Gå direkt till innehåll

Escherichia coli hos kalv

Nötkreatur

Escherichia (E.) coli är en bakterie som förekommer naturligt i tarmfloran. Men vissa typer av E. coli, till exempel F5+, har egenskaper som gör att de kan orsaka sjukdom som diarré.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

I Sverige är förekomsten av E. coli F5+ låg. I Gård&Djurhälsans kalvpaket undersöktes 2020 träckprover från 96 kalvar i 50 besättningar för E. coli F5+, varpå bakterien påvisades i 7 procent av proverna. Hos dessa stammar är resistens mot ampicillin, streptomycin och tetracyklin mycket vanligt, cirka vart fjärde prov uppvisar resistens mot trimsulfa.

Sjukdom orsakad av E. coli F5+ ses främst under de första levnadsdagarna. Efter en till två veckors ålder finns inte F5-receptorn kvar i tarmen och kalven är därför inte mottaglig för sjukdom, även om bakterien fortfarande kan finnas i tarmfloran. Den påvisas dock mycket sällan från kalvar äldre än åtta dagar.

Kliniska symtom

Vanliga symtom är plötsligt insättande vattnig, voluminös diarré och feber. Blodinblandning förekommer. Kalvarna blir snabbt slöa och uttorkade. Sjukdomsförloppet kan också vara perakut där kalven dör utan att ha visat tecken på diarré.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Toxinproducerande stammar av bakterien Escherichia coli (enterotoxigen E. coli/etec), främst F5+. Gramnegativa stavar.

Inkubationstid:

Mindre än 24 timmar

Infektionsport:

Via munnen

Spridning i djuret:

E. coli F5+ fäster till receptorer på epitelceller i tunntarmen (ileum), förökar sig och utsöndrar toxiner som orsakar diarré genom ökad utsöndring av joner (karbonat- och kloridjoner) och vätska till tarmlumen.

Smittvägar:

Bakterien utsöndras i träck. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 matskedar) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för bakteriologisk odling. Alternativt används provtagningspinne med Amies medium, kolat eller okolat. Endast kalvar under en veckas ålder bör provtas. Provet bör skickas in till SVA samma dag som det tas och bör därför inte tas på en fredag. Förvaras i kylskåp innan det kan skickas.

Odlingen kompletteras med agglutinationstest för att undersöka om isolerade stammar har virulensfaktorn F5. Bestämning av antibiotikaresistens görs om F5 påvisas.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf), vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss (pdf). När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Behandling och profylax

Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar.

Antibiotikabehandling kan vara aktuell om E. coli F5 påvisas och kalven har påverkat allmäntillstånd med feber eller undertemperatur. Antibiotikabehandling är oftast inte aktuellt efter första levnadsveckan. Läkemedelsverket rekommenderar (pdf) i sådana fall att E. coli F5 ETEC behandlas med trimetoprim/sulfonamid och understödjande behandling, främst i form av vätsketerapi. Det finns även ett kombinerat vaccin mot E. coli F5+ och rota/coronavirus som ges till dräktiga kor och kvigor före kalvning för utsöndring av antikroppar till råmjölken.

Beställ SVA:s analys

Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) (Odling och PCR)

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2021-02-24