Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Två bekräftade fall av afrikansk svinpest rapporterade från Tjeckien

Tjeckiska myndigheter rapporterade 27 juni två bekräftade fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin i Zlin i östra Tjeckien.

Detta innebär fortsatt spridning av ASF som sedan 2014 förekommer inom EU. Smittan är numera etablerad i vildsvinspopulationen i de baltiska länderna och förekommer också bland vildsvin i östra Polen. ASF har också påvisats i småskaliga grisbesättningar och i några kommersiella grisbesättningar i dessa länder. ASF introducerades till Georgien 2007 och spreds sedan till flera länder i Kaukasus och i Europa utanför EU har ASF har rapporterats från Ukraina, Moldavien och Ryssland.

Tidigare under 2017 har en anhopning av utbrott bland tama grisar i de sedan tidigare smittade baltiska länderna noterats. Denna trend med en påtaglig anhopning av utbrott under sommarmånaderna har setts under tidigare år och är mest påtaglig för tama grisar men gäller i viss mån även för utbrott på vildsvin.

Utbrottet i Tjeckien innebär en plötslig och påtaglig förflyttning av smittan mer än 400 kilometer västerut. Hittills har inga rapporter om utbrott på vildsvin kommit från områden mellan de nu rapporterade fallen och de områden i Polen och Ukraina som man vet är smittade.

De nya fallen ökar inte sannolikheten att Sverige drabbas

För svenskt vidkommande är bedömningen att de nya fallen inte ökar sannolikheten att Sverige drabbas ytterligare men att sannolikheten fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen i Europa. Ur ett större EU-perspektiv däremot är dock utvecklingen mycket oroande, såväl för grisproduktionen som för jaktindustrin, eftersom helt nya områden med stora och täta vildsvinspopulationer i Centraleuropa (Slovakien, Österrike, södra Polen) nu är i farozonen.

Oklart hur sjukdomen spridits till Tjecken

Det är i dagsläget oklart hur sjukdomen spridits till Tjeckien. De mest närbelägna områden från vilka ASF tidigare rapporteras ligger i västra Ukraina (cirka 400 kilometer bort) och östra Polen (mer än 500 kilometer bort). Med tanke på att den naturliga spridningshastigheten med vildsvin uppskattas till 12 kilometer per månad, så är naturlig spridning via vildsvin därför osannolik. Historiskt har spridning över längre avstånd av ASF snarare förknippats med människor som transporterat smittade djur och/eller djurprodukter.

Införsel till Sverige av vissa produkter inte tillåten

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Införsel av sådana produkter från smittade områden är därför inte tillåten.

God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest.

 

Karta över fynd av afrikansk svinpest i juni 2017.
Den geografiska platsen för det bekräftade fallen av afrikansk svinpest på vildsvin i Tjeckien (gul pil) visat i förhållande till övriga fall i Europa under 2017. Blå prickar representerar fall på vildsvin och röda prickar utbrott hos gris. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS

 

Antalet fall av afrikansk svinpest på vildsvin över tid i Baltikum, Polen och Tjeckien sedan sjukdomen introducerades 2014. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS
Stapeldiagram som visar antal bekräftade fall av afrikansk svinpest hos gris i fem länder juni 2017.
Antalet fall av afrikansk svinpest på gris över tid i Baltikum och Polen sedan sjukdomen introducerades 2014. Inga fall på gris har rapporterats från Tjeckien. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS

Snabb riskvärdering

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i Europa med spridning till vildsvin i Tjeckien (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen