Gå direkt till innehåll
Mikrotiterplatta ovanifrån.
Mikrotiterplatta används vid resistensbestämningar. Foto: SVA

Nya resistenspaneler för lokalbehandling och anaerober

Senast uppdaterad : 2022-06-15

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har utökat utbudet av resistenspaneler - för en bättre vägledning inför en eventuell antibiotikabehandling. Nu finns en ny resistenspanel med substanser och gränsvärden anpassade för lokalbehandling, samt en uppdaterad resistenspanel för anaerober.

På SVA görs resistensbestämningar och panelerna används för att undersöka bakteriers förmåga att överleva i närvaro av olika antibiotika. Prover som skickas in till SVA bidrar till övervakningen av antibiotikaresistensläget i Sverige. SVA:s resistensbestämningspaneler är anpassade för svenska förhållanden och efter svenska veterinära antibiotikariktlinjer.

Ny resistenspanel för alla djurslag

Den nya resistenspanelen kan väljas för alla djurslag då det är klart att lokalbehandling kommer bli aktuellt (till exempel öron och ögon). Resultatet svaras ut som ”Sensibel” eller ”Ej sensibel” och kan inte användas för systemisk behandling. Kryssa i resistenspanel i vår uppdaterade remiss. Vill ni ha resistensundersökning för både systemisk och lokal behandling ordnar vi givetvis det, men till en extra kostnad. Görs inget val kommer provet sättas med systemisk panel.

Substanser som ingår i lokalbehandlingspanelen: fusidinsyra, florfenikol, kloramfenikol, neomycin, gentamicin, tobramycin, tetracyklin, enrofloxacin och polymyxin B. I panelen ingår också oxacillin, cefoxitin och cefotaxim för detektion av meticillinresistensta stafylokocker (MRS) och ESBL hos Enterobacterales.

Vi svarar ut relevanta substanser beroende på aktuell patogen, därför kan svaren variera. En del bakterier är naturligt resistenta mot vissa substanser och då ingår inte dessa i svaret, och en del är inte lämpliga behandlingsalternativ enligt svenska föreskrifter och policydokument (till exempel svaras inte polymyxin B ut för stafylokocker och streptokocker, eftersom substansen ej har effekt på dessa bakterier).

Uppdaterad resistenspanel för anaerober

Efterfrågan på resistensundersökningar av anaeroba patogener har ökat de senaste åren. Därför har vi under en tid uppdaterat innehållet i vår resistenspanel för anaerober och bland annat lagt till metronidazol.

Substanser som ingår i den anaeroba resistenspanelen: penicillin, ampicillin, amoxicillin/klavulansyra, pradofloxacin, metronidazol, doxycyklin, klindamycin och tetracyklin.

Tänk på att anaeroberna behöver längre tid på sig att växa. Det betyder att slutsvar på anaeroba odlingar och resistensbestämningar tar längre tid att få än de aeroba. Det tar också längre tid om det växer blandflora i provet, då måste vi renodla stammarna för att kunna göra en resistensundersökning. Det gäller alla prover, aeroba som anaeroba.