Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Riskvärdering med anledning av utbrotten av afrikansk svinpest i Lettland, Polen och Litauen

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av nya utbrott på tamgris i Lettland, Polen och Litauen.

Bakgrund

Under årets första sex månader har afrikansk svinpest rapporterats för första gången från Lettland, Polen och Litauen. Antalet utbrott har under perioden successivt ökat men har i samtliga fall drabbat geografiska områden nära gränsen till Vitryssland och varit begränsade till vildsvin (Lettland, Polen och Litauen) eller hushållsgrisar (Lettland).

Smittkarta över fall av afrikansk svinpest juli 2014.
Utbrott av afrikansk svinpest i Lettland, Polen och Litauen under 2014. Röda pilar markerar utbrott som berörs i denna rapport. Källa: OIE

Ett flertal rapporter under perioden 19–24 juli har dock förändrat situationen. Den 19 juli rapporterades att nya fall av afrikansk svinpest hade bekräftats på vildsvin och tamgris i norra Lettland nära gränsen mot Estland, långt utanför det restriktionsområde som upprättats vid de första fallen av ASF i landet i juni 2014. Den 23 juli meddelar polska veterinärmyndigheter att afrikansk svinpest för första gången påvisats hos tamsvin; hos hushållsgrisar inom det sedan tidigare infekterade området i östra Polen. Den 24 juli rapporterade litauiska myndigheter att sjukdomen för första gången påvisats i en kommersiell svinbesättning, den största i landet med cirka 20 000 grisar. Den infekterade besättningen, som är danskägd, ligger utanför det restriktionsområde som upprättats i samband med utbrotten på vildsvin tidigare i år. Man meddelade också att 190 grisar levererats till Polen från den infekterade besättningen den 22 juli, det vill säga endast två dagar innan sjukdomen bekräftades, med möjlig spridning som följd.

Även om kontrollåtgärder i enlighet med gällande europeisk lagstiftning satts in i samtliga dessa fall, med skydds- och restriktionszoner liksom förbud mot jakt, djurmarknader och transport av levande grisar inom zonerna, antyder denna utveckling att situationen inte är under kontroll. Att infekterade vildsvin och tamgrisar påvisas långt utanför tidigare restriktionsområde och att afrikansk svinpest nu nått den kommersiella tamgrissektorn gör att sjukdomsspridningens omfattning inte längre kan antas vara begränsad.

Sedan januari 2014 har Lettland rapporterat 19 fall hos vildsvin och 14 fall hos tamgris, Polen nio hos vildsvin och ett hos tamgris och Litauen två fall hos vildsvin och ett hos tamgris. Afrikansk svinpest förekommer endemiskt i stora delar av Ryssland, och situationen i Vitryssland är oklar.

Sannolikhet att svenska tamgrisar eller vildsvin utsätts för afrikansk svinpest som följd av nya utbrott i Lettland, Polen och Litauen under perioden 19–24 juli 2014

Införsel av levande grisar eller sperma från Lettland, Polen och Litauen till Sverige förekommer inte. Direkt invandring av smittade vildsvin till Sverige förhindras av Sveriges vattengräns och vildsvinens utbredning. Transitering genom vägtransport av danska grisar genom Sverige för vidare transport till länder i östra Europa förekommer men inte till Lettland för närvarande. Omfattningen av transiteringen 2013 var knappt 40 000 grisar till Polen och knappt 16 000 grisar till Litauen.

Indirekt smittspridning med personer, utrustning, kläder och skor skulle kunna ske via t.ex. jägare och lantbruksarbetare. Det är för närvarande mycket begränsat intresse för vildsvinsjakt i Baltikum och marknaden bedöms som i det närmaste obefintlig. Flera jaktresearrangörer arrangerar resor till Polen, men den huvudsakliga jaktsäsongen varar mellan oktober till januari. Lantbruksarbetare från Lettland, Polen och Litauen förekommer i Sverige men deras antal eller hur många av dem som har kontakt med grisar har inte kunnat uppskattas med säkerhet.

Införsel av djurprodukter och livsmedel är tillåtet från länder inom EU. Vid misstanke om eller konstaterad allvarlig smitta kan införsel förbjudas från en region eller ett land. Med tanke på den senaste utvecklingen med ökad geografisk spridning i Lettland och utbrott i en kommersiell besättning i Litauen kan det i dagsläget inte uteslutas att smittan förekommer i kommersiella köttprodukter. Privat införsel av köttprodukter från vildsvin och hushållsgrisar från regionen utgör också en risk.

Mot bakgrund av tillgänglig information gör SVA följande bedömning:

Sannolikheten att den svenska tamgrispopulationen utsätts för afrikansk svinpest som direkt följd av situationen i Lettland, Polen och Litauen bedöms som mycket låg.

Sannolikheten att den svenska vildsvinspopulationen utsätts för afrikansk svinpest som direkt följd av situationen i Lettland, Polen och Litauen bedöms som låg.

Osäkerheten i denna värdering är medelhög. Nivån av osäkerhet är bedömd utifrån kvaliteten på de uppgifter som funnits tillgängliga för värderingen.

Definitioner på de termer som används vid sannolikhetsvärderingen:

  • Försumbar – så ovanligt att det saknar betydelse
  • Mycket låg – mycket ovanligt, men kan inte uteslutas
  • Låg – sällan, men förekommer
  • Medelhög – förekommer ibland
  • Hög – förekommer ofta
  • Mycket hög – förekommer nästan säkert

Statens veterinärmedicinska anstalt följer situationen i regionen och bedömer när det finns behov av en ny värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen