Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest i ett nytt område i Tyskland

Tyska myndigheter rapporterade den 16 november 2021 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats från en tamgrisbesättning i Tyskland. Besättningen ligger utanför de tidigare drabbade områdena i Tyskland och innebär att restriktionsområdet utökas till att omfatta ytterligare en förbundsstat.

Karta över rapporterade fallet av afrikansk svinpest (ASF) i Tyskland och Polen från 1 augusti till 17 november 2021. Blå punkter motsvarar rapporterade vildsvinsfall och röda punkter tamsvinsutbrott. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS.

De första fallen av ASF på tamgris i Tyskland under det pågående utbrottet rapporterades i juli 2021 från tre besättningar i förbundsstaten Brandenburg inom de områden som redan omfattades av restriktioner på grund det pågående utbrottet på vildsvin i östra Tyskland och vildsvin och tamgris i västra Polen. Djur i de drabbade besättningarna avlivades och destruerades och smittan spreds inte vidare till fler tamgrisbesättningar. Nu har ett nytt utbrott på tamgris rapporterats från en större slaktsvinsbesättning i förbundsstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. Sjukdom och dödsfall observerades i besättningen, prover togs och ASF-smitta kunde konstateras den 15 november. Alla grisar i besättningen avlivades den 16 och 17 november och skydds- och övervakningszoner infördes enligt EU:s regelverk.

Inga fall på vildsvin har tidigare rapporterats från detta område trots pågående övervakning. Vildsvinspopulationen är tät på båda sidorna av hela den tysk-polska gränsen. Smittan har nu nått alla tre tyska förbundsstater längs denna gräns (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen). Sedan introduktionen till Tyskland i september 2020 har mer än 2400 vildsvin från Brandenburg och Sachsen befunnits positiva för ASF, de allra flest i Brandenburg.

Tyskland är sedan tidigare den tolfte medlemsstaten att drabbas av den pågående spridningen av ASF inom EU. Övriga medlemsstater som rapporterat utbrott hos tamgris och/eller fall på vildsvin är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Grekland med en enskild rapport om ett utbrott i en småskalig besättning. Tjeckien som 2017 drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin i östra delarna av landet friförklarades officiellt i mars 2019 och Belgien friförklarades i november 2020. Med undantag av Rumänien och till viss del Bulgarien har smittspridningen i EU främst skett i vildsvinspopulationen med sporadiska utbrott i tamgrisbesättningar och då med begränsad sekundär spridning. Spridningen har dels skett successivt och långsamt inom vildsvinpopulationen, dels via långväga spridning med människans hjälp.

I Europa utanför EU har ASF sedan tidigare rapporterats från Georgien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. I augusti 2018 rapporterade Kina sitt första fall av ASF och efter det har sjukdomen fått en omfattande geografisk utbredning i landet och spridits till ett flertal länder i Asien samt till Dominikanska republiken och Haiti. Risken för fortsatt global spridning bedöms som mycket hög. Introduktionerna av ASF till Belgien, Tjeckien, västra Polen och den nu smittade besättningen i Tyskland visar att humanmedierad spridning kan ske när som helst, till vilket land som helst och till tamsvin såväl som vildsvin oberoende av avstånd till pågående smittspridning i närliggande vildsvinspopulationer.

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och tamgrisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Inom EU är export av sådana produkter från smittade områden inte tillåten och det finns inget som tyder på att smittade djur eller produkter spridits från den nu aktuella besättningen. Import av levande grisar till Sverige är extremt begränsad och strikt kontrollerad. Djur som är smittade med ASF uppvisar kraftiga symtom och det bedöms därför inte sannolikt att smittade djur skulle kunna passera de kontroller som legalt importerade djur genomgår utan att upptäckas. God efterlevnad av förbudet mot import av produkter från smittade områden, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från ASF. Mot bakgrund av biosäkerheten i svenska grisbesättningar, Sveriges geografiska läge utan landgräns mot smittade länder och med hav som landgräns i stora delar av de områden där vildsvin finns, bedömer vi att det är en fokal introduktion till vildsvin via mänskliga aktiviteter som är det mest sannolika scenariot för ASF-introduktion i Sverige.

Bedömningen är att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion ytterligare, men att denna fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen. Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar.

Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan. Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats: Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt.

Läs mer

Snabb riskbedömning (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen