Gå direkt till innehåll

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar eller infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. De kan orsakas av olika typer av smittämnen som virus, bakterier, svampar och parasiter vilka kallas zoonotiska smittämnen.

Överföringen av smittämnen mellan djur och människor kan ske via:

  • livsmedel, foder eller vatten
  • direkt kontakt med smittbärande djur eller människor
  • vektorer, såsom fästingar, knott eller myggor
  • föremål eller miljö som förorenats med dessa smittämnen.

I Sverige har flera zoonoser bekämpats genom omfattande insatser från samhället, branschorganisationer och enskilda aktörer. Sverige är fritt från en del zoonoser, såsom nötkreaturs tuberkulos, brucellos hos idisslare och klassisk rabies. Zoonoser som förekommer i viss omfattning och som övervakas via kontroll- eller övervakningsprogram är exempelvis fågelinfluensa, salmonellos och campylobakterios.

Fynd av vissa zoonoser eller zoonotiska smittämnen hos djur eller människor är anmälningspliktiga. Vid misstanke om en zoonos hos ett djur eller människa behöver veterinär eller läkare kontaktas för bedömning om eventuell provtagning, behandling, smittspårning eller rapportering behöver utföras, samt om åtgärder behöver vidtas för att kontrollera eller eliminera smittan.

Sidan granskades senast : 2022-07-05