Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Svenska Köttföretagen

Start/avslut

2020 - 2021

Områden

Nötkreatur

Fästingburna sjukdomar - ett hot mot betande nötkreatur i ett varmare klimat

Foto: Bengt Ekberg SVA

Syftena med projektet var att i) genomföra en pilotstudie för att undersöka förekomst av infektionsämnen i fästingar och blodprov från utegående nötkreatur som drabbats av allvarliga sjukdomsproblem sannolikt orsakade av fästingburna infektioner och ii) undersöka om fästingprofylax kan minska risken för sjukdomsproblem bland betande ungdjur. På lång sikt var syftet att minska risken för fästingburna infektioner bland betande nötkreatur. 

Studien visade på förekomst av nya infektionsämnen, en Mycoplasma wenyonii-liknande art och bovint parvovirus 3, i blodprov från utegående nötkreatur som drabbats av sjukdom som misstänktes vara orsakad av fästingburna infektioner. Det kan inte uteslutas att dessa infektionsämnen kan ha haft betydelse för klinisk sjukdom. Vi fann också att infektion med Anaplasma phagocytophilum var vanligt förekommande i besättningen. Det är möjligt att sådan infektion kan ha lett till hämning av immunförsvaret vilket gjort djuren extra känsliga för andra infektioner och i sin tur lett till ökad sjuklighet. Saminfektioner har troligen betydelse för sjukdomsförloppet eftersom sådana kan leda till allvarligare sjukdom än enkelinfektioner. Vi fann också att vilda hjortar i området inte är en viktig smittkälla för infektion med A. phagocytophilum bland nötkreaturen.

Att fästingar är en vektor för infektion med A. phagocytophilum konfirmerades genom fynd av DNA från denna bakterie i fästingar insamlade från nötkreatur. Fästingprofylax brukar ingå som en rekommendation för att komma till rätta med sådana infektioner. I den djurgrupp som studerades i detta projekt hade fästingprofylax vid ett tillfälle i maj månad dock ingen påverkan på undersökta variabler som tillväxt och sjuklighet. Det faktum att alla ungdjuren hade antikroppar mot A. phagocytophilum redan innan behandling kan dock ha påverkat resultatet.

För att ytterligare undersöka betydelsen av den M. wenyonii-liknande art som detekterades är avsikten att på sikt ta fram ett PCR-test specifikt för denna art som kan användas för att undersöka ett större antal prover för den här arten. Vi hoppas också kunna undersöka förekomst av denna art i insamlade fästingar.

Introduktion av nya infektionsämnen via fästingar kan leda till nya sjukdomar och/eller att redan kända infektionssjukdomar förvärras. Ökad sjuklighet och dödsfall är kostsamt för näringen. Genom att öka kunskapen om detta område kan behov av förebyggande åtgärder samt åtgärder för att tidigt hitta och eventuellt behandla drabbade djur identifieras.

Sidan granskades senast : 2021-12-14