Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Högpatogent fågelinfluensavirus påvisat på gräsand i Danmark

Högpatogent fågelinfluensavirus (HPAIV) av typen H7 har nyligen påvisats på en vild gräsand som skjutits i sydvästra Danmark. Fyndet, som gjordes inom ramen för det danska övervakningsprogrammet för fågelinfluensa hos vilda fåglar, är anmärkningsvärt då förekomst av HPAIV hos till synes friska vilda fåglar är väldigt ovanlig. Endast vid enstaka tillfällen har högpatogena influensavirus påvisats i friska viltfågelpopulationer, och då alltid av typen H5.

Omfattningen av och ursprunget till den påvisade smittan är ännu så länge oklar, men fyndet aktualiserar diskussionen kring vilda fåglars eventuella roll i spridningen av HPAIV till fjäderfä.

I Danmark påminner därför de veterinära myndigheterna nu fjäderfäägare om de biosäkerhetsföreskrifter som finns sedan tidigare med avsikt att minimerar direktkontakt mellan tamfjäderfä och större vilda fåglar genom att se till att utfodring och vattning sker under tak, och att styra vilka fågelarter som får hållas tillsammans. Myndigheterna bedömer att risken är låg för att allmänheten skall komma i kontakt med smittan.

I likhet med de flesta andra Europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar. Programmet för vilda fåglar innebär att SVA rutinmässigt provtar döda vilda fåglar som inkommer för obduktion till SVA. Övervakningsprogrammet för tamfåglar omfattar provtagning av flera olika fjädefäarter inklusive hägnad viltfågel såsom fasan och gräsand.

Senast HPAIV påvisades i Skandinavien var 2006, då ett utbrott av H5N1 spreds över Europa. I Sverige påvisades då virus hos ett flertal sjuka vilda fåglar men också i ett infekterat viltfågelhägn med gräsänder.

Källor

Födevarestyrelsen: Fugleinfluenza er fundet i gråand nær Varde

OIE, världshälsoorganisationen för djurhälsa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen