Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest fortsätter att spridas – första fallen i Ungern

Den 21 april 2018 rapporterade ungerska myndigheter om ett första fall av afrikansk svinpest i landet. Sedan dess har ytterligare två fall rapporterats från samma område. Smittan påvisades i vildsvin som hittades döda i regionen Heves i norra Ungern, knappt 200 kilometer väster om närmaste tidigare påvisat fall i Ukraina och Rumänien, och cirka 70 kilometer från slovakiska gränsen. Platsen ligger utanför de gränsnära områden mot Ukraina i vilka övervakningen varit som mest intensifierad.

Foto: JM Rocek/iStock Photo

Att sjukdomen dyker upp en bit in i landet antyder att smittan återigen spridits med människors hjälp. De ungerska myndigheterna anger också att den mest troliga smittkällan är kontaminerade fläskprodukter som förts in i området av utländska industriarbetare. Noterbart i sammanhanget är att det första smittade kadavret hittades i närheten av en huvudled som kommer österifrån. Alltså en möjlig introduktionsväg via människors resande. Man har dessutom vid minst två tillfällen under 2017–2018 påvisat smittan i beslagtagna fläskprodukter vid gränsen mot Ukraina.

Afrikansk svinpest fortsätter att breda ut sig bland vildsvin inom EU. Under 2017 drabbades två nya länder, Rumänien och Tjeckien, samtidigt som sjukdomen gjorde rejäla hopp västerut i Polen och etablerade sig i nya områden. I alla dessa fall antas smittspridningen ha orsakats av mänsklig oaktsamhet och skett via kontaminerade fläskprodukter med ursprung i smittade områden.

Under 2018 har rapporterna om fall i de drabbade länderna fortsatt att öka i antal, med totalt 2 448 fall till dags dato (2 maj 2018). Under motsvarande period 2017 rapporterades totalt 874 fall. Den ganska dramatiska ökningen speglar dels en större geografisk utbredning, men är också ett resultat av ökade övervakningsinsatser. De står klart att de åtgärder som vidtagits i enlighet med EU:s lagstiftning och den nya strategi som utvecklats specifikt för att bekämpa sjukdomen i den vilda faunan ännu inte gett tillräckliga resultat.

Smittspridning via kontaminerade fläskprodukter med ursprung i drabbade områden inom EU och angränsande till EU anses idag utgöra den största faran för vidare spridning av afrikansk svinpest. För att motverka detta uppmanas EU:s medlemsstater att via informationskampanjer vid huvudtransportleder, hamnar och flygplatser medvetandegöra allmänheten om afrikansk svinpest och mer specifikt om risken det innebär att föra med sig gris- eller vildsvinsköttprodukter från smittade områden och att slänga rester i miljön, åtkomligt för mottagliga vildsvin.

De nya fallen ökar inte sannolikheten att Sverige drabbas

Bedömningen är att fallen i Ungern inte ökar sannolikheten för att Sverige drabbas, men att sannolikheten fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen i Europa. Det krävs dock, liksom tidigare,en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur. Ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är dock sannolikheten att den kedja av händelser som krävs till slut också inträffar.

Införsel till Sverige av vissa produkter inte tillåten

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar innehåller smittämnet. Införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Införsel av sådana produkter från smittade områden är därför inte tillåten. God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar för att även i fortsättningen hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest.

Smittkarta över afrikansk svinpest hos vildsvin och gris inom EU och Ukraina under 2018.
Karta: Rapporterade fall av afrikansk svinpest hos vildsvin (röda prickar) och utbrott hos gris (blå prickar) inom EU och Ukraina under 2018. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS

Rekommendationer till grisproducenter och den personal som arbetar i svenska grisbesättningar

48-timmarsregeln

Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du arbetar med djur i Sverige.

Aldrig matavfall

Se till att inte matavfall ges till grisarna.

Tvätta händerna

Tvätta alltid händerna innan du börjar arbeta i stallet.

Gårdens kläder

Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar.

Rekommendationer till jägare i samband med jaktresor utomlands

Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.

Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige

Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.

Smittskyddsrekommendationer till jägare och andra som vistas i skog och mark utomlands

Läs mer

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i Europa med spridning till vildsvin i Ungern

Afrikansk svinpest

Nyhet 2017-08-02: Afrikansk svinpest nu även i Rumänien

Läs mer hos andra

EFSA: African swine fever, sharing best practices is critical to stop spread

EFSA: African swine fever spreading slowly, says report

SDS: Rekommendationer från Svenska djurbönders smittskyddskontroll

Jordbruksverket: Veterinära författningshandboken

Jordbruksverket: Svinpest

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen