Gå direkt till innehåll

Sjukdomsövervakning och beredskap

SVA är en beredskapsmyndighet som tillsammans med andra upprätthåller effektiv sjukdomsberedskap i Sverige. SVA:s roll i detta arbete är diagnostiserande, riskvärderande och rådgivande. För detta krävs en bred kompetens inom veterinärmedicin, diagnostik och epidemiologi, liksom god kännedom om djurslag och djurhållning.

Sjukdomar som lyder under epizootilagen är allvarliga och ofta smittsamma sjukdomar som normalt inte finns i landet. Hanteringen av dessa sjukdomar är reglerade i svensk lag och vid misstanke om sjukdom ska en utredning genast starta. SVA:s beredskap för dessa sjukdomar upprätthålls av tjänsteman i beredskap (TiB) och annan dagjoursverksamhet. Veterinär finns tillgänglig dygnet runt till stöd för Jordbruksverket och kliniskt verksamma veterinärer för rådgivning avseende bedömning av misstanken, riskbedömning och förslag på riskhantering, smittskydd, smittspårning, provtagning och praktisk hantering inför analys.

Sveriges statsepizootolog har ett särskilt ansvar för frågor som rör epizootilagens sjukdomar och andra allvarliga infektionssjukdomar. Tjänsten tillsätts av regeringen.

Diagnostisk beredskap finns på SVA inom patologi och mikrobiologi. Graden av beredskap varierar mellan olika smittämnen och beror främst på smittämnets karaktär, men också på diagnostikens karaktär samt reglerande lagstiftning.

Vaccinberedskap upprätthålls av SVA avseende specifika smittsamma djursjukdomar. Det innebär att SVA ansvarar för att tillse att vissa djurvacciner finns tillgängliga samt att det finns kompetens, logistik, resurser och lokaler tillgängliga för akuta behov för andra sjukdomar, då särskild för epizootilagens sjukdomar.

Effektiv sjukdomsövervakning kräver expertkunskap inom områden som epidemiologi, mikrobiologi, antibiotikaresistens, diagnostik och djurslag, vilket finns på SVA. Arbete med planering, design och utvärdering av övervakning är en förutsättning för varje lyckad övervakningsaktivitet. SVA har för ändamålet relevant epidemiologisk kompetens och arbetar både på uppdrag åt andra samt på eget initiativ. SVA kan också ansvara för genomförandet av övervakning eller enbart för diagnostiken genom uppdrag.

Omvärldsbevakning och kunskapskommunikation är en viktig del i Sveriges sjukdomsberedskap. Händelser inom Sverige och i andra länder som kan påverka smittläget i Sverige följs, analyseras och kommuniceras. SVA delar med sig av sin kunskap, erhållna resultat från övervakningsaktiviteter samt bedömningar och analyser, bland annat genom denna webbplats. Informationen kan sedan användas som beslutsunderlag av exempelvis andra myndigheter, djurhållare och enskilda djurägare.

 

SVA är också en beredskapsmyndighet utifrån förordning om myndigheters beredskap (2022:524). Sådana myndigheter har särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer. SVA ingår i beredskapssektorn för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten tillsammans med Livsmedelsverket (sektorsansvarig myndighet), Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. SVA bidrar även till andra sektorer.

Sidan granskades senast : 2022-09-02