Gå direkt till innehåll
Bilden visar Handlingsplan klimatanpassning.
Handlingsplanen beskriver olika tänkbara scenarier av sjukdomar och hur dessa kan hanteras med dagens kunskap och organisation.

Ny handlingsplan förbereder SVA på klimatförändringar

Senast uppdaterad : 2017-02-28

Ett förändrat klimat påverkar ekosystem, längden på växtsäsongen, förekomst av insekter samt flera andra faktorer som har betydelse för spridning och etablering av sjukdomar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu skrivit en handlingsplan för myndighetens verksamhet för att minska risken för att smittsamma sjukdomar sprids bland djur och människor i ett förändrat klimat.

Handlingsplanen beskriver olika tänkbara scenarier av sjukdomar och hur dessa kan hanteras med dagens kunskap och organisation. SVA har fått fortsatta medel av SMHI för 2017 för att även ta fram "verktyg" för att bättre kunna hantera sådana sjukdomsproblem. Bitr. statsveterinär Ylva Persson och laborator Ann Albihn har lett arbetet med handlingsplanen vid SVA.

Klimatförändring påverkar smittspridning

– Det är viktigt att vara medveten om att ett förändrat klimat påverkar spridningen av smittämnen och kunna anpassa sig till dessa nya hot. Att förstå klimatkänsliga smittämnen och deras spridningsmönster, samt att övervaka och bekämpa de sjukdomar dessa ger upphov till, ligger väl i linje med SVA:s ordinarie uppdrag, säger Ylva Persson.

– Det är av stor vikt att SVA kan bibehålla, men även fortsätta att utveckla verksamheten för att kunna hålla en hög beredskap och expertkompetens även när det gäller klimatkänsliga smittämnen. SVA är redan idag väl förberedd på förändringar i spridning av sådana infektionsämnen, men behöver samtidigt bredda sin kunskap och sina nätverk för att ännu bättre förstå hur förändringar i natur och miljö påverkar dessa infektioner.

Behov av ytterligare plan

Handlingsplanens fokus ligger på SVA:s egen verksamhet om hur SVA övervakar, diagnostiserar, kommunicerar och forskar kring de smittämnen som kan tänkas påverkas av ett förändrat klimat. I ett senare skede finns behov av att ta fram en handlingsplan även för SVA:s utåtriktade verksamhet. En sådan plan kan ge mer konkreta råd om hur till exempel djurhållare kan förebygga förekomst och spridning av klimatkänsliga smittämnen.

Enligt de klimatscenarier som SMHI har tagit fram för Sverige kommer en kraftig framtida temperaturökning att ske. Varmare vintrar ger mindre områden och kortare perioder med snö- och istäcke vilket i sin tur förstärker temperaturökningen. Uppvärmningen leder till att vegetationsperioden förlängs. Årsmängderna av nederbörd kommer generellt att öka i Sverige. Detta beror på mer nederbörd på hösten, vintern och våren. Även under sommaren ökar nederbörden men inte lika mycket och i södra delarna av landet finns klimatscenarier som ger mindre mängder. 

Generellt tyder de framtagna regionala klimatscenarierna på väsentliga förändringar i vårt klimat och därmed för allt det som påverkas av väder och klimat. Den handlingsplan som nu tagits fram av SVA finns tillgänglig att ladda ned här (pdf).