Gå direkt till innehåll

Beredskapsplanering i primärproduktionen

Om en kris eller ett krig skulle komma behöver livsmedel ändå fortsätta att produceras. Arbetet med att hålla igång det blir lättare om man i förväg gjort en beredskapsplan. Det underlättar för att hela den så kallade värdekedjan ska fungera. Idag saknar många primärproducenter av livsmedel sådana beredskapsplaner.

En blå traktor kör en stor höbal ur en ladugård, till vänster står en flock nötkreatur och tittar på det som händer.
Livsmedelsproduktionen behöver kunna fortsätta även om något oväntat händer. Foto: iStock

 

Beredskapsplanering

Oförutsedda händelser kan ge negativa effekter på djurhälsa och produktionskapacitet. Effekterna kan mildras av en väl genomförd beredskapsplanering*.

Idag är det inte särskilt utbrett att arbeta med förebyggande beredskap. Många primärproducenter har inte förberett sig innan krisen/kriget inträffar. Behov och beroenden är inte tillräckligt väl analyserade. Man kan sakna bra verktyg, kunskapsunderlag och råd för att göra en tillfredställande beredskapsplanering.

Näringens rådgivare behöver också stärka sin förmåga för att bättre kunna stötta primärproducenterna i arbetet med att ta fram en beredskapsplan för den enskilda verksamheten.

Genom ökad kunskap och insikter kan man förebygga eller hantera krissituationer.

 • Hur tar man fram en beredskapsplan?
 • Vad bör man tänka på?
 • Vilka aspekter bör tas med i planen?
 • Vilka beroenden kan identifieras?
 • Risker och sårbarhetsfaktorer analyseras

Värdekedjan

För en fungerande primärproduktion av livsmedel krävs att hela värdekedjan fungerar. På gårdsnivå omfattar värdekedjan många olika resurser och beroenden. En beredskapsplan behöver ta hänsyn till samtliga dessa resurser. Vissa resurser är avgörande för produktionen medan andra resurser kan ersättas.

Till det kommer beroenden som

 • energiförsörjning,
 • infrastruktur,
 • logistik,
 • smittskydd och
 • evakueringsmöjligheter

Bättre beredskap och uthållighet

SVA, andra myndigheter och näringslivet (primärproducenter, rådgivare och branschorganisationer) arbetar tillsammans för ett förstärkt civilt försvar med en robust livsmedelsproduktion och tryggad försörjningsförmåga av svensk mat.

Vad är primärproduktion?

 • Begreppet primärproduktion används för att beskriva verksamheter på gård eller liknande nivå. Primärproduktionen är starten på livsmedelskedjan.
 • Att odla och skörda grönsaker, föda upp djur före slakt, producera ägg och mjölk, fiska och jaga är några exempel.
 • Även att plocka och samla in vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor ingår.
 • Spannmål, ägg, mjölk och honung är exempel på primärprodukter.
 • Källa: Livsmedelsverket