Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

EU ökar beredskapen för zoonotiska sjukdomsutbrott

En nationell övning gjord i elva EU-länder har lett till att bland annat Sverige nu är bättre rustat för att hantera utbrott av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Övningen testade samverkansförmågan mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Förbättrad kommunikation och datahantering var teman som diskuterades. Lärdomar från övningen kan användas för att skapa en samordnad One Health-strategi för sjukdomsbekämpning.

Flera EU-länder har genomfört en simunleringsövning som gick ut på att hantera alla stadier i en utredning av ett salmonellautbrott. Foto: iStock

One Health

Logotyp med texten One Health EJP Simex maj till juni 2022.
One Health EJP SimEx genomfördes av ett flertal EU-länder. Illustration: One Health EJP Communications

Livsmedelsburna zoonotiska sjukdomar har stor inverkan på folkhälsan i Europa. Genom att arbeta utifrån en One Health-strategi där sektorerna för djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samverkar får vi ett helhetsperspektiv på hur olika faktorer påverkar ett utbrott. Syftet med övningen, som kallades SimEx, var att skapa förutsättningar för europeiska länder att öva, utvärdera och förbättra sitt One Health-samarbete vid ett simulerat utbrott av Salmonella.

Beredskapsplaner är viktiga

Att ha effektiva beredskapsplaner är något som många länder prioriterar högt, på grund av ökande hot såsom krig och extrema väderförhållanden. Initiativ likt SimEx-övningen spelar en viktig roll för att säkerställa att vi är beredda att agera effektivt på både nationella och internationella hot. Två lärdomar från övningen var:

  • Vikten av datadelning mellan myndigheter inom landet och mellan EU-länder
  • Behovet av förbättrad kommunikation mellan personer som ansvarar för att hantera sjukdomsutbrott inom de olika sektorerna

Regelbundna möten skapar möjlighet att diskutera utmaningar och framgångar inom varje sektor och bygga upp en gemenskapsanda.

Salmonellautbrott

Den två dagar långa simuleringsövningen bestod av ett scenario som omfattade alla stadier i en utredning av ett salmonellautbrott. Övningen utfördes på nationell nivå med fokus på samverkan mellan representanter från de olika deltagande sektorerna. Från Sverige deltog SVA, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Elva europeiska länder genomförde övningen, som är en av de största som genomförts med fokus på One Health.

Utvärdering är ett viktigt redskap

De deltagande länderna fick möjlighet att utvärdera sina erfarenheter inom praxis för datadelning och kommunikationsstrategier samt roller och ansvarsområden mellan sektorerna. Som en del av scenariot introducerades länderna till spårningsverktyget Food Chain Lab. Verktyget används för att på ett effektivt sätt kunna spåra källan till utbrottet i livsmedelskedjan. Samlade resultat från länderna gav upphov till ny information och rekommendationer till alla länder som vill arbeta med att utforma en One Health-strategi i arbetet med sjukdomsutbrott. Dessutom har fler övningar med ett One Health-perspektiv efterfrågats av de deltagande länderna, för att utvärdera sin förmåga i andra utbrottsituationer.

Om projektet

SVA ansvarade för planering, utförande och utvärdering av SimEx. De nationella övningarna genomfördes sommaren 2022 vilka finansierades av EU:s forsknings- och innovationsprogram One Health European Joint Programme (OHEJP) under Horizon 2020, Grant Agreement No 773830.

Läs mer

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen