Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Sinläggning och sintidsbehandling - Nya rekommendationer för friskare juver

En webbenkät till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare visar att rutiner och rådgivning vid sinläggning och sinperiod samt sintidsbehandling av mjölkkor i huvudsak följer befintliga rekommendationer. Dessa rutiner är viktiga för att förebygga mastit (juverinflammation). Enkäten visade dock också att det fanns behov av förbättringar.

CMT - California mastitis test - är en enkel test för att för kontrollera cellhalt i mjölk

Enkäten utfördes av SVA, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna och har resulterat i att befintliga rekommendationer har uppdaterats och förtydligats. Mastit som drabbar nykalvade mjölkkor är ofta orsakade av bakterier som infekterat juvret i samband med sinläggning eller under sinperioden. Goda skötselrutiner minskar risken för dessa infektioner.

Nya rekommendationer inom tre områden

De nya rekommendationerna handlar om rutiner

  • vid sinläggning och under sinperiod
  • vid sintidsbehandling med antibiotika
  • vid behandling med interna spenförslutare vid sinläggning.

Låg mjölkproduktion vid sinläggning och lagom lång sinperiod är positivt för kornas hälsa och produktion

Genom goda rutiner inför och under sinläggning kan kons mjölkproduktion minskas för att underlätta avslutandet av mjölkningen. En låg mjölkproduktion vid sinläggning har visat sig leda till lägre risk för mastit. En lägre mjölkproduktion vid sinläggning minskar också risken att kon känner obehag på grund av spänt juver efter sinläggningen. Genom en planerad sinläggning blir sinperioden även lång nog för att juvret ska få vila och tid för läkning innan nästa laktation. Sinperiodens längd är viktig för såväl fruktsamheten som råmjölksbildningen och produktionsnivån i kommande laktation.

Bakterieinfektion före sinläggning kan ge mastit vid kalvning

En del av mastiterna hos nykalvade mjölkkor orsakas av bakterieinfektioner som fanns i juvret redan innan kon sinlades. Dessa kor har oftast mastit utan synliga symtom och inflammationen visar sig genom att mjölkens celltal är förhöjt. Vid förhöjda celltal och bakterieinfektion i juvret i slutet av laktationen kan det vara aktuellt att behandla kon med juvertuber med långtidsverkande antibiotika i samband med sinläggning. Avsikten är att få bort juverinfektionen och minska spridningen i besättningen. För ett gott behandlingsresultat är det viktigt att man väljer rätt kor för behandling, det vill säga kor som har infektioner där antibiotika har god effekt. Det är också viktigt att behandlingen genomförs på rätt sätt så att till exempel risken för förorening och skador vid behandling minimeras.

Goda rutiner ger förutsättningar för goda resultat

Goda rutiner vid sinläggning, under sinperiod och inför kalvning ger bra förutsättningar för friska, högproducerande och hållbara kor. En konsekvent och genomtänkt rutin för sinläggning och sintidsbehandling är mycket viktig för att minska antalet kor som efter kalvning drabbas av såväl synlig mastit som en långvarig period av förhöjt celltal. Vi rekommenderar därför att alla ser över sina rutiner och rådgivning inom dessa områden men det är viktigt att rutinerna alltid utgår från besättningens förutsättningar. Vägen till målet, friska nykalvade kor, varierar mellan gårdar. Vår förhoppning är att de nya rekommendationerna ska ge samsyn för ett effektivare samarbete mellan lantbrukare, veterinär och rådgivare inom detta område.

Läs mer

De nya rekommendationerna finns fritt tillgängliga på www.juverportalen.se i de delar som handlar om förebyggande av mastit och dess behandling. Där finns också hela rapporten ”Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor”.

Projektet genomfördes av Karin Persson Waller SVA, Ann Nyman Växa Sverige och Håkan Landin Distriktsveterinärerna, och finansierades av Jordbruksverket via SvarmPat, ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen