Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Riskvärdering – utbrott av afrikansk svinpest i Lettland

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpestvirus till följd av utbrott på vildsvin och tamgris i Lettland.

Bakgrund

Lettiska myndigheter rapporterade 26 juni att afrikansk svinpest konstaterats både på vildsvin och tamgris nära gränsen till Vitryssland i östra delen av landet.

Tamgrisbesättningen bestod av 3 hushållsgrisar och samtliga har avlivats. Vildsvinen hittades döda ca 6 km från den vitryska gränsen. Båda fallen ligger inom det infekterade område som upprättats med anledning av de utbrott av klassisk svinpest på vildsvin som konstaterats tidigare. 

Fallen konstaterades inom ramen för den utökade övervakning med provtagning avseende afrikansk svinpest på vildsvin som bedrivits i gränsområdena mot Vitryssland och Ryssland sedan mitten av 2013. Denna, relativt omfattande, provtagning har tidigare utfallit negativt varför utbrottens omfattning bedöms som begränsad.

Skydds- och restriktionszoner har införts liksom förbud mot jakt, djurmarknader och transport av levande grisar inom zonerna. Efterlevnaden av dessa restriktioner är dock något oklar.

Utbrottet på tamgris i Lettland är det första inom EU, med undantag för förekomsten på Sardinien, sedan afrikansk svinpest rapporterades från Georgien 2007 och därefter etablerades i Kaukasusregionen och Ryssland. Tidigare i år har Litauen och Polen rapporterat fall på vildsvin. Ukraina rapporterade utbrott på tamgris 2012 och 2014 och Vitryssland 2013.

Sannolikhet att svenska vildsvin eller grisar utsätts för afrikansk svinpestvirus som följd av utbrottet i Lettland 26 juni 2014

Införsel av levande grisar eller sperma från Lettland till Sverige förekommer inte. Inte heller utförsel av grisar till Lettland förekommer enligt officiell statistik.

Direkt invandring av smittade vildsvin till Sverige förhindras av Sveriges vattengräns och vildsvinens utbredning.

Transitering genom vägtransport av danska grisar genom Sverige för vidare transport till länder i östra Europa förekommer men inte till Lettland för närvarande.

Indirekt smittspridning med personer och utrustning skulle kunna ske via jägare och lantbruksarbetare. Det är för närvarande mycket begränsat intresse för vildsvinsjakt i Baltikum och marknaden bedöms som i det närmaste obefintlig. Lantbruksarbetare från Lettland förekommer i Sverige men deras antal eller hur många av dem som har kontakt med grisar har inte kunnat uppskattas med säkerhet.

Införsel av djurprodukter och livsmedel är tillåtet från länder inom EU. Vid misstanke om eller konstaterad allvarlig smitta kan införsel förbjudas från en region eller ett land. Med tanke på att utbrottet sannolikt har en begränsad omfattning är det inte troligt att smittan förekommer i kommersiella köttprodukter från Lettland, varför faran snarare skulle utgöras av privat införda trofeér och köttprodukter från vildsvin och hushållsgrisar. 
Mot bakgrund av tillgänglig information gör SVA följande bedömning:

Sannolikheten för att den svenska tamgris- eller vildsvinpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpestvirus som följd av utbrottet på vildsvin och tamgris i Lettland är mycket låg.

Osäkerheten i denna värdering är medelhög. Nivån av osäkerhet är bedömd utifrån kvaliteten på de uppgifter som funnits tillgängliga för värderingen.

Definitioner på de termer som används vid sannolikhetsvärderingen:

  • Försumbar – så ovanligt att det saknar betydelse
  • Mycket låg – mycket ovanligt, men kan inte uteslutas
  • Låg – sällan, men förekommer
  • Medelhög – förekommer ibland
  • Hög – förekommer ofta
  • Mycket hög – förekommer nästan säkert

Statens veterinärmedicinska anstalt följer situationen i Lettland eftersom situationen snabbt kan förändras. Vid behov kommer nya riskvärderingar att utföras.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen