Gå direkt till innehåll

Streptotrikos hos häst, Dermatophilus congolensis

Dermatofilos congolensis (streptotrikos), Regnskållor (streptotrikos)

Häst

Streptotrikos kallas även regnskållor, och orsakar hudskador med krustor som kan ömma vid beröring. Mikroskador i huden uppstår när huden blir fuktig, vilket underlättar för infektion med bakterien Dermatophilus congolensis. Regnskållor kan smitta mellan hästar.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Streptotrikos är en relativt vanligt förekommande hudsjukdom hos hästar i hela världen, och orsakar mest allvarliga lidanden i tropiska och subtropiska klimat. I Sverige ses den oftast under höst och vinter. Framför allt drabbas hästar som blivit blöta av regn eller när fukt stängt inne under täcken. Eftersom sjukdomen är förknippad med fukt kallas den också för regnskållor.

Bakterien (Dermatophilus congolensis) är en så kallad opportunist, vilket innebär att den kan finnas på huden utan att orsaka symtom. Även nötkreatur och får kan drabbas av streptotrikos. ”Lumpy wool disease” kallas sjukdomen hos får, eftersom ullen tovar ihop sig och ger ett smutsigt intryck. Under ullen finns då vätskande krustor. Många andra djurslag kan också drabbas, fast det är mer ovanligt. Exempel är get, katt, hjortdjur, kamel och vilda djur.

Symtom

Inkubationstiden som anges i litteraturen varierar mellan dagar till veckor. Typiska symtom för streptotrikos hos häst är krustor (sårskorpor), som ibland kan flyta ihop och breda ut sig över stora kroppsytor. Det börjar med fasta och välavgränsade upphöjningar i huden (papler) och utvecklas till, ytliga varblåsor (pustler), som sedan spricker. Det bildas då hårlösa kratrar i huden, ofta blanka, rodnande, med eller utan var. Förändringarna kan vara såriga och smärtsamma i början, för att i ett senare skede bli mer diffusa, hårlösa torra fläckar. Över förändringarna finns ofta krustor eller skorpor av intorkad sårvätska och hopklibbat hår (”penselliknande”).

Hudförändringarna kan vara svåra att se på avstånd, men om man stryker handen över hårremmen kan de kännas. Det förekommer att förändringarna smärtar vid beröring. I undantagsfall kan hästar med kraftiga, utbredda förändringar vara allmänpåverkade och visa minskad foderlust, viktminskning och förstorade lymfknutor.

Vanligast är att överdelen av kroppen angrips, men även skenben och karleder kan drabbas. Vid utvecklad ”mugg” eller ”rasp” kan svullna ben och hälta ses. Streptotrikos ses ibland på vita opigmenterade hudområden och kan då vara kopplat till sekundär solöverkänslighet (fotodermatit). Fotodermatit kan i sin tur vara utlöst av fototoxiska ämnen från exempelvis växter.

Två olika typer av sjukdomen är beskriven i litteraturen, en vinterpälsvariant och en mer typisk för sommarpäls.

Vinterpäls:

Hårremmen blir matt och krustor, som är lätta att upptäcka med fingrarna, känns i huden. Om krustorna pillas bort lossnar även håren i penselform och en liten krater uppträder, inte sällan med blod i botten. Ofta ses vitgult var i änden på krustan. Vid utbredda förändringar är krustorna och pälshåren ofta hopklibbade och ömmande. Krustor stora som handflator eller större kan lossna.

Sommarpäls:

Förändringarna är inte lika utbredda. Krustorna är torrare och mindre i storlek jämfört med vintervarianten, inte mer än ett par millimeter. Pälsen kan ge ett matt intryck. Då hästen borstas eller ryktas är det lätt att håren lossnar och hårremmen ser "maläten" ut.

Andra bakterier, som stafylokocker eller streptokocker, kan sekundärt infektera utsatta områden och symtomen blir då i allmänhet mer påtagliga.

Smittämne

Dermatophilus congolensis är en grampositiv, filamentös (trådbildande), förgrenande bakterie som tillhör streptomyceterna. Den är fakultativ anaerob. Eftersom streptomyceter bildar hyfliknande förgreningar tror många att det rör sig om en svampinfektion, men det är alltså en bakterie. 

Smittvägar

Spridning av bakterien sker då krustorna blöts upp och så kallade zoosporer frigörs. Dessa kan överföras till andra hästar via direktkontakt, men även indirekt med fuktdroppar i luften (aerosol) eller via ryktdon, borstar, maskinsax eller annan utrustning. Eftersom det oftast krävs även andra faktorer för att det ska bli en infektion med Dermatophilus congolensis är sjukdomen inte lika smittsam som till exempel ringorm. Zoosporerna kan överleva i torkade krustor på eller utanför djur i åratal.

Patogenes

Fukt gör att hudens ytlager luckras upp och mikroskador uppstår. Mikroskadorna tillsammans med bakteriens enzymer som bryter ner hornlagret i huden gör att en infektion kan utvecklas. Fukten och värmen gör att bakteriefilament bildas från rörliga zoosporer och de penetrerar epidermis och hårsäckarnas (hårfolliklarnas) rotskida.

En inflammation utvecklas i huden med ytlig vätsekansamling (ödem) och ansamling av neutrofila granulocyter (en typ av vita blodkroppar). Mikroabscesser bildas ytligt i överhuden (epidermis) och runt hårfolliklarna. Det underliggande hornlagret bildar mer hornämne (keratin) så att ett nytt hornlager skapas under vätskan (exsudatet) inom 36 timmar. Bakterien invaderar även det nybildade hornlagret, och en tjock skorpa eller krusta med olika lager av neutrofilt exsudat, orto- och parakeratotisk hyperkeratos bildas, och överhud nybildas.

Till slut ses en proliferativ, exsudativ dermatit med upphöjda, hårlösa, rodnande, och ibland papillomatösa skador täckta av tjocka, gulbruna keratiniserade krustor.

Diagnos

Matt hårrem och krustor på speciellt utsatta områden är typiskt för sjukdomen. Diagnosen kan ställas genom odling på specialmedium och direktmikroskopi av krustor som trycks mot ett objektglas och färgas in med till exempel metylenblått. Vid SVA utförs endast odling.

Differentialdiagnoser: Observera att ringorm kan ha samma kliniska bild och är en viktig differentialdiagnos. Andra bakteriella hudinfektioner kan också likna streptotrikos. Hästar som drabbas av streptotrikos eller andra dermatiter enbart på vita hudområden bör även utredas för möjlig leverpåverkan eller fotosensibilitet, som till exempel kan orsakas av växtförgiftning.

Även en del icke infektiösa hudsjukdomar kan räknas in i differentialdiagnoserna, som insektsbett och överkänslighet mot dessa (till exempel sommareksem), pemfigus och kontaktdermatit och eosinofil follikulit. Om hudskadorna sitter på bakbenens framsida i höjd med skenbenet kan ”cannon keratosis” (även kallad ”cannon dermatitis”) vara en alternativ diagnos. Det är en mjällande process med viss krustabildning, men utan inflammation eller infektion. Orsaken till hudåkomman är inte känd men tros vara multifaktoriell, eventuellt också med genetiskt inslag.

Provtagning

För analys används krustor. ”Dutta” först med sprit på ovansidan av krustorna och låt det dunsta. Därefter tas rikligt med krustor till ett rent rör. Till röret tillsätts någon enstaka droppe koksaltlösning, eftersom krustorna behöver lite fukt under transport till laboratoriet. För mycket fukt kan resultera i att mögel växer över vid odling. Röret försluts väl.

Har man en bredare frågeställning vid hudproblem kan det behövas olika provmaterial för bästa undersökning. Se nedan.

  • Streptotrikosen droppe koksalt tillsammans med många krustor.
  • Dermatofyter (ringorm) - skickas torrt, många krustor, hår och hudflagor.
  • Bakteriologisk undersökning - vanlig provtagningspinne med transportmedium. 
  • Jästsvamp är ytterligare en frågeställning hos hästar med långvariga hudproblem. Jästsvamp kan växa ut från alla tre provmaterial beskrivna ovan, så ytterligare prov behövs inte. 

Behandling

Obehandlade, lindriga fall av streptotrikos spontanläker oftast på två till tre månader.

Prio ett att hålla huden så torr som möjligt. Det fungerar både som förebyggande och behandling. Vidare rekommenderas lokalbehandling framför allmän behandling. Drabbade hudområden tvättas försiktigt, men noggrant med mild desinfekterande lösning som får ligga kvar på huden i minst en kvart. Klorhexidin (2-4 procent), benzoylperoxid (2,5-3 procent) eller jodlösningar kan användas. Lossa löst sittande krustor efter uppblötning men riv inte loss dem, då det kan orsaka ökad inflammatorisk reaktion. Om det finns många och hårda krustor kan mjukgörande behandling med salicylsyrevaselin (2 procent, 30-60 minuter) användas innan tvätten.

Efter tvätten torkas hår och hud noggrant. Hårtork på lägsta effekt kan användas. Tvätten upprepas varje eller varannan dag tills infektionen läkt av.

Handdesinfektion före och efter sårtvätt är viktigt för smittskyddet. Vid sårtvätt och hantering av material som använts för sårtvätt kan engångshandskar användas som extra skydd. Dessa slängs direkt i brännbara sopor tillsamman med övrigt material som använts.

Om hästen är allmänpåverkad eller visar påtaglig smärta kan antiinflammatoriska preparat användas. I svåra fall kan antibiotika tre till fem dagar övervägas. Bakterien är penicillinkänslig.

Vita hudområden som drabbats behandlas som ovan, men hästen bör även skyddas för direkt solljus. Solskyddsfaktor 15 eller högre bör strykas på dessa hudområden om hästen ska vistas ute. Om orsaken beror på underliggande sjukdom, till exempel fotosensibilitet, måste det utredas och åtgärdas. Försök att identifiera och eliminera eventuell tillgång till växter som kan utlösa fotoöverkänslighet.

Bandage och benskydd bör undvikas vid hudförändringar på benen. Rengör benskydden invändigt efter användningen och se till att de hinner torka innan de ska användas igen. Bandage kan förvärra sjukdomen genom att huden förblir fuktig och vätskeutträdet ökar.

Isolering

Kontaktisolera drabbade hästar. Tvätta händerna efter kontakt med en drabbad häst. Dela inte utrustning mellan hästarna. Smittan går sällan över till alla hästar i ett stall. En orsak kan vara att inte alla hästar har mikroskador orsakade av fukt i huden, vilket är en faktor som underlättar infektion. Det kan också tyda på varierande känslighet för bakterien hos olika individer.

Stallrengöring och desinfektion

Krustor och allt material från sårrengöringen kastas i förslutna påsar i sopkärl. Ordentlig rengöring av ytor som kommit i kontakt med smittade hästar rekommenderas. Rengöring av utrustning och tvätt av täcken ingår också i saneringsplanen. Zoosporer kan överleva länge.

Profylax

Streptotrikos hör ihop med fukt, så strategin mot infektionen är att underlätta för hästen att hålla sig torr.

  • Undvik fuktiga beten samt fukt i stallar. Under perioder med ihållande regnväder måste hästen få torka emellanåt.
  • Byt eller ta av täcket inomhus. Låt hästen torka innan nytt täcke läggs på. Att stänga in fukt är inte bra, täcken som är fuktiga på insidan kan förvärra problemet.
  • Håll ströbäddar rena och torra.
  • Låt varje häst ha egna ryktsaker. 

Prognos

Prognosen för tillfrisknande vid streptotrikos är mycket god.

Zoonosaspekt

Streptotrikos kan smitta till människa om hygienen inte sköts efter att man hanterat angripna djur. Rapporter om streptotrikos hos människa är dock mycket få.

Vad säger lagstiftningen?

Sjukdomen är inte anmälningspliktig.

Vanliga frågor och svar

Hitta på denna sida