Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpestvirus: utbrott på vildsvin i Litauen

Snabb värdering av sannolikheten att den svenska djurpopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus till följd av utbrott på vildsvin i Litauen.

Bakgrund

Den 24 januari 2014 meddelade litauiska myndigheter EU-kommissionen att afrikansk svinpest, ASF, konstaterats på två vildsvin, ett självdött och ett skjutet, i regionerna Salcininkai och Varena vid gränsen till Vitryssland. Fallen konstaterades inom ramen för den utökade övervakning av afrikansk svinpest på vildsvin som bedrivits i Litauen sedan ASF konstaterades i Vitryssland under 2013. Ökad dödlighet hos vildsvin har rapporterats från Litauen de senaste veckorna. Omfattande provtagning under 2013 har utfallit negativt varför utbrottets omfattning bedöms som begränsad i nuläget.

Skydds- och restriktionszoner har införts liksom förbud mot jakt, djurmarknader och transport av levande grisar inom zonerna. Det finns inga rapporter om ökad sjuklighet eller dödlighet på tamgrisar som kan kopplas samman med misstanke om ASF och övervakningen på tamgris fortgår.

Utbrottet är det första inom EU, med undantag för förekomsten på Sardinien, sedan afrikansk svinpest etablerades i Georgien 2007 och därefter etablerades i Kaukasusregionen och Ryssland. Ukraina rapporterade utbrott 2012 och 2014.

 

Litauen har ett utbrott av afrikansk svinpest. Kartan visar de platser där de konstaterade fallen påträffats. Karta: OIE

 

Sannolikhet att svenska vildsvin eller grisar utsätts för afrikansk svinpestvirus

Införsel av levande grisar eller sperma från Litauen till Sverige förekommer inte. Inte heller utförsel av grisar till Litauen förekommer enligt officiell statistik.

Direkt invandring av smittade vildsvin till Sverige förhindras av Sveriges vattengräns och vildsvinens utbredning.

Danska grisar transporteras till Litauen genom Sverige. Transportbilarna går sedan tomma tillbaka igen. Omfattningen var under 2013 knappt 16 000 grisar.

Indirekt smittspridning med personer och utrustning skulle kunna ske via jägare och lantbruksarbetare. Enligt den dominerande jaktresearrangören i Sverige arrangeras inga resor för vildsvinsjakt i Baltikum och marknaden bedöms för närvarande som i det närmaste obefintlig. Lantbruksarbetare från Litauen förekommer i Sverige men deras antal eller hur många av dem som har kontakt med grisar har inte kunnat uppskattas med säkerhet.

Införsel av djurprodukter och livsmedel är tillåtet från länder inom EU. Vid misstanke om eller konstaterad allvarlig smitta kan införsel förbjudas från en region eller ett land. Med tanke på utbrottets begränsade omfattning är det inte troligt att smittan förekommer i kommersiella köttprodukter från Litauen, varför faran snarare skulle utgöras av trofeér och köttprodukter från vildsvin och eventuellt hushållsgrisar.

Mot bakgrund av tillgänglig information gör SVA följande bedömning:

Sannolikheten att den svenska djurpopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus till följd av utbrottet i Litauen är försumbar.

Osäkerheten i denna värdering är medelhög. Nivån av osäkerhet är bedömd utifrån kvaliteten på de uppgifter som funnits tillgängliga för värderingen.

Definitioner på de termer som används vid sannolikhetsvärderingen:

  • Försumbar – så ovanligt att det saknar betydelse
  • Mycket låg – mycket ovanligt, men kan inte uteslutas
  • Låg – sällan, men förekommer
  • Medelhög – förekommer ibland
  • Hög – förekommer ofta
  • Mycket hög – förekommer nästan säkert

Statens veterinärmedicinska anstalt följer situationen i Litauen och bedömer när det finns behov av en ny värdering av sannolikheten att den svenska djurpopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen