Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Bluetongue i Frankrike

Den 14 september 2015 informerade EU:s generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO) om att bluetonguevirus serotyp 8 (BTV-8) bekräftats hos nöt och får i regionen Allier i centrala Frankrike. Primärfallet var ett får som insjuknat den 21 augusti med feber, andningssvårigheter och ansiktssvullnad

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Bluetongue är en allvarlig virussjukdom som drabbar tama och vilda idisslare. Sjukdomen sprids via blodsugande svidknott och förekommer endemiskt i stora delar av Afrika, Mellanöstern, Nordamerika och i medelhavsområdet. Ett tjugotal olika typer, så kallade serotyper, av bluetonguevirus har beskrivits till dags dato. År 2006 dök sjukdomen för första gången upp i Nordeuropa, orsakad av serotyp 8 och med okänt ursprung, BTV-8 spreds snabbt över stora delar av kontinenten, med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Under 2008 nådde sjukdomen Sverige men bekämpades med hjälp av en omfattande vaccinationskampanj. Sverige förklarades åter fritt i slutet av 2010. Det senaste fallet av BTV-8 inom EU rapporterades 2011. Inte heller från andra delar av världen har BTV-8 rapporterats på senare år. Däremot rapporteras andra serotyper regelbundet från medelhavsregionen och för närvarande pågår ett utbrott av BTV-4 i sydöstra Europa.

I det nu aktuella utbrottet har franska myndigheter vidtagit åtgärder i enlighet med EU:s regelverk för att begränsa smittspridningen. Skydds- och övervakningszoner har etablerats och ytterligare 17 infekterade besättningar har identifierats som ett resultat av ökade övervakningsinsatser. För att så snabbt som möjligt få sjukdomssituationen under kontroll planeras också en omfattande vaccinationskampanj. Utbrottets ursprung är i dagsläget okänt.

Den sannolika smittkällan i det utbrott som drabbade svenska djur 2008 var infekterade svidknott som blåst in i landet söderifrån. Huruvida spridning till Sverige kan ske även denna gång beror på utbrottets fortsatta utveckling och även på väderleken eftersom smittspridningen är beroende av levande infekterade vektorer (svidknott), men bedöms i dagsläget inte sannolik. SVA följer utvecklingen och kommer att bedöma risken för introduktion till Sverige om läget förändras.

Bluetongue är en djursjukdom och smittar inte till människor.

Karta som visar rapporterade utbrott av bluetongue i Europa under 2015.
Figur: Rapporterade utbrott av bluetongue under 2015. BTV-1 cirkulerar i Italien och Kroatien, medan BTV-4 har en mer omfattande utbredning i södra och sydöstra EU (utbrotten i Ungern dock ännu inte typade). Utbrottet av BTV-8 i Frankrike är det första som rapporteras sedan 2011. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen