Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Projekt JAMRAI

Projektet JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections) har som övergripande syfte att från ett ”One Health” perspektiv stärka samarbetet runt åtgärder för att motverka antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i Europa.

Detta görs genom att stödja och underlätta utbyte av erfarenheter mellan länder. Avsikten är att identifiera och utveckla effektiva åtgärder som kan integreras i nationella handlingsplaner (NAP) för vidare implementering.

Totalt deltar 44 olika institutioner/myndigheter från 20 olika länder i JAMRAI som löper från 2017 till 2020. Från Sverige deltar förutom Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) också Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Livsmedelsverket i JAMRAI. Projektet finansieras med medel från Horizon 2020 med medfinansiering av deltagande institut/myndigheter.

SVA är engagerat i två av JAMRAI:s åtta delprojekt. I huvudsak läggs resurserna på WP5 vars mål är att stödja deltagande länder i utveckling och implementering av NAPs mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. SVA är också engagerat i den del av WP7 vars syfte är att belysa möjligheten till gemensamma riktlinjer för övervakning av antibiotikaresistens hos bakterier som orsakar sjukdom hos djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls