Gå direkt till innehåll

SVA:s miljöuppdrag

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter ska SVA ha ett miljöledningssystem som tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Köttraskor står vid en strandkant.
Köttraskor vid strand. Foto: Bengt Ekberg/SVA

En utredning som kartlägger hur SVA påverkar miljön, och vilka aspekter som ger störst miljöpåverkan, ger stöd för arbetet. Utifrån kartläggningen upprättas sedan mål och åtgärdsförslag för att minska den negativa, direkta miljöpåverkan. Åtgärder som kan synliggöra och utveckla SVA:s positiva, indirekta miljöpåverkan tas också fram. SVA:s miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Aspekterna bedöms både ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, med utgångspunkt från de globala målen. Materialanvändning, tjänsteresor och transporter, samt upphandling och inköp är de miljöaspekter som har störst betydelse vid SVA och de följs upp på årsbasis med hjälp av indikatorer.

Indirekta miljöaspekter som har bedömts som betydelsefulla är hur SVA bidrar med fakta och kunskap som kan minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen och göra den mer hållbar.

Löfte om minskad klimatpåverkan

SVA har under 2023 tecknat ett hållbarhetslöfte avseende ”Minskad klimatpåverkan 2023-2027” till Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen har valt att arbeta med olika åtgärdsprogram genom ”Färdplan för ett hållbart län” för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen.

SVA har valt att arbeta med energi- och effektanvändning samt att minska plastens klimatpåverkan.

Sidan granskades senast : 2024-02-28