Gå direkt till innehåll

Åtgärder mot FIP i kattgrupper

Provtagning och åtgärder mot smitta med kattens coronavirus och utveckling av FIP (felin infektiös peritonit) i kattgrupper.

Smittämne

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset kan delas in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form.

Katter som är infekterade med den smittsamma tarmformen av coronavirus utvecklar vanligen inga symtom till följd av infektionen. I en del fall sker dock en förändring (mutation) av viruset så att det utvecklas till en FIP-form. Förändringen sker efter det att katten infekterats och det förändrade viruset sprids inte vidare till andra katter. FIP-formen orsakar allvarlig sjukdom hos den enskilda katt där virusförändringen skett. 

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP: 

  • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
  • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
  • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, en ökad risk för att utveckla FIP.  

Smittvägar

Som nämnts ovan har FIP-formen av virus inte visats vara smittsam, det vill säga en katt med FIP skall inte kunna smitta andra katter med FIP-virus. Katter med FIP kan dock sprida coronavirus i tarmform, precis som de katter i gruppen som inte visar symtom på sjukdom.

Tarmformen av coronavirus är mycket smittsam. Katter smittas framförallt via infekterad avföring. Kattlådor är därför en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor, men är känsligt för vanliga rengöringsmedel. 

Smittan sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, det vill säga de sprider virus under lång tid (i upp till flera år) men de flesta katter blir fria från virus inom några månader. Katter som gjort sig av med virus kan snabbt bli infekterade igen; infektion med coronavirus leder inte till immunitet hos katten.  

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en besättning i många år. Eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom till följd av virusinfektionen är man som kattägare ofta inte medveten om att smittan finns i gruppen.  

Om någon eller några av katterna utvecklar FIP vet man däremot att de smittats av coronavirus. Man kan också låta undersöka kattgruppen för att se om man har coronavirus i sin besättning. 

Kattens coronavirus infekterar just katter, människor eller till exempel hundar smittas inte med detta virus.

Åtgärder för att minska risken för FIP-fall i en kattgrupp

Tre viktiga grundprinciper för att minska risken för FIP i en kattgrupp är:   

  • Att undvika att avla på katter som kan ha ärvt en ökad risk för att utveckla FIP.
  • Att minska smittrycket, se till att katterna utsätts för så liten virusmängd som möjligt.
  • Att förhindra att kattungar blir infekterade.

Strikt hygien vad gäller kattlådor är viktigt. En kattlåda per max två katter rekommenderas. Avföring skall tas bort så snart som möjligt, minst en gång dagligen. Lådan töms helt och rengörs grundligt minst en gång per vecka. 

Katterna bör hållas i mindre grupper, gärna inte fler än fyra katter per grupp. Med hjälp av provtagning kan katterna grupperas så att katter som utsöndrar mycket virus hålls separat, se nedan under provtagning.  

Det enda säkra sättet att undvika framtida fall av FIP i en kattbesättning är att få alla katter helt fria från coronavirussmitta. Detta kan göras genom med hjälp av upprepade provtagningar och omgrupperingar av katterna. När man väl fått bort smittan är det viktigt med fortsatta åtgärder eftersom smittan lätt kan komma in i gruppen igen. Nysmitta kan ske genom besök av andra katter, eller genom att någon av de egna katterna besöker en miljö där infekterade katter eller infekterad kattavföring finns. 

För att försöka skydda kattungar i en kattgrupp där coronavirus finns skiljs dräktiga honor från övriga katter tre veckor före förlossningen. Kattmamman och kattungarna hålls strikt separerade från övriga katter fram till och med försäljning. Förutsatt att ungarna inte smittas av honan är det möjligt att de är fria från coronavirus vid leverans. Detta kan undersökas med hjälp av blodprovsundersökning av kattungarna efter att de avvants. Kattungarna måste hållas fria från smitta även under tiden efter provtagningen, och de bör inte levereras till en kattgrupp där coronavirus-smitta finns.

Provtagning

För att ta reda på om coronavirus-smitta förekommer i en besättning och vilka katter som sprider smitta just vid provtagningstillfället kan man undersöka  avföring med en PCR-teknik, som innebär att man söker efter själva viruset i avföringen.

Observera att denna undersökning inte kan skilja mellan tarmformen och FIP-formen av kattens coronavirus. Varken påvisande av antikroppar i blodet, eller av coronavirus i avföringen betyder alltså att katten har FIP, eller att katten säkert kommer att utveckla FIP. De flesta katter gör sig ju av med sin coronavirus-infektion utan att bli sjuka! 

Man kan heller inte säga under hur lång tid en enskild katt kommer att bära på coronavirus, det vill säga under hur lång tid katten kommer att vara smittsam. När åtgärder skall vidtas mot coronavirus-smitta för att minska risken för fall av FIP i en kattgrupp upprepas därför provtagningen efter en tid. Ofta tas avföringsprover med cirka tre månaders mellanrum. Mellan provtagningstillfällena hålls katterna separerade, så att de inte kan återsmitta varandra.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Sidan granskades senast : 2023-08-07