Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Under vintern 2020–2021 drabbades Sverige hårt av fågelinfluensa. Ett stort antal vilda fåglar och över 2,2 miljoner fjäderfän dog eller fick avlivas. Utöver djurlidande orsakade utbrotten omfattande ekonomiska förluster och produktionsbortfall som påverkade hela livsmedelkedjan för ägg och kyckling.

Foto: Jordbruksverket, Lenny Andreasson.

Vi har studerat utbrotten och kombinerat fynd från vilda fåglar med utbrott i fjäderfästallar. Genom att karaktärisera virusstammar från tama fjäderfän och vilda fåglar och kombinera med utbrottsutredningar kan vi dra slutsatsen att det handlade om separata introduktioner av virus från vilda fåglar till fjäderfän. I några fall har virus spridits mellan närliggande stallar, men det fanns inga tecken på smittspridning från gård till gård genom gemensamma kontakter. Detta pekar på att de kontrollåtgärder som användes var effektiva.

Flera av fjäderfäproducenterna på gårdarna med utbrott rapporterade att de haft stora mängder gäss på sina marker i samband med utbrottet. Det är känt att gäss, liksom andra andfåglar, utgör en reservoar för fågelinfluensavirus. Däremot har det i de enskilda fallen inte gått att fastställa exakt hur virus från de vilda fåglarna har nått fjäderfäna.

Vårt arbete kommer att fortsätta i ett större FORMAS-projekt för att öka kunskapen om fågelinfluensa, med målet att förhindra framtida utbrott.

Länk till artikeln: https://www.mdpi.com/2306-7381/9/7/344

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen