Gå direkt till innehåll

Smittskyddsåtgärder för minkfarmar

Med anledning av den tidigare spridningen av SARS-CoV-2 hos minkfarmar i Sverige har SVA har tagit fram ett antal rekommenderade smittskyddsåtgärder för att minimera risk för spridning av detta virus till och från mink.

Smittvägar för viruset

Även om covid-19-smittade människor bedöms vara den vanligaste introduktionsvägen för SARS-CoV-2 till mink, så visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark att risken är hög för att smittspridning också sker från gård till gård. Även om de specifika spridningsvägarna inte har identifierats så vet man att närhet till andra smittade besättningar är den enskilt viktigaste riskfaktorn för en farm att bli infekterad. Man har också visat att risken är hög för smittspridning från mink till människor i minkarnas direkta närhet, medan risken för samhällsspridning av virus från mink hittills har visat sig vara begränsad. I Danmark har virusvarianter som förknippas med mink påvisats även hos människor som inte haft anknytning till minkgårdar. Omfattningen har varit begränsad, men de potentiella implikationerna har bedömts som omfattande. Någon samhällsspridning av virusvarianter som förknippas med mink har inte skett i Sverige. Omfattningen har varit begränsad, men de potentiella implikationerna har bedömts som omfattande.

Nödvändigt med hänsyn till virusets förutsättningar

Grunden för spridning av virussjukdomar är att en frisk individ kommer i kontakt med virus från en smittad individ, och att viruset i sin tur kommer i kontakt med till exempel slemhinnor eller luftvägar, där det kan ta sig in i kroppen. Detta kan ske genom att smittade individer är i nära kontakt med varandra.

När det gäller SARS-CoV-2 behöver man även ta hänsyn till att både människor och minkar kan infekteras. Vi vet också att detta virus kan överleva en tid utanför individen (exakt hur länge beror på material, temperatur, luftfuktighet med mera) och därmed kan överföras indirekt, via exempelvis händer, kläder eller utrustning.

Rekommenderade åtgärder

Smittskyddsåtgärder handlar om att i varje tillfälle minimera risken att virus från en smittad individ når en frisk individ och kan ta sig in i kroppen. Från andra djurslag finns det mycket kunskap om hygienåtgärder som kan tillämpas för att minska spridning av smittor till och från djur och denna kunskap kan tillämpas även på minknäringen.

Följande lista är en sammanfattning av åtgärder som kan vidtas för att minska risken för smittspridning och som kan ligga till grund för beslut som fattas av enskilda eller av andra myndigheter.

 • Undvik alla kontakter mellan levande minkar mellan besättningar (det vill säga, flytta inte minkar mellan besättningarna), här ingår även att se till att minkar inte rymmer.
 • Se till att anställda, tillfälligt anställda och besökare får information om vilka hygienrutiner de ska tillämpa och se till att det finns förutsättningar att hålla ett gott smittskydd, till exempel genom att säkerställa att det går att tvätta och desinficera händer.
 • Minimera antal personer som jobbar i besättningen (både fast och tillfällig personal).
 • Undvik besök i besättningen, utöver de besök som är absolut nödvändiga.
 • Personer som uppvisar symptom på covid-19 bör inte arbeta med minkarna eller besöka besättningen. Detta gäller även personer som varit i kontakt med person med konstaterad covid-19.
 • Sätt upp tydliga markeringar eller avspärrningar så att besökare inte kör eller går in i besättningen utan att bli medvetna om hygienrutinerna.
 • Vid inpassering och utpassering från besättningen, se till att tvätta händer med tvål och vatten och använd därefter handdesinfektion.
 • Klädbyte eller skyddskläder: Använd särskilda kläder, eller skyddskläder av engångstyp, i besättningen. Detta gäller såväl ägare, anställda, tillfälligt anställda som besökare. Se till att kläder som används i besättningen inte kommer i kontakt med kläder som används utanför besättningen – häng dem på olika krokar med avstånd från varandra och tvätta kläder som används i besättningen i minst 60° C.
 • Skobyte, skoskydd eller rengöring av skodon: Byt skor och använd särskilda skor eller stövlar i besättningen. Alternativt kan skoskydd användas, eller noggrann rengöring och desinfektion av stövlar före besök samt efter besök. Detta gäller såväl ägare, anställda, tillfälligt anställda som besökare.
 • Hygiengräns: Upprätta gärna en gräns vid vilken klädbyte, skobyte och handtvätt ska ske. Vid gränsen ska skor och kläder som används i besättningen tydligt separeras (med avstånd) från kläder och skor som inte används i besättningen, och det ska tydligt framgå vilka kläder och skor som ska placeras var.
 • Undvik användning av utrustning som används i flera besättningar. Om sådan utrustning används, se till att först rengöra den noga och därefter desinficera den.
 • Husdjur (katter och hundar) ska inte vistas i området där minkarna finns. Om det är katter och hundar som normalt vistas i området, ska de i stället badas och schamponeras om de förs från området.
 • Minimera närvaro av skadedjur.
 • Eftersom smittade människor i många fall har varit inkörsporten till smitta i besättningen är det mänskliga beteendet av stor vikt. Det är avgörande att personer/anställda som vistas i besättningen förhåller sig till samhällets rekommendationer för att undvika att smittas och att sprida smitta både under arbetet och vid sidan av arbetet.
 • Alla personer som är i nära kontakt med minkarna bör vara fullt vaccinerade mot covid-19.
 • Producenter bör också säkerställa en fullgod vaccinationsstatus hos eventuell extra arbetskraft som tas in utifrån.
 • Vid arbete i besättningen. Tvätta händer och desinfektera dem innan eventuellt intag av mat, dryck eller innan snusning eller rökning.
 • Munskydd rekommenderas för arbetsmoment som kräver nära kontakt med djuren.
 • För arbete i smittade besättningar bör dessutom arbetsmiljöverkets rekommendationer följas.

Flera andra sakkunniga organ har yttrat sig i frågan internationellt. Till dessa hör bland annat Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och dessa åtgärdsförslag tar hänsyn till deras rekommendationer.

Sidan granskades senast : 2023-07-28