Gå direkt till innehåll
Revormstörel

Revormstörel

( Euphorbia helioscopia L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Törelarter har rikligt med vit mjölksaft som är mycket giftig, lokalt retande och kan framkalla hudinflammation vid förtäring. Förgiftning har konstaterats hos hästar, nötkreatur och får.

 Revormstörel

Utseende

Revormstörel är en ettårig, ljust gulgrön ört med flocklikt femgrenig topp. Den blir 15–40 cm hög. Stjälken är förgrenad vid basen, gleshårig och innehåller mjölksaft. Bladen är gulgröna, omvänt äggrunda och fint tandade i kanten. Revormstörel blommar under hela sommaren. Blomsamlingarna har gula svepeblad som har en fint tandad kant. Nektarierna är ovala utan hornlika utskott. Frukten är en kapsel som är knappt en halv centimeter med tre rum där fröna är mörkbruna och har nätlika åsar.

Förekomst

Revormstörel förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige. Den är vanlig på näringsrik kulturmark, som åkrar, trädgårdsland och skräpmark (ruderatmark).

Påverkan på djur

Vid förtäring av rävtörel är de inledande symptomen med stark rodnad och svullnad av berörda delar visar sig vanligen efter 2–8 timmar. De ökar i intensitet de följande 12 timmarna med blåsbildning och smärtsamma inflammationer i slemhinnan i mun och hals, samt en kraftig mag-tarminflammation (gastroenterit). Djuren kan drabbas av kräkningar, kolik, diarré som kan vara blodig och trumsjuka. Efter upptag kan det centrala nervsystemet, lever och njurar på påverkas med symtom som utvidgade pupiller, kraftig njurinflammation som ger blod i urinen (särskilt hos unga djur), cirkulationsrubbningar, oregelbunden hjärtrytm (arytmi), vacklande gång, kramper och död som följd. Få fall av förgiftning finns dokumenterade.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Den vita mjölksaften är giftig. Alla delar på växten som innehåller växtsaft är giftiga. 

Bete Mycket giftig
Ensilage Mycket giftig
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Revormstörel innehåller irriterande och co-carcinogena diterpenestrar (ingenolester och forbolester, 12-deoxyforbol) samt triterpenen euphol. Forbolestrar är mycket effektiva pådrivande faktorer för cancer. Honung från revormstörel innehåller också irriterande estrar men i betydligt mindre omfattning än mjölksaften.

Mjölksaften är starkt irriterande för hud och slemhinnor vilket leder till allergisk kontaktdermatit med blåsbildning och nekros, inflammation och sår i munnen (stomatit) och mag-tarminflammation (gastroenterit). Ögonkontakt kan leda till svår ögoninflammation (keratokonjunktivit). Efter upptag kan störningar i det centrala nervsystemet uppstå och levern, njurarna och mjölkkörtlarna kan skadas.

Sidan granskades senast : 2023-04-04