Gå direkt till innehåll
Bild på omslaget till första rapporten från regeringens nationella expertråd för klimatanpassning.
Den första rapporten från det nationella expertrådet har kommit och innehåller en bred översyn av de insatser som behövs för klimatanpassning av olika sektorer.

Första rapporten från regeringens Nationella expertråd för klimatanpassning

Sidan granskades senast : 2022-02-24

SVA har aktivt bidragit till ett flertal kapitel om allt från jordbruk och djurhållning till marina och terrestra ekosystem, djurs och människors hälsa och renskötsel i den stora rapporten.

Syftet med den 700 sidor långa rapporten är främst att ge underlag till fortsatt inriktning av det nationella arbetet med klimatanpassning, prioritera åtgärder och vara en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på hela samhället. Rapporten slår bland annat fast att de insatser som hittills har gjorts inte uppnått nödvändiga förändringar i samhället för att ansvarsfördelningen, organiseringen och befintliga styrmedel inte varit tillräckliga för att nödvändiga anpassningsåtgärder ska bli av. SVA:s synpunkter har tillvaratagits, till exempel genom inkluderingen av ett ”One Health”-kapitel och i många av de konkreta förslag på anpassningsåtgärder som ges.

I rapporten identifieras tre prioriterade utmaningar/riskområden som alla kräver åtgärder för klimatanpassning: Fysisk säkerhet och markanvändning, Vattensäkerhet och Livsmedelssäkerhet. De berör alla i varierande grad SVA:s uppdrag. I rapporten betonas bland annat behovet av att kartlägga sårbarheter och anpassningsbehov för djurhållare och samordnad övervakning av förekomst och spridning av klimatkänsliga smittämnen hos djur och människor.

Rapporten kan komma att få stor påverkan på många myndigheters kommande arbete och innehåller mycket bra information och referenser om nuläget och kommande klimateffekter för skilda områden.