Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Helena Eriksson
Helena Eriksson Forskare, biträdande statsveterinär helena.eriksson@sva.se 018-67 41 08

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/avslut

2020 - 2022

Djurslag

Fjäderfä

Medlemmar

Eva Wattrang

Robert Söderlund

Rödsjuka hos värphöns - profylax och förebyggande åtgärder

Foto: iStockPhoto

Rödsjuka, som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae (ER), hos värphöns är enmycket allvarlig infektionssjukdom som leder till djurlidande, hög dödlighet och äggproduktionsförluster. Trots att sjukdomen anses vara ett av de allvarligaste hälsoproblemen i svensk äggnäring har kunskapen om den varit mycket begränsad. Detta medför att sjukdomen är svår att förebygga och bekämpa. Vi har tagit fram viktig ny kunskap om rödsjuka hos värphöns bl.a. om hönsens immunsvar mot infektionen och den genetiska variationen hos ER som infekterat höns. Vi har t.ex. funnit att immuncellers förmåga att ta upp och döda bakterier (fagocytos) är central i hönsens försvar mot ER. I det här projektet avser vi att fortsätta arbetet
med att kartlägga interaktionen mellan bakterie och värd med fokus på hur skyddande immunitet hos höns erhålls och upprätthålls. Projektet innefattar 1) studier av olika immunparametrar och faktorer som påverkar dessa under produktionsperioden i kommersiella värphönsflockar, 2) identifiering av ER och liknande bakterier i hönsens miljö, 3) kartläggning av ER-typ och immunsvar vid rödsjukeutbrott och 4) studier av immunceller i kultur för att se hur genetisk variation mellan ER-stammar påverkar fagocytos. Resultaten från projektet kommer att ge viktig ny kunskap bl.a. om de faktorer som påverkar utfallet vid vaccination av höns mot rödsjuka och i förlängningen kommer resultaten att leda till att effektivare sjukdomsförebyggande åtgärder kan tas fram. 
Sidan granskades senast : 2023-01-31