Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Fler harar överlever harpest än tidigare trott

I en studie vid SVA undersöktes förekomsten av antikroppar mot bakterien som orsakar harpest hos harar och bisamråttor. Forskarna fann att mer än hälften av djuren hade exponerats för bakterien, men överlevt infektionen. Att många harar överlevt harpestsmitta förvånar forskarna eftersom harar tidigare misstänkts dö hastigt i blodförgiftning efter att de smittats av bakterien.

Självdöd hare hittad i Uppsala län. Haren undersöktes för harpest då denna smitta numera hittas i hela landet. Foto: Henrik Uhlhorn, SVA.

Tularemi, även kallad harpest, orsakas av bakterien Francisella tularensis subsp. holartica. Sjukdomen har gett återkommande utbrott hos både olika djurarter och människor, främst under sommarhalvåren. Smittan kan överföras på flera sätt, men mygg anses spela en viktig roll. I Sverige har sjukdomen tidigare framför allt diagnosticerats hos skogsharar i norra Sverige, där hararna oftast har dött i en akut blodförgiftning.

Sjukdomens mönster har förändrats de senaste åren

Under senare år har sjukdomens mönster hos drabbade harar förändrats. Positiva harar har hittats längre söderut än tidigare och betydligt fler fältharar har dött i sjukdomen. Dessutom visar harar med harpest nu oftare en mer kronisk sjukdomsbild eller saknar förändringar. Vi ser även djur som inte har några förändringar alls vid obduktionen. I den här studien ville vi undersöka allt detta närmare.

Mer än hälften av de undersökta djuren hade antikroppar

För att undersöka om obducerade harar och bisamråttor, oavsett dödsorsak, träffat på bakterien F. tularenis subs. holartica analyserades förekomsten av antikroppar i totalt 647 blodprover. Blodproverna samlades in vid obduktion av djur som lämnats in till SVA viltsjukdomsövervakning av vilda djur mellan 2015 och 2021. Förekomsten av antikroppar hos de undersökta djuren var högre än förväntat då 52 procent av hararna och 68 procent av bisamråttorna var positiva. Antikroppar hittades hos djur både med och utan sjukliga förändringar typiska för harpest.

Fler djur överlever infektionen

Resultaten tyder på att fler harar hinner bilda antikroppar mot bakterien när de blivit infekterade än tidigare trott och att fler djur överlever infektionen. Harar med antikroppar mot tularemibakterier hittades i alla län i Sverige, även områden där vi inte tidigare diagnosticerat tularemi hos harar. Det var ingen skillnad i exponering av bakterien mellan fältharar och skogsharar. Vidare studier av bakterien spridning i landet och hur olika djurarter hanterar infektionen krävs för att fullt förstå varför vissa djur överlever infektionen, medan andra dör en akut död.


Projektet finansierades av Naturvårdsverket.

 

Forskningsprojektet har drivits av Ellinor Spörndly-Nees, Kalle Norén, Karin Olofsson-Sannö, Gustav Tällberg, Thomas Rosendal, Ann Nordengrahn och Aleksija Neimanis vid SVA, samt Susanna Sternberg Lewerin vid SLU.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen