Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/avslut

2019 - 2022

Områden

Nötkreatur

Genotypning för bättre kunskap om spridning, virulens och resistens hos koagulasnegativa stafylokocker från fall av mastit hos mjölkkor inklusive zoonotiska aspekter

Foto: Bengt Ekberg SVA

Målen med projektet är att öka kunskapen om epidemiologin för juverinfektioner hos mjölkkor orsakade av vanliga arter av koagulasnegativa stafylokocker (KNS) samt att undersöka zoonotiska aspekter rörande infektioner med S epidermidis (SEP). KNS är en del av den normala hudfloran hos alla djur, inklusive människa, men är också en vanlig orsak till infektioner. Hos mjölkkor är KNS det näst vanligaste bakteriefyndet vid subklinisk mastit, men KNS är också ett vanligt fynd vid sjukvårdsrelaterade infektioner hos människa.

I en tidigare studie har vi samlat in KNS-isolat från mjölkkor. Ett urval av dessa kommer att analyseras med hjälp av helgenomsekvensering för att fastställa släktskap och genetisk variation inom art och variation mellan regioner samt inom/mellan mjölkkogårdar. Vi kommer också undersöka om genotyper inom art skiljer beträffande t.ex. tillfrisknande hos mjölkkor och förekomst av gener som kodar för antibiotikaresistens och virulens. För att undersöka zoonotiska aspekter hos SEP ska vi jämföra sekvensdata från mjölkisolat med data från SEP-isolat som ska samlas in från djurägare som deltog i mastitstudien samt med redan befintlig sekvensdata för humanisolat från vårdrelaterade infektioner. Resultaten kommer ge viktig kunskap om förebyggande åtgärder för att minska förekomsten av infektioner orsakade av KNS-arter, vilket förhoppningsvis leder till förbättrad hälsa och minskad antibiotikaanvändning.

Sidan granskades senast : 2023-01-31