Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fågelinfluensa H5N8 cirkulerar i Europa

Fågelinfluensa av typen H5N8 har återigen börjat cirkulera i Europa. Under en dryg vecka har smittan spridit sig över stora delar av norra och centrala Europa, med ett antal fall de senaste dagarna i Sveriges absoluta närområde. Det finns inga rapporterade fall där människor smittats med H5N8. 

Foto: iStock Photo

I en rapport från den 20 september 2016 uppmanade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, veterinära myndigheter i Centralasien, Mellanöstern och Europa till ökad beredskap för introduktion av högpatogen (sjukdomsframkallande) fågelinfluensa via vilda fåglar. Bakgrunden var fynd av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos långdistansflygande flyttfåglar som provtagits vid sjön Ubsu-Nur i den ryska republiken Tyva. Ubsu-Nur ligger i ett våtmarksområde som gränsar till Mongoliet och används som vilo- eller häckningsplats av stora mängder flyttfåglar längs de så kallade centralasiatiska flygvägarna. Högpatogen fågelinfluensavirus har vid ett antal tillfällen under det senaste decenniet spridits med vilda fåglar från infekterade områden i Sydostasien via dessa flyttvägar, bland annat till Europa, och introducerats såväl till nya populationer av vildfågel som till fjäderfä med betydande ekonomiska konsekvenser.

Den 3 november bekräftades FAO:s farhågor då ungerska myndigheter rapporterade ett utbrott av H5N8 i en kalkonbesättning. Vilda fåglar ansågs utgöra smittkällan eftersom utbrottet hade föregåtts av fynd av H5N8 hos en knölsvan som hittats död cirka 50 km från den drabbade besättningen bara några dagar tidigare.

Den 7 november 2016 rapporterades nästa fall av H5N8, nu hos döda sjöfåglar funna i nordvästra Polen. Påföljande dagar rapporteras liknande utbrott av dödlighet hos sjöfågel orsakat av H5N8 från nordvästra Tyskland, sedan från södra Österrike, Schweiz, Kroatien, Holland och Danmark. Den 11 november rapporterades dessutom ytterligare två utbrott av H5N8 på fjäderfä: ett i en mindre besättning med ca 100 fåglar, belägen i närheten av Lübeck i Tyskland ej långt ifrån den plats där de döda sjöfåglarna påträffats, och ett i en besättning med 1500 utegående kalkoner i Bregenz i Österrike.

Under den senaste veckan har således fall av fågelinfluensa rapporterats från sju olika europeiska länder i Central- och Nordeuropa. Det spridningsmönster man ser med sporadiska utbrott över ett stort geografiskt område antyder att H5N8 är vida spritt i sjöfågelpopulationen. De tre utbrott som hittills (11 november) påvisats på fjäderfä visar dessutom tydligt vilken risk detta utgör för europeiska fjäderfäproducenter. Med anledning av detta uppmanar därför EU-kommissionen i ett brev till de europeiska chefsveterinärerna till höjd beredskap, ökad vaksamhet och åtgärder för förbättrad biosäkerhet på gårdsnivå.

För svenskt vidkommande har SVA idag värderat risken för introduktion av H5N8 till den svenska fjäderfäpopulationen som följd av ovanstående utbrott. Risken för smittspridning och introduktion via infekterade fjäderfä eller ägg från de områden där utbrott påvisats hos fjäderfä bedöms som försumbar. Samtidigt innebär den sannolikt relativt vitt spridda smittan bland vattenlevande fåglar i stora delar av Europa, inklusive vårt direkta närområde i Östersjön, att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar bedöms som kraftigt förhöjd.

För att minska risken för smittspridning mellan vilda fåglar och fjäderfä gäller sedan 2007 skyddsnivå 1 för hela Sverige. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Det är som alltid också viktigt med goda löpande biosäkerhetsrutiner i enlighet med Jordbruksverkets och branschens riktlinjer.

H5N8 orsakade flera utbrott under säsongen 2014-2015. Smitta sågs då både hos vilda fåglar och i olika typer av fjäderfäbesättningar och andra fåglar i fångenskap. De virus som hittills har sekvenserats i årets utbrott av H5N8 i EU skiljer sig dock en del från de virus som orsakade utbrotten under 2014-2015. Däremot är de mycket lika virus som isolerades vid sjön Ubsu-Nur i Tyva, Ryssland under sommaren 2016, vilket återigen visar att vilda fåglar under vissa omständigheter kan fungera som långväga spridare av högpatogena fågelinfluensavirus.

I likhet med de flesta andra Europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar. Programmet för vilda fåglar innebär att SVA rutinmässigt provtar döda vilda fåglar som inkommer för obduktion till SVA. För att säkerställa tidig upptäckt av en eventuell introduktion av H5N8 till Sverige bör ansamlingar av död sjöfågel därför rapporteras till SVA på 018-674000.

Det finns inga rapporterade fall där människor smittats med H5N8. Dock anses högpatogena fågelinfluensavirus alltid ha en zoonotisk potential, varför risken för smitta till människa också med H5N8 inte helt kan försummas. Vid hantering av vilda döda fåglar bör man därför använda handskar och iaktta god handhygien.

Smittkarta, fynd av afrikansk svinpest i Europa 2016.
Karta: Rapporterade utbrott av fågelinfluensa H5N8 hos vilda fåglar (i rött) och fjäderfä (i blått) mellan 3-11 november 2016. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringsdatabas ADNS

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med aviär influensa till följd av pågåense utbrott i EU (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen