Gå direkt till innehåll

Sjukdomsövervakning och beredskap

SVA är en beredskapsmyndighet som tillsammans med andra upprätthåller effektiv sjukdomsberedskap i Sverige. SVA:s roll i detta arbete är diagnostiserande, riskvärderande och rådgivande. För detta krävs en bred kompetens inom veterinärmedicin, diagnostik och epidemiologi, liksom god kännedom om djurslag och djurhållning.

Många allvarliga smittsamma djursjukdomar hanteras utifrån krav i internationella regelverk. De flesta av dessa sjukdomar finns normalt inte i landet och skulle de påvisas så bekämpas de. Det finns också nationella krav eller intressen avseende ytterligare djursjukdomar att bevaka, kontrollera eller skydda sig mot. Om någon av de hårdast reglerade sjukdomarna skulle påvisas i Sverige, behöver Sverige bekämpa sjukdomen.

För att kunna bekämpa djursjukdom behöver Sverige ha en beredskap så att vi snabbt upptäcker sjukdomen genom sjukdomsövervakning, ha kunskap om hur sjukdomen uppträder och hur den kan kontrolleras och slutligen bekämpas och vi behöver kunna ställa en korrekt diagnos. För att visa att vi är fria från sjukdomar eller för att känna till smittläget krävs också sjukdomsövervakning. I detta arbete är SVA:s kunskapsstöd och diagnostik central.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

SVA:s beredskap för dessa sjukdomar nås genom tjänsteman i beredskap (TiB) och annan dagjoursverksamhet med veterinär som finns tillgänglig dygnet runt till stöd för främst Jordbruksverket och kliniskt verksamma veterinärer. SVA:s rådgivning omfattar exempelvis bedömning av misstanken, riskbedömning och förslag på riskhantering, smittskydd, smittspårning, provtagning och praktisk hantering inför analys.

Diagnostisk beredskap

Diagnostisk beredskap finns på SVA inom patologi och mikrobiologi. Graden av beredskap varierar mellan olika smittämnen och beror främst på smittämnets karaktär, men också på diagnostikens karaktär samt reglerande lagstiftning.

Vaccinberedskap

Vaccinberedskap upprätthålls av SVA avseende specifika smittsamma djursjukdomar. Det innebär att SVA ansvarar för att tillse att vissa djurvacciner finns tillgängliga samt att det finns kompetens, logistik, resurser och lokaler tillgängliga för akuta behov för andra sjukdomar, då särskild för epizootilagens sjukdomar.

Krav för effektiv sjukdomsövervakning

Effektiv sjukdomsövervakning kräver expertkunskap inom områden som epidemiologi, mikrobiologi, antibiotikaresistens, diagnostik och djurslag, vilket finns på SVA. Inom ramen för arbetet med den Nationella Övervakningsplanen, som Jordbruksverket fastställer, tar SVA fram förslag på prioriterad sjukdomsövervakning, utvärdering av övervakningsaktiviteter eller komponenter. Arbete med planering, design och utvärdering av övervakning är en förutsättning för varje lyckad övervakningsaktivitet. SVA har för ändamålet relevant epidemiologisk kompetens och arbetar både på uppdrag åt andra samt på eget initiativ. SVA har i sitt uppdrag att följa, analysera och kommunicera såväl sjukdomsläge som resistensläge hos land- och vattenlevande djur.

Sveriges statsepizootolog har ett särskilt ansvar för frågor som rör epizootilagens sjukdomar och andra allvarliga smittsamma djursjukdomar. Tjänsten tillsätts av regeringen.

Omvärldsbevakning och kunskapskommunikation

Omvärldsbevakning och kunskapskommunikation är en viktig del i Sveriges sjukdomsberedskap. Händelser inom Sverige och i andra länder som kan påverka smittläget i Sverige följs, analyseras och kommuniceras. SVA delar med sig av sin kunskap, erhållna resultat från övervakningsaktiviteter samt bedömningar och analyser, bland annat genom denna webbplats. Informationen kan sedan användas som beslutsunderlag av exempelvis andra myndigheter, djurhållare och enskilda djurägare.

Beredskapsmyndighet inom sektorn för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten 

SVA är också en beredskapsmyndighet utifrån förordning om myndigheters beredskap (2022:524). Sådana myndigheter har särskild betydelse och ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer. SVA ingår i beredskapssektorn för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten tillsammans med Livsmedelsverket (sektorsansvarig myndighet), Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. SVA:s verksamhet ligger även inom även till andra sektorer.

Sidan granskades senast : 2023-09-11