Gå direkt till innehåll

Hälsorisker för hästar vid rök från bränder

Rök från skogsbränder och andra bränder kan förorena luften med små partiklar som är ohälsosamma för både djur och människor.

De små partiklarna i brandrök kan irritera olika vävnader och ansamlas i luftvägarna och bland annat ge akut sveda i ögonen, rinnande näsa och bronkit. Partiklarna kan också förvärra hjärt- och lungsjukdomar som hjärtsvikt, emfysem och astma. Eftersom det i princip saknas riktad information inom området till hästägare och hästpraktiserande veterinärer, ges här en beskrivning av hur rök kan påverka hästar och några generella råd.

Vad innehåller rök?

Rök innehåller koldioxid, kolmonoxid, cyanväte, partiklar, sot, kolväten och andra organiska ämnen som kväveoxider och spårämnen. Rökens innehåll beror dock på vad som har brunnit, hur förbränningen skedde och vilken temperatur som uppnåddes. Röken skiljer sig alltså mellan olika slags trä, växter, plaster, byggnadsmaterial och andra brännbara material. Kolmonoxid och cyanväte är färglösa, luktfria gaser som bildas i pyrande eldar och som kan vara dödliga i höga doser, vilket det snabbt kan bli i slutna utrymmen, men utomhus är risken låg.

När det gäller rök från skogsbränder är partiklar den viktigaste föroreningen. Partiklarna i rök är ofta mycket små och kan på så sätt tränga långt ned i lungorna. Därför är de farligare än större dammpartiklar från till exempel en grusväg.

Hur rök påverkar hästar

Rökens påverkan på hästar liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar kan bli irriterade, allvarlig andnöd kan uppstå, och vissa tillstånd som astma kan förvärras, och lungfunktionen kan sättas ned.

Symtomen hos hästen kan vara ihållande hosta, näsflöde, irriterade ögon, väsande missljud från lungorna och försvårad andning. Normalt ska en vuxen häst i vila ta 8–16 andetag per minut. Tecken på försvårad andning hos en häst är uppspärrade näsborrar, snabbare andning och överdrivna andningsrörelser i flanken (bukandning). Vid sådana symtom bör du kontakta veterinär.

Luftvägarna kan skadas av partiklar, retande gaser, syrebrist (hypoxi) och värme. Om den inandade luften är het kan värmeskador orsaka ödem och svullnader i näshåla och svalg, vilket kan leda till andningssvårigheter. Svullnaden kan utvecklas direkt eller efter några timmar. Giftiga och retande gaser kan även påverka lungorna så att det utvecklas ett toxiskt lungödem, vilket kan ske direkt eller efter 1–2 dygn.

Partiklarna kan också påverka immunförsvaret och minska lungans förmåga att rena sig från främmande material som normalt förekommer i hästens miljö, till exempel pollen och bakterier.

Om din häst har astma (”kvickdrag”) eller återkommande luftvägsproblem, är det en större risk att den utvecklar komplikationer, som exempel bakteriell lunginflammation.

Evakueringsplan

Eftersom skogsbränder och stallbränder kan spridas mycket snabbt, är det viktigt för hästägare att ha förberett en evakueringsplan, och att alla i familjen och stallet känner till planen. Hästtransporter och ställen att ta hästarna till i en nödsituation ska vara förberett innan en brand inträffar. Att ha kännedom om vilka alternativa evakueringsvägar som kan användas är också viktigt. 

Skydda hästar från luftföroreningar

Flytta hästarna från rökfyllda områden, och områden som riskerar att bli rökfyllda. Om det inte går att flytta hästarna till ett område utan rök, håll dem inomhus och stäng fönster och dörrar. Vattendimma är bra då den höjer luftfuktigheten och kan vara till hjälp för att fukta luftvägarna vid brandrök. Dimma kan skapas med vissa typer av fläktar kopplade till vatten. Se till att hästen har fri tillgång till vatten av bra kvalité nära där den äter. Om hästen utfodras med hö så dricker den det mesta av sitt vatten inom två timmar från att den ätit höet. Det är bra med fukt och vatten för att hålla luftvägarna fuktiga. Det underlättar processen att rena små rökpartiklar från de övre och nedre luftvägarna. Torra luftvägar gör istället att partiklarna fastnar i lungorna och luftvägarna.

  • Utfodra med dammfritt grovfoder för att skydda luftvägarna. Detta är extra viktigt om luftvägarna har utsatts för rök.
  • Blötlägg foder, för att ytterligare minska mängden partiklar som luftvägarna exponeras för.
  • Utsätt inte hästen för arbete som ökar andningsfrekvensen, om det finns synlig rök. Det kan trigga sammandragningar eller kramp i de små luftrören (bronkokonstriktion).

Behandling och vila

Om din häst har direkta problem eller komplikationer från en rökutlöst luftvägsskada, ska du genast kontakta din veterinär. Lindrig irritation av luftvägarna från rök går i allmänhet över av sig själv, men det kan vara svårt att avgöra utan veterinärhjälp. Veterinären undersöker hästen och kan ta blodprover. Vid misstanke om luftvägsskador kan blodet analyseras för bland annat blodgaser, laktat, methemoglobin, CK, myoglobin och hjärtskademarkörer för att bedöma skadan. Det kan även vara aktuellt med elektrokardiogram (EKG) och lungröntgen.

Om hästen har ödem och svullnader i näshåla och hals som orsakar andningssvårigheter kan en trakealkanyl behöva sättas in i halsen omedelbart för att ge fria luftvägar. Om hästen har nedsatt medvetandegrad kan den ha drabbats av kolmonoxid- och/eller cyanväteförgiftning. Sot kring mulen kan vara ett varningstecken att den varit utsatt för pyrbrand som bildar sådana gaser. Skyndsam behandling med höga doser syrgas och motgift till cyanväte kan då behövas. Cyanväte ger högt laktatvärde i blodprov. Om hästen har missfärgade slemhinnor och inte blir bättre med syrgas kan den ha methemoglobinemi, vilket behöver behandlas akut.

Beroende på typ av skada på luftvägarna kan veterinären ordinera behandlingar som intravenöst dropp, luftrörsvidgande läkemedel, kortison, inhalation, eller på andra sätt underlätta andning och fuktning av luftvägarna. Antibiotika kan behövas vid lungskador. Om hästen dessutom fått yttre brännskador tillkommer andra åtgärder.

Ge din häst tillräckligt med tid att återhämta sig från en rökutlöst luftvägsskada. En luftvägsskada som utlösts av skogsbrandrök tar fyra till sex veckor att läka. Därför bör du planera att ge din häst vila under lika lång tid från det att luftkvalitén blivit normal igen. Om man försöker träna under läkningstiden kan tillståndet förvärras och läkningen fördröjas. Det kan ge återverkningar på din hästs prestationsförmåga i många veckor eller månader.

Frågor och svar

Texten är sammansatt av statsveterinär Gittan Gröndahl vid SVA.

Referenser
Wildfire Smoke and Horses, UC Davis

Sidan granskades senast : 2024-01-04