Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg

Afrikansk svinpest i Rom

Italienska myndigheter rapporterade den 5 maj 2022 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats hos ett dött vildsvin som hittats i ett naturreservat norr om Rom.

Karta över Rom med naturreservatet där ett dött vildsvin positivt för ASF hittats markerat. Källa: Google maps.

I januari 2022 bekräftades positiva fall av ASF av genotyp II på vildsvin i Genua-provinsen i norra Italien. Sedan dess har bekämpning pågått i det smittade området inkluderande bland annat vildsvinsfällor, intensifierat sökande efter döda vildsvin, restriktioner för tillträde och jaktförbud. Inga tamgrisbesättningar har hittills rapporterats smittade men förebyggande avlivning och produktionsstopp sker i det smittade området.

Introduktionen av ASF till det nya området i Italien, mer än 400 km från den pågående smittspridningen i Genua-provinsen, visar liksom tidigare att humanmedierad spridning kan ske när som helst och hur långt som helst, oberoende av avstånd till pågående smittspridning i närliggande vildsvinspopulationer.

Kartutsnitt över Italien, som visar området från Genua till Rom.
Karta över rapporterade fallet av afrikansk svinpest (ASF)hos vildsvin (blå punkter) i norra Italien och utanför Rom. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS 6 maj 2022.

Under ASF-epidemin i Europa har långväga spridning från smittade områden skett vid flera tillfällen (Rom, norra Italien, Belgien, Tjeckien, västra PolenDet är rimligt att anta att dessa långväga förflyttningar av smittan skett via köttprodukter från infekterade tamgrisar eller vildsvin med ursprung i smittade länder som enskilda personer fört med sig.

Bedömningen är att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion till Sverige ytterligare, men att denna fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen.

Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA via SVA:s webbplats:

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt

Fågelinfluensa- smittskyddsarbetet fortsätter

Den 29 april beslutade Jordbruksverket att upphäva högriskområdet för fågelinfluensa som funnits i stora delar av Götaland och östra Svealand sedan 3 november 2021. Beslutet baseras på SVA:s bedömning av risken att fjäderfä smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Vi har ett förbättrat smittläge men både fågelinfluensa och newcastlesjuka utgör ett fortsatt hot, både denna säsong och kommande säsonger. Detta gör att fjäderfänäringen ständigt behöver jobba med effektiva smittskyddsrutiner, även när hönsen går ute.

Figur 1: Utbrott av fågelinfluensa hos fjäderfä (röd) och andra fåglar i fångenskap (beige) samt vilda fåglar (blå) i Sverige 1 oktober 2021-2 maj 2022.

I SVA:s senaste epidemiologiska lägesbild för fågelinfluensa finns en sammanställning av smittläget nationellt och internationellt. Sedan årsskiftet har smittläget präglats av enstaka positiva fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar, i snitt ungefär ett per vecka, på geografiskt spridda platser i landet. Under samma period har det bara varit ett utbrott hos tama fåglar och det är ett betydligt bättre resultat än samma period under 2021 som var mycket svår.


På kort sikt förväntar vi oss en ytterligare förbättring där risknivån succesivt sjunker i takt med mindre gynnsamma förhållanden för virusöverlevnad och avtagande flyttfågeltrender. Med det sagt kvarstår en viss risk för introduktion till fjäderfä och lokalt kan den risken vara högre än den generella riskbedömningen speglar.


Samtidigt som situationen på nationell nivå är relativt bra, är den rapporterade förekomsten av fågelinfluensa hög globalt vilket kan öka riskerna för nyintroduktion av fågelinfluensa med flyttfåglar på längre sikt och eventuellt redan till hösten. Tyvärr pekar mycket på att vi kommer att behöva leva med fågelinfluensa även framöver och mycket arbete pågår för att anpassa fjäderfäproduktionen i Europa till det nya smittläget.
Ett stort arbete som pågår är att stärka smittskyddet inom fjäderfäproduktionen. De båda branschorganisationerna Svenska ägg och Svensk fågel har fått finansiering från Jordbruksverket för att arbeta med bl. a utbildningsinsatser för att ytterligare höja smittskyddet i Sverige.


SVA har i samarbete med SLU, Lunds universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) nyligen inlett ett forskningsprojekt finansierat av FORMAS som ska ta tillvara lärdomar från fågelinfluensautbrotten 2020-2022. Från de utbrott vi har haft har vi sett att det rört sig om flera olika tillfällen av smittöverföring från vilda fåglar till tamfjäderfän. Projektet som helhet syftar till att ta fram kunskap som ska ge underlag för ännu mer träffsäkra förebyggande åtgärder för att förhindra framtida utbrott av fågelinfluensa.


Vaccination diskuteras

Frankrike driver som ordförandeland i EU, och som det hårdast drabbade landet av fågelinfluensa, frågan om att införa vaccination mot fågelinfluensa i EU. Vaccinationsfrågan är mycket komplex och en av de stora utmaningarna är att övervakningen av sjukdomen försvåras i vaccinerade populationer. Orsaken till det är att vaccineringen inte helt förhindrar infektion och utsöndring av virus, däremot skyddar det mot symtom på sjukdomen. Resultatet blir att fågelinfluensa kan gå under radarn eftersom det kan finnas symtomlösa infekterade flockar och övervakningen måste baseras på aktiv övervakning med provtagning. I Sverige har samtliga utbrott de senaste åren konstaterats genom klinisk eller passiv övervakning där djurägare och veterinär har anmält misstanken baserat på ökad dödlighet och/eller kliniska symtom.

Ytterligare en utmaning är att ta fram vacciner som är effektiva och som kan administreras på ett sätt som är hanterbart i dagens fjäderfäproduktion. Vaccinerna som används behöver också kunna anpassas efter fågelinfluensavirusets föränderliga karaktär. Samtidigt är situationen inom vissa delar av fjäderfäproduktionen ohållbar. Över 2 100 utbrott av högpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä har rapporterats till EU:s animal disease information system (ADIS) sedan 1 oktober 2021.

Närmare 42 miljoner fjäderfän har dött eller avlivats på drabbade gårdar i Europa under samma period och utöver det har ett stort antal friska fjäderfän inom restriktionsområden avlivats i förebyggande syfte i vissa länder.
Fågelinfluensan kvarstår tyvärr som en av många utmaningar för dagens livsmedelsproducenter i ett läge där Sveriges livsmedelsproduktion är viktigare än någonsin.

Läs mer

Smittläge för fågelinfluensa - SVA

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se)

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs | Jordbruksverket (mynewsdesk.com)

Afrikansk svinpest i norra Italien

Italienska myndigheter rapporterade den 7 januari 2022 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats från ett vildsvin i norra Italien (Piemonte).

Karta över rapporterade fallet av afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin (blå punkter) i norra Italien. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS 13 januari 2022.

Sedan mer än 40 år har ASF av genotyp I funnits på den italienska ön Sardinien, och efter väldigt omfattande och långvariga kontrollåtgärder så betraktas situationen sedan några år äntligen vara under kontroll, med förhoppningar om en snar utrotning.

Den smitta som nu påvisats i norra Italien är ASF av genotyp II, och det finns således inget samband med eventuellt kvarvarande smitta på Sardinien utan rör sig snarare om långväga smittspridning med ursprung i något av de länder som är drabbade av den ASF-epidemi som sedan 2014 pågår i stora delar av centrala och östra Europa.

Efter att det första fallet bekräftades hittades snabbt ytterligare fem smittade kadaver och ett område om 1 600 km2 definierades som smittat, med intensifierat kadaversök, restriktioner för tillträde och jaktförbud. Vildsvinspopulationen är relativt tät i norra Italien, där det också finns många tamgrisbesättningar.

Utvecklingen av afrikansk svinpest i Europa

Italien blir nu den trettonde medlemsstaten att drabbas av den pågående spridningen av ASF genotyp II inom EU. Övriga medlemsstater som rapporterat utbrott hos tamgris eller vildsvin är: Belgien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Grekland med en enskild rapport om ett utbrott i en småskalig besättning.

Tjeckien, som 2017 drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin i östra delarna av landet friförklarades officiellt i mars 2019 och Belgien friförklarades i november 2020. Med undantag av Rumänien och till viss del Bulgarien har smittspridningen i EU främst skett i vildsvinspopulationen med sporadiska utbrott i tamgrisbesättningar och då med begränsad sekundär spridning.

Spridningen har dels skett successivt och långsamt inom vildsvinpopulationen, dels via långväga spridning med människans hjälp. Introduktionerna av ASF till det nya området i Italien, mer än 800 km från närmaste kända pågående smittspridning i vildsvinspopulationer, visar liksom tidigare att humanmedierad spridning kan ske när som helst, till vilket land som helst och till tamgrisar såväl som vildsvin oberoende av avstånd till pågående smittspridning i närliggande vildsvinspopulationer.

Italien är Europas åttonde största exportör av fläskprodukter, med uppskattade specialiteter som lufttorkad skinka och salami. Kött, andra kroppsdelar och kroppsvätskor från smittade vildsvin och tamgrisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Värmebehandling (60 grader Celsius) eller lagring i mer än 3-5 månader avdödar viruset. Lufttorkade och lättrökta produkter pekas ofta ut som riskprodukter även om lagrings/luftningstiden i de flesta fall är så lång att eventuellt virus inte längre är aktivt.

Betydelse för svenska förhållanden

Relativt stora mängder av både tamgris- och vildsvinsprodukter importeras till Sverige från Italien, framförallt lufttorkad skinka. Inom EU är export av fläskprodukter från områden med smittade tamgrisar inte tillåten, detta gäller dock inte områden där smittan endast påvisats hos vildsvin. Privatpersoner kan fritt ta med sig köttprodukter vid resor inom EU. Det finns inget som tyder på att smittan nått tamgrisar eller att smittade djur eller produkter spridits från Italien. Import av levande grisar och vildsvin till Sverige är extremt begränsad och strikt kontrollerad.

Djur som är smittade med ASF uppvisar kraftiga symtom och det bedöms därför inte sannolikt att smittade djur skulle kunna passera de kontroller som legalt importerade djur genomgår utan att upptäckas. Inga levande grisar eller vildsvin har importerats till Sverige från Italien under riskperioden för smitta.

God efterlevnad av förbudet mot import av produkter från smittade områden, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från ASF. Mot bakgrund av biosäkerheten i svenska grisbesättningar, Sveriges geografiska läge utan landgräns mot smittade länder och med hav som landgräns i stora delar av de områden där vildsvin finns, bedömer vi att det är en fokal introduktion till vildsvin via mänskliga aktiviteter som är det mest sannolika scenariot för ASF-introduktion i Sverige.

Vi bedömer också att det är mest troligt att introduktion sker via icke-kommersiell import av livsmedel. Det finns inget som tyder på att ASF-virus finns eller har funnits i kommersiella produkter inom EU, ändå har smittan vid flera tillfällen (norra Italien, Belgien, Tjeckien, västra Polen) uppenbarligen spritts på annat sätt än via kontaktsmitta djur till djur i vildsvinspopulationen.

Det är rimligt att anta dessa långväga förflyttningar av smittan skett via köttprodukter från infekterade tamgrisar eller vildsvin med ursprung i smittade länder som förts med sig av enskilda personer, och att risken för Sverige också är störst från icke-kommersiellt införda produkter. Via tillslag i tullen vet vi även att det förekommer illegal, kommersiell införsel.

Skarpare övervakning nödvändig?

SVA skulle gärna se intensifierad övervakning med avseende på kött vid Sveriges gränser.
I Europa utanför EU har ASF sedan tidigare rapporterats från Georgien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. I augusti 2018 rapporterade Kina sitt första fall av ASF och efter det har sjukdomen fått en omfattande geografisk utbredning i landet och spridits till ett flertal länder i Asien samt till Dominikanska republiken och Haiti. Risken för fortsatt global spridning bedöms som mycket hög.

Bedömningen är att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion ytterligare, men att denna fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen. Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar.

Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan. Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats:

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt

 

 

Afrikansk svinpest i ett nytt område i Tyskland

Tyska myndigheter rapporterade den 16 november 2021 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats från en tamgrisbesättning i Tyskland. Besättningen ligger utanför de tidigare drabbade områdena i Tyskland och innebär att restriktionsområdet utökas till att omfatta ytterligare en förbundsstat.

Karta över rapporterade fallet av afrikansk svinpest (ASF) i Tyskland och Polen från 1 augusti till 17 november 2021. Blå punkter motsvarar rapporterade vildsvinsfall och röda punkter tamsvinsutbrott. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS.

De första fallen av ASF på tamgris i Tyskland under det pågående utbrottet rapporterades i juli 2021 från tre besättningar i förbundsstaten Brandenburg inom de områden som redan omfattades av restriktioner på grund det pågående utbrottet på vildsvin i östra Tyskland och vildsvin och tamgris i västra Polen. Djur i de drabbade besättningarna avlivades och destruerades och smittan spreds inte vidare till fler tamgrisbesättningar. Nu har ett nytt utbrott på tamgris rapporterats från en större slaktsvinsbesättning i förbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. Sjukdom och dödsfall observerades i besättningen, prover togs och ASF-smitta kunde konstateras den 15 november. Alla grisar i besättningen avlivades den 16 och 17 november och skydds- och övervakningszoner infördes enligt EU:s regelverk.

Inga fall på vildsvin har tidigare rapporterats från detta område trots pågående övervakning. Vildsvinspopulationen är tät på båda sidorna av hela den tysk-polska gränsen. Smittan har nu nått alla tre tyska förbundsstater längs denna gräns (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen). Sedan introduktionen till Tyskland i september 2020 har mer än 2400 vildsvin från Brandenburg och Sachsen befunnits positiva för ASF, de allra flest i Brandenburg.

Tyskland är sedan tidigare den tolfte medlemsstaten att drabbas av den pågående spridningen av ASF inom EU. Övriga medlemsstater som rapporterat utbrott hos tamgris och/eller fall på vildsvin är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Grekland med en enskild rapport om ett utbrott i en småskalig besättning. Tjeckien som 2017 drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin i östra delarna av landet friförklarades officiellt i mars 2019 och Belgien friförklarades i november 2020. Med undantag av Rumänien och till viss del Bulgarien har smittspridningen i EU främst skett i vildsvinspopulationen med sporadiska utbrott i tamgrisbesättningar och då med begränsad sekundär spridning. Spridningen har dels skett successivt och långsamt inom vildsvinpopulationen, dels via långväga spridning med människans hjälp.

I Europa utanför EU har ASF sedan tidigare rapporterats från Georgien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. I augusti 2018 rapporterade Kina sitt första fall av ASF och efter det har sjukdomen fått en omfattande geografisk utbredning i landet och spridits till ett flertal länder i Asien samt till Dominikanska republiken och Haiti. Risken för fortsatt global spridning bedöms som mycket hög. Introduktionerna av ASF till Belgien, Tjeckien, västra Polen och den nu smittade besättningen i Tyskland visar att humanmedierad spridning kan ske när som helst, till vilket land som helst och till tamsvin såväl som vildsvin oberoende av avstånd till pågående smittspridning i närliggande vildsvinspopulationer.

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och tamgrisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Inom EU är export av sådana produkter från smittade områden inte tillåten och det finns inget som tyder på att smittade djur eller produkter spridits från den nu aktuella besättningen. Import av levande grisar till Sverige är extremt begränsad och strikt kontrollerad. Djur som är smittade med ASF uppvisar kraftiga symtom och det bedöms därför inte sannolikt att smittade djur skulle kunna passera de kontroller som legalt importerade djur genomgår utan att upptäckas. God efterlevnad av förbudet mot import av produkter från smittade områden, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från ASF. Mot bakgrund av biosäkerheten i svenska grisbesättningar, Sveriges geografiska läge utan landgräns mot smittade länder och med hav som landgräns i stora delar av de områden där vildsvin finns, bedömer vi att det är en fokal introduktion till vildsvin via mänskliga aktiviteter som är det mest sannolika scenariot för ASF-introduktion i Sverige.

Bedömningen är att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion ytterligare, men att denna fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen. Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar.

Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan. Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats: Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt.

Läs mer

Snabb riskbedömning (pdf)

Högpatogen fågelinfluensa – den gångna säsongen och smittläget inför kommande säsong

Det är ett nu ett år sedan Nederländerna rapporterade säsongens första fynd av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) av typen H5N8 vilket blev starten på den största HPAI-epidemin någonsin i Europa. Med det kallare vädret och flyttfåglarnas ankomst ökar återigen riskerna för HPAI-utbrott och det är läge att höja beredskapen och tillämpa förebyggande smittskyddsåtgärder för att minska risken för utbrott under hösten och vintern.

Figur 1: Utbrott av HPAI hos fjäderfä (röd) och andra fåglar i fångenskap (grön) samt vilda fåglar (blå) i Sverige 1 oktober 2020-30 september 2021

Den gånga säsongen (1 oktober 2020 – 30 september 2021) kan summeras med 1 389 utbrott på fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och 2 373 fynd av HPAI hos vilda fåglar i Europa. I Sverige konstaterades 24 utbrott av HPAI hos tama och 128 hos vilda fåglar under motsvarande period och subtyperna H5N1, H5N4, H5N5 och H5N8 har förekommit. Just nu är läget ovisst men flera saker talar för att vi kan stå inför en ny ”tuff” säsong.

Positiva fynd på vilda fåglar, både i Sverige och i våra grannländer visar att fågelinfluensaviruset har kvarstått längre i den vilda fågelpopulationen än vad vi observerat tidigare säsonger. I andra sammanhang brukar man tala om övervintring men i fallet med HPAI-virus har det blivit en ”översomring” då förekomst av virus hos vilda fåglar normalt klingar av vid varmt och soligt väder. HPAI har under sommaren i stället påvisats kontinuerligt hos vilda fåglar i Sverige och i september orsakade sjukdomen hög dödlighet i två områden med täta populationer av gräsänder respektive fasaner.

Utöver att virus har ”översomrat”, har det under den senaste tiden rapporteras om utbrott på platser i Ryssland och Kazakstan där flyttfåglar passerar på väg till övervintringsområden i Europa, vilket gör att den pågående fågelmigrationen av främst andfåglar återigen utgör en risk och då potentiellt av för Europa nya virustyper.

Förändringsbenäget virus

Diversiteten hos cirkulerande virusstammar i Europa har varit särskilt stor under 2020/2021, även om förmågan att förändras alltid är typisk för influensavirus. Epidemins omfattning med ett exceptionellt stort antal infekterade fåglar har gett många tillfällen för viruset att förändras vilket sannolikt bidragit till virusets diversitet. På europeisk nivå har det påvisats sex olika subtyper av fågelinfluensavirus och dessutom med betydande variationer inom de olika subtyperna.

EU:s referenslaboratorium för fågelinfluensa och europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) följer läget noggrant för att identifiera tecken på om viruset anpassats till däggdjur. I Sverige påvisades HPAI hos en säl i Blekinge i april och nyligen konstaterades sjukdomen hos en räv som hittades död i Skåne i februari, under en period då förekomsten hos vilda fåglar var hög.

Liknande fynd av fågelinfluensa hos däggdjur har gjorts i andra europeiska länder och problematiken tas upp i den vetenskapliga rapporten: Avian influenza overview May – September 2021. Sälar och rävar har antagligen infekterats när de har ätit fåglar som varit sjuka eller dött av fågelinfluensa. Hittills har de fågelinfluensavirus som cirkulerat i Europa sedan 2014 bara påvisats hos människor vid ett tillfälle trots att antalet personer som exponerats sannolikt varit stort.

ECDC bedömer att risken för att personer i allmänhet infekteras med HPAI i Europa är mycket låg, medan personer som kommer i kontakt med infekterade fåglar bör använda personlig skyddsutrustning och vara uppmärksam på eventuella sjukdomssymtom.

Lärdomar från utbrotten hos fjäderfä i Sverige

Förekomsten av fågelinfluensavirus hos vilda fåglar särskilt hos andfåglar (gäss, änder och svanar) har varit hög under säsongen 2020/2021. SVA tog under perioden emot ett stort antal rapporter om sjuka och döda fåglar och som mest hanterades över 100 rapporter i veckan. Antal positiva fall av HPAI hos vilda fåglar var fler än dubbelt så många som under samma period 2016/2017, vilket dittills var den värsta HPAI-säsongen såväl i Sverige som i EU.

Områden med hög förekomst av vattenlevande flyttfåglar och därför hög risk för cirkulation och spridning av HPAI sammanfaller i stor utsträckning med områden med fjäderfäproduktion. Vilda fåglar har noterats i närheten av majoriteten av de drabbade fjäderfäanläggningarna, men inte alla. På flera drabbade anläggningar har man haft gäss i närheten och även andra fågelarter som kråkfåglar och duvor har varit vanligt förekommande. Även om andfåglar såsom gäss utgör den största risken kan andra fågelarter fungera som en vektor som kan föra smittan närmare fjäderfästallar.

Många olika produktionsformer drabbades av utbrott, men vissa produktionsformer verkar vara mer sårbara än andra. Detta kan vara kopplat till parametrar som till exempel smittskyddsrutiner, byggnaders utformning, temperatur i stallar samt typ av ventilationssystem och dess kapacitet vid kallt väder.

Smittspårning och sekvensering av virus visar att utbrotten hos fjäderfä har orsakats av separata virusintroduktioner från vilda fåglar via indirekt kontakt. Riskfaktorer eller brister i biosäkerhet noterades på flera av de smittade anläggningarna men de exakta introduktionsvägarna har inte kunnat fastställas, och introduktionsvägarna varierar antagligen från fall till fall.

Det har inte konstaterats någon spridning mellan fjäderfäanläggningar via till exempel personer eller fordon. Den typen av så kallad sekundär smittspridning har noterats i flera andra europeiska länder och det är positivt att vi inte sett det i Sverige. Smittskyddet vid foderleveranser, ägghämtning och djurtransporter m.m. bedöms ha varit bra och det är fortsatt viktigt att upprätthålla de goda rutinerna.

I vilken grad vindburen smittspridning av fågelinfluensavirus bidragit till den smittspridningen som skett, såväl från vilda fåglar till fjäderfä som mellan fjäderfäanläggningar, har diskuterats. Den slutliga bedömningen som gjorts är att sådan smittspridning spelat mycket begränsad roll under utbrottet, även om man i ett fåtal fall inte kunnat utesluta att vindburen virusspridning skett mellan anläggningar.

Områden med högre risk för fågelinfluensa

Jordbruksverket har bett SVA att genomföra en riskbedömning för att identifiera områden med högre risk för introduktion av HPAI till fjäderfä från vilda fåglar. Riskbedömningen syftar till att fokusera övervakning och förebyggande åtgärder till områden med högre risk för att utnyttja resurser effektivt och för att begränsa eventuella negativa konsekvenser av åtgärderna. Den bedömning som har gjorts baseras framför allt på historiska utbrott av HPAI hos tama och vilda fåglar. Utifrån de platser där HPAI påvisats historiskt har närhet till vatten framträtt som en viktig riskfaktor som tagits i beaktande i bedömningen.

De områden som bedömts ha högre risk för HPAI är Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en något högre risk för introduktion av HPAI och då särskilt inom ca 20 km från sjön Vättern.

Det ska därför poängteras att det inte är ”riskfritt” i andra områden, men utifrån det vi har sett historiskt bedöms risken vara högre i de nämnda områdena. Baserat på det vi vet om epidemiologin med den starka kopplingen till vattenlevande flyttfåglar är det också tydligt att områden med hög förekomst av dessa fåglar har högre risk än andra. På sikt finns det behov av en mer omfattande riskkartläggning för att utforma träffsäkra förebyggande åtgärder som balanserar smittskydd och djurvälfärd.

Läs mer

Fågelinfluensa/Aviär influensa (AI)
Skydda dina fjäderfä mot fågelinfluensa
Rapportera sjuka/döda vilda djur via formuläret Rapporteravilt
Riskbedömning – högriskområde för introduktion av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) till fjäderfä (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen