång tid, åtminstone i flera månader hos en frisk hund efter infektionstillfället.

  Påvisande av en enskild positiv titer är alltså inte diagnostiskt. I de fall symtom utvecklas kan analysen ge ett negativt svar i akut fas av sjukdomen eftersom det tar tid innan hunden serokonverterar. Skulle hunden överleva kan parprovsanalys utföras för påvisande av fyrfaldig titerstegring (det första provet analyseras återigen, samtidigt som ett andra prov uttaget två veckor senare).

  Behandling

  Behandling är understödjande; specifik behandling saknas. Observera prognosen utifrån hundens kliniska symtom, samt vilka differentialdiagnoserna kan vara vid grava centralnervösa symtom hos hund.

  Profylax

  Se Folkhälsomyndighetens webbplats för förebyggande råd avseende fästingexposition och information om sjukdomen hos människa. Där finns också goda råd avseende avlägsnande av fästingar.

  Profylax mot klinisk sjukdom till följd av fästingburna infektioner och besvärliga fästingangrepp hos hund och katt består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation för rätt djurslag i kombination av regelbunden genomgång av djurets päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion. Fästingarna tas bort genom att hel enkelt dra ut dem - rakt ut; fästingen skall inte vridas eller “smörjas in”. Om delar av fästingen kvarstår kan dessa som regel enkelt ta bort efter några dagar efter att en lokal inflammation uppstått. Pincett eller speciella fästingborttagare underlättar.

  Vaccin mot TBE hos hund saknas.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Har du frågor eller är du orolig för ditt djur?

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om ditt djur. Om djuret är sjukt är det viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Förekomst och smitta

  TBE (efter engelskans Tick-borne encephilitis), på svenska också kallad fästingburen hjärninflammation, är en sjukdom som framförallt drabbar människor. Information om TBE hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Hos hund är infektion med viruset inte så ovanligt, men däremot är sjukdom till följd av infektionen ovanlig. TBE orsakas av ett virus (Tick-borne encephilitis virus), som sprids genom fästingbett till både människor och hundar. En hund smittar alltså inte direkt till människor, och människor smittar inte direkt till hund.

  Symtom

  Att hundar infekteras med TBE-viruset utan att utveckla sjukdom har setts med hjälp av blodprovsundersökningar från olika länder. Så många som en tredjedel, eller hälften av friska hundar som provtagits hade utvecklat antikroppar; det vill säga hade någon gång varit infekterade med bakterien.

  I ovanliga fall utvecklar hundarna också sjukdom

  De beskrivningar som finns av symtom hos hundar som insjuknat på grund av TBE-virus-infektion kommer framförallt från Centraleuropa. Dessa hundar har mycket snabbt blivit mycket dåliga, troligen inom en vecka upp till tio dagar efter att de smittats av en fästing. De sjuka hundarna hade hög feber, kraftigt nedsatt medvetande och visat symtom som kramper och förlamningssymtom. Hundarna har antingen avlivats eller självdött inom några få dagar till en vecka från det att de första symtomen upptäcktes. I Sverige har hittills inga sådana fall upptäckts.

  Diagnos

  De symtom som ses vid TBE-sjukdom hos hund kan ses även vid en rad andra sjukdomstillstånd.
  När hundar blir så svårt sjuka, lider så mycket och man förstår att de inte kommer överleva, ställs diagnosen genom obduktion, det vill säga efter avlivning.

  Om det är lämpligt kanske man hunnit ta ut blodprover innan, och kanske det kan gå att undersöka hunden i narkos, så att också ett prov från ryggmärgsvätskan kan tas. Säkrast ställs dock diagnosen genom obduktion.

  Att ta blodprov från friska hundar för att se om de har varit infekterade, det vill säga om man kan hitta antikroppar är inte aktuellt. Det är helt normalt för en hund att ha antikroppar mot TBE, som nämnts ovan ovanligt att hundar insjuknar. De hundar som blir sjuka blir sjuka så fort blir sjuka att antikroppar kanske inte ens hinner bildas-eller bara i en låg mängd.

  Förebyggande behandling

  Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation i kombination av regelbunden genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

  Vaccin mot TBE hos hund saknas.

  Sidan granskades senast : 2023-08-10
  Sidan granskades senast : 2022-07-12