Gå direkt till innehåll

Antimikrobiell resistens

SVA:s forskning om antibiotikaresistens har ett veterinärmedicinskt fokus. Sjukdomsframkallande bakterier studeras, men även vanliga ofarliga tarmbakterier för att se hur användningen av antibiotika över tid påverkar resistens hos djurens normala bakterieflora. Många mikrober kan spridas mellan djur och människor vilket benämns zoonotiska smitta. Antimikrobiell resistens är ett komplext problem som kräver tvärvetenskapliga lösningar. SVA:s forskningsprojekt har därför ofta ett One Health perspektiv för att täcka in flera aspekter av antibiotikaresistens.

Forskning med One Health-perspektiv

SVA bedriver forskning om antibiotikaresistens med ett One Health perspektiv vilket spänner över flera områden: veterinärmedicin, ekonomi, klimat och miljö.

En hand håller upp en agarplatta med bakteriekultur
Forskare som arbetar i mikrobiologiskt laboratorium. Foto: Magnus Aronson Foto: Magnus Aronson/SVA

 I mer än 50 år har antibiotika använts inom human- och veterinärmedicinen och i många länder utanför EU används antibiotika fortfarande för att främja tillväxt hos djur. Antibiotika ska användas endast när det krävs och valet av antibiotika bör vara väl underbyggt. Detta för att uppnå bästa effekt, men även minska biverkningar och inte bidra till ökad antibiotikaresistens.

Utbredningen av resistens mot antibiotika bland bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur ökar, samtidigt som få verkligt nya antibiotika når marknaden. Det innebär att läkare och veterinärer får allt färre alternativ vid behandling av bakterieinfektioner. Det är därför viktigt att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Forskning om antibiotikaresistens är ett sätt att öka kunskapen som behövs för att vidta åtgärder och utveckla strategier mot spridning av resistenta bakterier och resistensgener.

Förbättrad djurhälsa och minskad förbrukning

Bättre kunskap om hur man behandlar djur optimalt med antibiotika förbättrar djurhälsan och minskar den totala förbrukningen. Utveckling av till exempel övervakningsprogram och diagnostik ökar kunskapen om resistensläget, vilket bidrar till bland annat välgrundade behandlingsstrategier. Förutom hos människor och djur, så finns bakterier även i miljön. Kännedom om bakterier i olika ekosystem såsom jord och vatten är också av stor vikt för att bibehålla ett One Health perspektiv. Dessutom, antibiotikaresistens hindras inte av landsgränser, därför deltar SVA i flera internationella forskningsprojekt och samarbetar med utländska forskningsinstitut och universitet.

Sidan granskades senast : 2023-01-11