Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion av fjäderfä

Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglarna skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Obduktion av en höna på SVA. Foto: Désirée Jansson/SVA

SVA tar emot alla typer av fåglar för obduktion. Fjäderfän, till exempel höns, kalkoner, tamankor, tamgäss, vaktlar, prydnadsfasaner och strutsar obduceras av fjäderfäveterinärer på SVA.

Andra tama fåglar (till exempel burfåglar) och vilda fåglar obduceras av veterinärer på patologi och viltsjukdomar.

Fjäderfäobduktioner

För att ta reda på vilken sjukdom som drabbat en fjäderfäbesättning är det ofta nödvändigt att obducera ett eller flera djur (max fem djur). Orsaken är att fåglar ofta visar otydliga och ospecifika sjukdomssymptom. Många fjäderfäsjukdomar kan enbart diagnostiseras genom obduktion.

Obduktioner kan förutom att visa vilken typ av sjukdom det rör om även ge ledning till hur man ska gå vidare med andra undersökningar. Obduktionen kan kompletteras med mikroskopisk undersökning och ibland även med provtagning för att påvisa olika sjukdomsframkallande ämnen (bakterier, parasiter eller virus). 

På SVA obduceras både fjäderfän från stora kommersiella besättningar och från små hobbyflockar, se viktig information om hobbyfjäderfän nedan. Varje år undersöker vi mellan 900 och 1200 fåglar genom obduktion och/eller mikroskopisk undersökning. Drygt 90 procent av obduktionsfallen utgörs av höns.  

Hur skickar man fåglarna för obduktion?

En förutsättning för att en obduktion ska kunna ge svar på varför en fågel varit sjuk eller dött är att den kommer fram till SVA i gott skick. Välj djur som visat tydliga symtom på sjukdom eller dött nyligen och håll dem kylda före transporten. Skicka inte ruttna eller hackade djur då finns risk för överväxt av förruttnelsebakterier. Frysta fåglar är mindre lämpliga för obduktion. Skicka gärna flera fåglar (kommersiella besättningar max fem djur och hobbybesättning max tre djur, i annat fall debiteras en extra djurägaravgift) eftersom en enstaka fågel kan ha dött av något annat som inte har med flockproblemet att göra.

Förpackningsmaterial för fjäderfäkroppar för obduktion beställs kostnadsfritt från SVA (beställ transportkartonger och adresskort här).

Fyll i och bifoga remiss Obduktion/Mikroskopisk undersökning (pdf).

Remissen bör innehålla följande uppgifter:

 • Djurägarens namn, adress, telefon och e-postadress
 • Om ansvarig veterinär finns ska den anges på remissen
 • Uppgifter om djuren: hybrid eller ras, ålder, antal fåglar i flocken, eventuell märkning
 • Ange inhysningssystem (gäller värphöns)
 • Ange om det är ett enskilt djur som drabbats, eller om flera djur eller hela fjäderfäflocken drabbats
 • Beskriv sjukdomsförloppet, särskilt symtom och dödlighet och eventuellt sänkt äggproduktion, foder- och vattenkonsumtion
 • Uppgifter om tidigare sjukdomsproblem i flocken
 • Ange vem som ska betala fakturan.

Hur får man svar?

Vi lämnar oftast ett preliminärsvar efter obduktionen via e-post, telefon eller brev. Det slutgiltiga svaret skickas via e-post (eller brev om e-postadress saknas) och som regel är slutgiltiga svaret klart inom två arbetsveckor, kan eventuellt ta längre tid beroende på behov av kompletterande undersökningar.

Priser för fjäderfäobduktioner på SVA hittar du här

Reducerad obduktionskostnad för kommersiella fjäderfäbesättningar

Fjäderfän från kommersiella besättningar kan få reducerat pris för fjäderfäobduktioner under förutsättning att problemet är ett flockproblem. För mer information och kostnader för obduktion (djurägaravgift), se Gård & Djurhälsan. Transporten till SVA betalar insändaren.

Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglarna skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Reducerad obduktionskostnad för hobbyfjäderfän

Djurägare med hobbyfjäderfän kan få ekonomiskt stöd (statligt obduktionsanslag) för obduktionskostnaden om fåglarna lämnas in till något av de tre laboratorier som utför fjäderfäobduktioner (SVA i Uppsala, Animalycen AB i Skara eller Gård & Djurhälsan i Kristianstad). Det ekonomiska stödet kommer från Jordbruksverket och administreras av rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Syftet med det statliga obduktionsanslaget är att samla information om vilka sjukdomar som förekommer i landet.

För att få utnyttja obduktionsanslaget för hobbyfjäderfän finns en överenskommelse mellan Gård & Djurhälsan och laboratorierna. Hobbybesättningar med flockproblem är berättigade till ekonomiskt stöd. Med flockproblem menas att minst tre fåglar i besättningen ska ha insjuknat eller dött under den senaste månaden. Laboratorierna tar även emot enstaka avlivade eller döda fjäderfän för obduktion men då får djurägaren stå för hela kostnaden själv.

För djurägare som är berättigade till ekonomiskt stöd gäller kostnaden för obduktion och mikroskopisk undersökning (exklusive expeditionsavgift och moms) för upp till tre fjäderfän. Bakteriologisk undersökning kan också ingå om obducerande veterinär bedömer att det behövs för att ställa diagnos. Observera att kostnaden för transport till laboratoriet och eventuella uppföljande undersökningar tillkommer (till exempel analys avseende Mycoplasma) och bekostas av djurägaren.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls