Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sametinget

Distriktsveterinärerna

Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

Dorotea kommun

Finansiär

MNKA

Start/Avslut

2024 - 2025

Djurslag

Ren

Medlemmar

Anna Omazic

Ola Norman

Klimatanpassning av rennäringen - övning och utvärdering av stödutfodring med hjälp av drönare

Rennäringen är av stor betydelse för norra Sverige. Renen är till antalet det största livsmedelsproducerande djurslaget i norr och en viktig samisk kulturbärare. Dessutom är rennäringen nödvändig för att bevara ett vidsträckt fjällandskap med stor artrikedom. Betande renar har även en dämpande effekt på förbuskningen av fjällsluttningarna vilket bidrar till att minska klimatpåverkan (albedoeffekten). Därtill är lokal djurproduktion värdefull på flera sätt, till exempel genom att minska behovet för transport av djur och/eller animaliska produkter.

Renen har i alla tider fått sin föda från naturbete, men klimatförändringen ökar frekvensen och intensiteten av händelser med växelvis frost och tö, och det regnar istället för snöar under vintertid. Detta leder till isbelagda betesmarker (”låst bete”) som hindrar renarna från att komma åt sin föda under vinterhalvåret. För att undvika försämrad djurhälsa och svält är stödutfodring en nödvändig strategi för att hantera bristen på eller otillgängligheten av naturliga betesresurser. Som en följd av den pågående klimatförändringen bedöms behovet av stödutfodring öka i framtiden. Stödutfodring kan rädda renars liv, men är även förknippad med utmaningar gällande såväl ökad djurtäthet vilket förknippas med ökad risk för infektionssjukdomar samt merarbete och ökade kostnader för renägaren. I förlängningen utgör detta ett hot mot det traditionella sättet att arbeta med ren.

Användning av drönare i rennäringen har ökat under de senaste tio åren. Flera projekt har genomförts inriktade mot användning av drönare för att lokalisera renar och till förflyttning av djur samt för datainsamling gällande snö och vegetation i renbetesområdet. Ökad användning av drönare bidrar till att minska användningen av terrängfordon och helikopter i rennäringen och därigenom kan sektorns utsläpp kopplade till fossila bränslen minskas avsevärt, vilket i sin tur bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan samt lägre drivmedelskostnader och möjliggör mer effektiva arbetssätt. Minskad användning av terrängfordon bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö för renskötare . Genom att utöka användningsområdet av drönare i rennäring till att nyttjas även vid stödutfodring kan dessa vinster ökas ytterligare. Samtidigt kan stödutfodring av ren med hjälp av drönare utgöra en möjlighet att underlätta för renskötare att snabbt få ut foder till djuren vid mycket svåra väderförhållanden vilket är en viktig del i att upprätthålla en god djurhälsa.

Mål

Projektets övergripande mål är att utvärdera möjligheten till att nyttja drönare vid stödutfodring av ren.Sidan granskades senast : 2024-02-28