Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest för första gången i Sverige – mycket allvarligt läge men myndigheter och andra organisationer är väl förberedda

Den 6 september 2023 konstaterades för första gången någonsin ett fall av afrikansk svinpest i Sverige. Det aktuella provet kom från ett vildsvin som hittats dött i Fagerstatrakten och som skickats in till SVA i den pågående nationella vildsvinsövervakningen.

Vildsvinskadaver hittade inom utbrottet av afrikansk svinpest i Fagerstatrakten fram till den 12 september 2023. Röd punkt, positivt prov, blå punkt, negativt prov. Källa: SVA

Mellan den 25 augusti och 4 september hittades sju vildsvin döda inom ett begränsat område strax sydost om Fagersta. Två av dessa, liksom ytterligare elva (totalt tretton stycken, 12 september då texten skrivs) har nu konstaterats smittade av afrikansk svinpestvirus.

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med svår sjuklighet (feber, inappetens, yttre och inre blödningar, koordinationssvårigheter) och död. Smittan har cirkulerat i EU sedan 2014, med ett förvärrat smittspridningsläge det senaste halvåret. Se mer om detta i SVA:s senaste epidemiologiska lägesbild om afrikansk svinpest 23 augusti 2023.

Kartläggning och bekämpning av sjukdomsutbrottet

Utbrott av allvarliga sjukdomar som drabbar vilt kan vara svårare att bekämpa än de som drabbar husdjur: stora geografiska områden omfattas och samarbete mellan många olika aktörer krävs. I Sverige har myndigheter och organisationer inom bland annat djurhälsa, jakt, jord- och skogsbruk sedan flera år regelbundet samarbetat för att förbereda inför ett eventuellt utbrott av ASF. Vi har också kunnat dra nytta av erfarenheter från den pågående epidemin i Europa. Detta har resulterat i en konkret plan för hur ett utbrott ska hanteras, inkluderande vad som ska göras, av vem, när, liksom vilka resurser som krävs för insatserna. Vi har övat på olika utbrottsituationer och förberett hur provtagning, övervakning och bekämpning ska genomföras. Nu har frukten av detta samarbete kunnat skördas, och resulterat i att vi snabbt, effektivt och baserat på internationell såväl som lokal kunskap kommit i gång med kartläggning och bekämpningen av utbrottet.

Restriktioner i smittad zon

Den nationella expertgrupp som redan var formerad sammankallades den 6 september. Expertgruppen består av personer från SVA, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska Jägareförbundet och omfattar expertis inom epidemiologi, ASF, grishälsa, vildsvin, vildsvinsekologi och jakt. Ytterligare personer med god lokalkännedom inom vildsvins- och jaktfrågor inkluderades i arbetet. Den lokala kunskapen är ovärderlig. Den nu (av Jordbruksverket) beslutade smittade zonen är utformad baserat på kunskap om sjukdomens epidemiologi, den lokala vildsvinspopulationens storlek, densitet och beteende, habitatet, var vildsvinskadavren hittats, samt naturliga gränser såsom vägar, viltstängsel och vattendrag. Målet när man fastställer zonen är att den ska inkludera hela den smittade vildsvinspopulationen och dess hemområden, med marginal för eventuella längre förflyttningar. I detta område råder nu restriktioner med syfte att förhindra smittspridning, inklusive ett totalförbud att vistas i skog och mark.

Översiktskarta 13 september 2023 över den smittade zon där afrikansk svinpest hittats.
Den av Jordbruksverket beslutade smittade zonen. Bild: Jordbruksverket

Kadaver eftersöks i området

Nästa viktiga uppgift, som också den påbörjats, är arbete för att få en mer exakt uppfattning om smittans geografiska utbredning (kärnområde) inom det smittade området. Detta sker genom aktivt kadaversök. Hela det smittade området kommer genomsökas, just nu pågår ett första kadaversök i det kärnområde där smittade kadaver hittills hittats. Detta utförs av frivilliga från den lokala jägarkåren, som får vistas i smittat område efter att ha genomgått biosäkerhetsutbildning och registrerats, och samordnas av Svenska Jägareförbundets lokala representant. Ytterligare kadaver har hittats under sökets första dagar, dessa provtas kontinuerligt och analyseras vid SVA. Genomsökta områden loggas i digitala verktyg och kadaverfyndplatser registreras i en webbapplikation som tagits fram för detta syfte. När vi fått en bättre uppfattning om smittans kärnområde kan det bli aktuellt att stängsla in detta område, liksom att öka eller minska storleken på det smittade området eller att anpassa restriktionerna.

Nationell målsättning att utrota sjukdomen

SVA besökte området den 8 september för ett första möte med den lokala jägarkåren och följde upp det med provtagning under dagliga sök från och med den 9 september. Jordbruksverket är på plats i området sedan den 8 september för att sätta upp operativ ledningscentral och provtagningscentral.

Vildsvin och grisar som är infekterade med afrikansk svinpest har virus i alla delar av kroppen med högst virushalter i blod. Smittan kan spridas via direktkontakt mellan smittade och friska djur, genom att djuren äter smittade produkter, och via indirekt kontakt med förorenad utrustning, kläder och skor, personer, fordon eller foder. I kadaver liksom i rått och fryst kött kan virus överleva länge (månader). Vi vet i dagsläget inte exakt hur eller när smittan kom till Sverige och Fagersta. Eftersom den svenska vildsvinspopulation inte har kontakt med någon smittad population (Sverige är i stort omgivet av vatten i de områden där det finns vildsvin) kan vi säkert säga att det inte skett en naturlig infektion såsom direktkontakt mellan djur, utan att smittan kommit till den aktuella populationen med människans hjälp. Smittan har sedan spridits i den lokala populationen som är relativt tät just i smittans preliminära kärnområde. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning. Detta kommer att ta lång tid och kräva att vi alla samarbetar, berörda myndigheter och organisationer liksom skogs- och markägare, jägare och privatpersoner. Alla som är involverade i bekämpningen förstår att de restriktioner som införs har långtgående påverkan på människors liv, men också att alla åtgärder genomförs för att öka våra chanser att begränsa och bekämpa smittan och för att i slutändan minska de negativa konsekvenserna för Sverige,

Restriktioner och fler åtgärder

Alla uppmanas att respektera restriktionerna inom smittat område. Men det finns också åtgärder som är viktiga även utanför smittat område, för att förebygga spridning och för att upptäcka förekomst i andra delar av landet. Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet. Allmänhet och jägare utanför smittat område uppmanas fortsatt att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via rapporteravilt.sva.se.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen