Gå direkt till innehåll

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

SARS-CoV-2, viruset som hos människor orsakar sjukdomen COVID-19, kan smitta minkar.

I början av oktober initierades en aktiv övervakning av SARS-CoV-2 på minkfarmer baserad på provtagning av döda minkar. Döda minkar skickades till SVA och provtogs med svabbar från munhåla och svalg och en virologisk analys genomfördes med så kallad realtids-PCR. Övervakningen organiserades tillsammans med Jordbruksverket och i nära samarbete med branschen.

Konstaterade fall

I mitten av oktober 2020 konstaterades det första fallet av SARS-CoV-2 på mink i Sverige och därefter konstaterades ytterligare 12 gårdar vara positiva vid uppföljande provtagningar under oktober till mitten av november. Alla de 13 positiva gårdarna finns i Sölvesborgs kommun. Ingen av de positiva gårdarna hade rapporterat ökad sjuklighet eller dödlighet före smittan påvisades, men i efterhand kunde en låggradig ökning i dödligheten konstateras på vissa av gårdarna.

Analys av antikroppar

För att få en bättre uppfattning om i vilken grad den virologiska övervakningen baserad på provtagning av döda minkar lyckats påvisa smittade besättningar, samt i vilken grad insatta biosäkerhetsåtgärder förhindrat fortsatt smittspridning genomfördes en provtagning för att analysera förekomst av antikroppar riktad mot samtliga återstående minkbesättningar. Totalt provtogs 26 besättningar, av vilka endast tre bedömdes helt negativa avseende antikroppar mot SARS-CoV-2. Från övriga besättningar var majoriteten av prover positiva i testen, och i majoriteten av besättningarna hade de allra flesta proverna starkt positiva resultat. Resultaten från screeningen tolkas därför som att spridningen av SARS-CoV-2 bland svenska minkar har varit mer omfattande än vad den initiala övervakningen visat och att spridningen skett trots rekommendation eller beslut om strikta biosäkerhetsrutiner.

Resultaten betyder fortsatt att en stor andel av den svenska minkpopulationen exponerats för SARS-CoV-2 och att de flesta besättningar i dagsläget sannolikhet har en god besättningsimmunitet. Hur länge denna kvarstår är dock okänt.

Inga valpar under 2021

Jordbruksverket fattade den 27 januari ett beslut om förbud mot parning och uppförökning av minkar under 2021. Detta för att förhindra en ny smittspridning av SARS-CoV-2 bland minkar. Med dagens kunskap är dock bedömningen att avelsdjur kan tillåtas finnas kvar. I denna begränsade minkpopulation, med viss grad av skyddande immunitet, bedöms sannolikheten för omfattande smittspridning, med påverkan på folkhälsan som följd, vara försumbar.

Fortsatt provtagning

För att möjliggöra upptäckt av eventuell kvarvarande smittspridning eller eventuella nyintroduktioner som ändå sker och kommer fortsatt provtagning och övervakning av samtliga minkbesättningar genomföras också under våren.  

Vanliga frågor och svar