Gå direkt till innehåll

ESBL-CARBA

Ett av de största orosmolnen inom sjukvården idag är ESBLCARBA-bildande bakterier. ESBLCARBA är en speciell typ av ESBL-resistens som innebär att bakterierna är resistenta mot antibiotikagruppen karbapenemer, men även mot andra beta-laktamasantibiotika inkluderande tredje och fjärde generationens cefalosporiner.

De flesta ESBLCARBA-bildande bakterierna är därtill endast känsliga för ett fåtal andra antibiotika och därför finns det i dag ytterst få behandlingsalternativ mot infektioner med dessa bakterier. I Europa varierar förekomsten av ESBLCARBA-bildande bakterier hos människa mellan länder, men de är vanliga framförallt i Sydeuropa. Sådana bakterier påvisas också i andra delar av världen och är vanligt förekommande i delar av Asien.

Inom svensk sjukvård förekommer idag ESBLCARBA endast sporadiskt, men är ett allvarligt och ökande problem. På grund av oron för ESBLCARBA-bildande bakterier är sedan 2012 alla humanfall i Sverige anmälningspliktiga och smittspårning måste utföras vid misstänkt fynd.

ESBLCARBA hittades för första gången hos djur så sent som 2012, först hos kor i Frankrike och senare samma år hos hästar i Belgien. Sedan dess har fynd rapporterats från flera olika djurslag och i många länder runt om i världen. Det första beskrivna utbrottet vid ett veterinärsjukhus skedde bland hundar i Tyskland 2012. Inom EU övervakas förekomst av ESBLCARBA bland bakterier hos djur som hålls för livsmedelsproduktion och på kött.

I Sverige finns inga fall av ESBLCARBA hos djur beskrivna. Skulle misstänkta fall av ESBLCARBA hittas hos djur i Sverige ska det anmälas till Länsstyrelse och till Jordbruksverket (SJVFS 2012:24, ändrad enligt 2013:23, "K4").

Karbapenemer, såsom erta-, imi- och meropenem, är endast godkända för humant bruk i Sverige och får inte förskrivas för användning till djur. Men eftersom ESBLCARBA-bildande bakterier i de flesta fall också är resistenta mot cefalosporiner och andra antibiotika i den så kallade beta-laktamgruppen, gynnar sannolikt användningen av andra antibiotika också förekomsten av ESBLCARBA-bildande bakterier.

Misstänkta isolat från indexfall av ESBLCARBA-bildande bakterier hos djur i Sverige ska verifieras med molekylärbiologiska metoder enligt K4 (SJVFS 2012:24, ändrad enligt 2013:23, "K4"). För mer information om kriterier för indexfall etcetera, se remiss Verifiering, anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och MRS (pdf).

Senast uppdaterad : 2019-10-26