Gå direkt till innehåll

Vår övervakning av marina däggdjur

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens program Svensk miljöövervakning undersöker SVA strandade tumlare, andra valdjur och sälar i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.

En tumlare ligger på en undersökningsbänk och blir avtorkad.
En av SVA:s forskare undersöker en tumlare. Den längsta vi har undersökt var 169 cm, och den äldsta var 16 år. Foto: Andreas Bardell

Tumlare (Phocoena phocoena) och sälar är så kallade topprovdjur i det marina ekosystemet, det betyder att de befinner sig högst upp i näringskedjan och att många av de olika ämnen som deras bytesdjur får i sig kommer ansamlas i deras kroppar. Därmed kan hälsoläge och dödsorsaker hos dem berätta mycket om hur miljön som de lever i mår.

Genom att undersöka djur som dött kan vi få information om hur populationen mår samt vilka sjukdomar och dödsorsaker som de drabbas av. Med en långsiktig övervakning kan vi upptäcka förändringar inom populationer, arter och ekosystem.

Det finns sjukdomar som kan smitta andra djurarter såväl som människor. Med en övervakning av smittor och sjukdomar kan vi upptäcka och följa sjukdomsläget som en del av viltförvaltningen av dessa arter, och med de kunskaper vi får kan vi informera samhället för att minska riskerna för smittspridning. Denna övervakning finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och resultaten redovisas i årliga rapporter om hälso- och sjukdomsläget hos sälar, tumlare och andra valdjur i svenska vatten, från SVA och Naturhistoriska riksmuseet.

En rapport kommer in

När döda tumlare och sälar rapporteras in av allmänheten till Naturhistoriska riksmuseets webbplats, får även SVA en kopia. Var och när djuren hittas döda är mycket viktig information för att vi snabbt ska kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller förändringar i dödlighet hos någon art. Vissa av de djur som rapporteras in vill vi kunna undersöka och försöker då organisera transport till SVA för obduktion. Nyligen döda djur är ofta av stort intresse, då prover blir av bättre kvalitet och ökar möjligheten att ställa diagnoser vid obduktionen. Men även förruttnade kroppar är viktiga att rapportera in och ibland att undersöka, eftersom de kan komma från områden med en liten population eller vara en del av ett sjukdomsutbrott. Kommunen, lokala aktörer eller ibland upphittaren brukar kunna hjälpa till med logistiken att paketera och transportera djuret till en närbelägen frys för upphämtning eller transport direkt till SVA.

Vi har även möjlighet att obducera eller provta djur i fält i vissa situationer, om det är väldigt stora valar som strandar eller vid sjukdomsutbrott med många döda djur.

Så går en undersökning till

Bild på skadad tumlarfena.
Här syns ärr från skador på en tumlarfena, dessa undersöks och dokumenteras enligt internationell standard. Foto: Andreas Bardell

När en säl eller tumlare undersöks på SVA tas först flera olika kroppsmått, såsom längd och omkrets, på flera delar. Kroppen inspekteras och eventuella förändringar eller skador dokumenteras. Därefter undersöks inre organ och vävnader, och vi tar prover för att undersöka i mikroskop och för ytterligare analyser. Det är så vi kan avgöra vilka eventuella sjukdomar djuret haft, eller vilka smittor det har burit på. Sedan sparas ett flertal vävnadsprover i SVA:s biobanksfrysar för framtida studier och NRM samlar prover till sin miljöprovsbank.

Tumlare och andra valdjur undersöks av personal från SVA tillsammans med forskare från Naturhistoriska riksmuseet. Sälundersökningar sker uppdelat mellan SVA som obducerar döda strandade sälar och då sjukdom misstänks, och Naturhistoriska riksmuseetsom studerar sälar som har fällts under jakt eller bifångats vid fiske.

Du kan bidra, gå med i strandningsnätverket!

För vår nationella hälso- och sjukdomsövervakning av marina däggdjur behöver vi ha ett bra kontaktnätverk samt gott samarbete med personer och organisationer som är verksamma längs kusterna.

Du kan bli Kustkontakt i det svenska strandningsnätverket och vara övervakningsprogrammets ögon, öron och händer i fält. Du kan hjälpa oss i fält med hantering och paketering av en död säl eller tumlare, lokal transport till en kustnära frys, eller med själva frysförvaringen i sig. Vissa, med särskild utbildning och kunskap, kan hjälpa oss med provtagning av ett djur i fält. Några hjälper oss att sprida kunskap om programmet och andra är samarbetspartners i forskning. 

Om du, din organisation eller ditt företag vill hjälpa oss med något av det ovannämnda i övervakningen så kan du kontakta oss på vilt@sva.se så berättar vi mer. 

Du får också veta mer i en folder om Marina däggdjur som du kan ladda ned. Där beskrivs vårt arbete, varför det är viktigt och hur fynd av marina däggdjur kan hanteras. 

Har du hittat ett dött marint däggdjur?

Film av SVA: Om hälso- och sjukdomsövervakningprogrammet av marina däggdjur.

 

 

Kontakta våra forskare

Jasmine Stavenow

Biolog, MSc.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Aleksija Neimane

Biträdande statsveterinär

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2021-09-02