Gå direkt till innehåll

Övervakning av resistensläget

Förekomsten av resistens bland bakterier från djur har generellt sett varit stabilt låg i många år. För vissa substanser och bakterier har förekomsten över tid till och med minskat. Ett sådant exempel är ESBL-bildande Escherichia coli hos slaktkyckling. Det finns dock undantag, exempelvis har förekomsten av resistens mot ampicillin, sulfonamider och trimetoprim ökat hos slumpmässigt utvalda E. coli hos såväl slaktkyckling som slaktgris.

Övervakningen i Sverige

I veterinärmedicinen övervakas resistensläget kontinuerligt sedan år 2000 i SVA:s program Svensk veterinär antibiotika resistens monitorering - Svarm. I programmet undersöks känsligheten för antibiotika hos tre bakteriekategorier:

  • Zoonotiska bakterier
  • Indikatorbakterier från friska djur
  • Bakterier som framkallar sjukdom hos djur

Den övergripande strukturen på övervakningen (inklusive förbrukning av antibiotika) presenteras i matrisen längre ner på sidan.

Zoonotiska bakterier

De zoonotiska bakterier som övervakas är Salmonella och Campylobacter.

För Salmonella så ska alla fall hos djur i Sverige konfirmeras av SVA. Bland dessa resistensundersöks ett isolat av varje serovar från alla fall hos varmblodiga djur. Undantaget är fall hos katt och vilda djur, där endast ett urval av fallen resistensundersöks. Förutom isolat från fall hos djur inkluderas också isolat från prov tagna från slaktkroppar för övervakning av Salmonella på slakterier.

Gällande Campylobacter så undersöks regelbundet isolat från gris (Campylobacter coli) samt slaktkyckling (Campylobacter jejuni och från och med 2022 även C. coli) isolerade från tarmprov från friska djur.

Indikatorbakterier från friska djur

I Svarm undersöks resistens hos Escherichia coli och enterokocker från slumpmässigt valda friska djur. Resultaten anses indikera hur användningen av olika antibiotika över tid påverkar resistens hos djurpopulationens normala bakterieflora. Därför används ofta begreppet indikatorbakterier för denna typ av undersökning. Normalfloran orsakar oftast inte sjukdom men anses utgöra en reservoar för resistensgener som på olika sätt kan spridas till andra bakterier hos djur och människor. Liknande metodik används i flera EU-länder (se mer nedan).

Bakterier som framkallar sjukdom hos djur

Redan från starten av Svarm kompletterades övervakningen med sammanställningar av hur vanligt det är med resistens bland bakterier isolerade från prov skickade till SVA:s diagnostiska laboratorium. Denna information ger en bra indikation på hur vanligt det är med resistens bland sjukdomsframkallande bakterier från olika djur i Sverige.

Från lantbrukets djur är antalet diagnostiska prov för bakteriologisk undersökning och resistensbestämning otillräckligt för att ge en representativ bild av hur vanligt det är med resistens bland sjukdomsframkallande bakterier. Därför kompletteras Svarm sedan 2005 av programmet SvarmPat. SvarmPat finansieras av Jordbruksverket och syftar bland annat till att öka kunskapen om resistens hos sjukdomsorsakande bakterier från lantbrukets djur. Detta uppnås genom att prover samlas in och analyseras i olika studier inom områden där kunskapen behöver stärkas. Programmet drivs av Gård & Djurhälsan i samarbete med SVA.

Interaktiv presentation av data

Förutom i den tryckta rapporten Swedres-Svarm presenteras förekomst av resistens bland olika bakterier från djur även i det interaktiva verktyget SvarmIT. I SvarmIT uppdateras data varje dag men visas endast när det finns resultat för minst 30 isolat per år. Eftersom data i verktyget uppdateras dagligen är vissa av resultaten preliminära och kan komma att ändras.

Övervakning i EU

Inom EU rapporterar medlemsländerna uppgifter om antibiotikaresistens hos bakterier från djur och livsmedel till europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) som sammanställer resultaten i en rapport. För att övergripande analys och jämförelser ska vara meningsfulla är det viktigt att övervakningen sker på ett harmoniserat och standardiserat sätt. EFSA och det centrala referenslaboratoriet, EURL-AR, arbetar med riktlinjer och kvalitetssäkring för övervakningsarbetet. Experter från Sverige och andra länder deltar aktivt i arbetet.

Antibiotikaresistensövervakningsprocessen
Klicka på bilden för att visa den i sin helhet.

 

 

Sidan granskades senast : 2023-08-25