Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Afrikansk svinpest i småskaliga och traditionella system

I en nyutkommen e-bok bidrar SVA-forskare till att synliggöra forskning, utmaningar och lösningar om afrikansk svinpest (ASF) i småskalig grishållning. Boken innehåller tolv artiklar som spänner över sju länder på tre kontinenter och bidrar med ökad kunskap om de speciella utmaningar som finns kring ASF, metoder för att förebygga och kontrollera sjukdomen, samt sjukdomens negativa konsekvenser.

Grisproduktion i olika sorters småskaliga system är vanligt världen över. Foto: Erika Chenais/SVA

Småskalig grishållning är vanligt i både hög- och låginkomstländer världen över. Grisproduktion i dessa system bidrar till hushållsinkomster, kostvariation och livsmedelstrygghet, samt har ofta ytterligare sociala och kulturella traditionsvärden. Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Denna pågående globala epidemi med sjukdomsutbrott på fem kontinenter har i många år medfört konsekvenser för ekonomi, handel samt att många djur har lidit. Detta har drabbat såväl vildsvinspopulationer som storskalig och småskalig grishållning. Globalt och historiskt har småskalig grishållning varit mest drabbad av ASF. Inom småskalig grishållning i låginkomstländer är det särskilt svårt att hindra smittspridning på grund av dålig infrastruktur, begränsad tillgång till rådgivning och veterinärer och finansiella marknader samt begränsade möjligheter att investera i biosäkerhet.

Politik, jämställdhet och lagstiftning påverkar utbrotten

Artiklarna i boken handlar om hantering av ASF-utbrott och hur politik och lagstiftning påverkar detta, socioekonomiska effekter av utbrott samt metoder för att diagnosticera sjukdomen i fält. Flera artiklar beskriver vikten av att underlätta förebyggande smittskyddsåtgärder på gårdsnivå och hur fattigdom, politiska och sociokulturella omständigheter, jämställdhet och andra rättviseaspekter påverkar dessa möjligheter. En artikel beskriver hur långväga spridning av ASF kunde ske inom en småskalig värdekedja via transporter av infekterade grisar och produkter. Vikten av ett förbättrat smittskydd i samband med utomhushållning av tamgrisar i områden där det finns vildsvin eller andra vilda grisarter lyfts också i flera artiklar. Flera artiklar beskriver de socioekonomiska effekterna av ASF-utbrott i Asien. I en av dessa beskrivs hur epidemin lett till att småskalig grishållning minskat och andra beskriver långtgående negativa sociala och ekonomiska effekter på hushållsnivå. I ytterligare en artikel jämförs de rättsliga grunderna för ASF-kontroll i ett antal grisproducerande regioner med olika produktionssystem. Det betonas att övergripande förordningar som inte tar hänsyn till sjukdomsspecifika egenskaper hos virus och värddjur i praktiken kan hämma sjukdomsbekämpningen.

Inkludering och anpassning kan vara en lösning 

Sammanfattningsvis ger studierna i boken nya och värdefulla insikter om sjukdomens inverkan på jordbrukare och andra aktörer i grisvärdekedjan och de utmaningar som finns för att kunna förebygga och kontrollera ASF i olika småskaliga system. En lösning som föreslås är mer deltagande, inkluderande och kontextanpassade kontrollmetoder.

 

Ladda ner e-boken här.

Författare: Erika Chenais, docent, VMD, epidemiolog

Texten publicerades: 2022-06-09

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen