Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar, del 2: symtom, diagnos och behandling

Symtom

Måste hönsen vara stressade eller misskötta för att bli sjuka om de smittas av ILT-virus?
Svar:
Nej även välskötta och i övrigt friska och ostressade höns kan drabbas av ILT. Stress, andra sjukdomar och dålig skötsel kan precis som vid många andra sjukdomar bidra till att förvärra symtomen och förlänga sjukdomsförloppet.

Kan höns visa milda symtom från luftvägarna, till exempel bara snuva, men ändå ha ILT? I så fall vilka symtom ska väcka misstanke om ILT?
Svar
: Symtomen vid ILT kan variera från mycket milda till allvarliga. Detta beror på en kombination av flera faktorer. Dels kan ILT-virus vara olika aggressiva och dels kan hönsen vara mer eller mindre känsliga. Symtomen vid lindrig ILT-sjukdom är ospecifika, det vill säga det är omöjligt att skilja på symtom orsakade av ILT-virus och luftvägsinfektioner som orsakas av andra smittämnen.

Varför blir en del höns jättesjuka av ILT när det knappt märks hos andra?
Svar:
Detta kan bero på många olika saker. Först och främst finns det olika varianter av ILT-virus där vissa är mer aggressiva än andra. Smittdosen (hur mycket virus fågeln utsätts för) är en annan viktig faktor. Fåglarnas ålder, allmänna hälsotillstånd, kondition, immunitet och om de är infekterade av andra smittämnen samtidigt kan påverka graden av sjukdom. Det kan inte heller helt uteslutas att ärftliga faktorer spelar en roll.

Redan smittade höns som uppvisar symtom men inte är så sjuka att de måste avlivas, hur stor är sannolikheten att dessa kan bli friska?
Svar:
Det varierar från fall till fall beroende på hur aggressivt ILT-viruset är och om komplikationer i form av följdinfektioner med bakterier tillkommer eller inte. Många drabbade höns som inte har akuta andningssvårigheter tillfrisknar.

Får höns med ILT feber och vad är hönsfåglars normaltemperatur?
Svar
: Man brukar inte mäta kroppstemperaturen på höns som är sjuka eftersom det kan vara svårt att få säkra mätvärden. Det beror dels på att höns har en kloak, och dels på att kroppstemperaturen kan variera beroende på aktivitets- och stressnivå. Tamhöns har normalt en kroppstemperatur på 41,5°C.

Diagnostik

Kan man ställa diagnosen ILT hos levande sjuka höns?
Svar
: Det säkraste sättet för att fastställa sjukdomen ILT är att obducera och undersöka vävnadsprover från luftvägarna hos akut sjuka höns genom mikroskopi. Då kan man i de flesta fallen se typiska cellförändringar som bara uppstår vid sjukdomen ILT.
Hos levande höns är det betydligt svårare att ställa dagnosen ILT. Antikroppar kan påvisas med blodprov, men de bildas inte förrän cirka två till tre veckor efter att djuren smittats. Antikropparna i blodet kan ha bildats vid en tidigare ILT-infektion och därför kan symtomen som fågeln har när den provtas vara orsakade av något annat smittämne.
Med PCR-metodik kan man hitta ILT-virus i prover som tas från till exempel ögonen eller svalget (luftstrupens öppning eller från de inre öppningarna till näshålan), men bara under den akuta sjukdomsfasen. Med PCR kan virus sporadiskt även påvisas i svabbprover hos kroniska smittbärare från en tidigare ILT-infektion (se ILT, del 3) och sjukdomssymtomen kan därför vara orsakade av något annat smittämne.

Hur många blodprov behöver jag ta för att friförklara en hobbyhönsflock från ILT-smitta?
Svar
: Antalet prover som bör tas beror på hur säker man vill vara på resultatet. Ju fler prov som undersöks desto säkrare blir resultatet. I hobbyflockar så bör man testa samtliga fåglar för att vara säker på att de är smittfria.

Är blod och ägg tillförlitliga provmaterial för att fastställa ILT hos levande djur?
Svar
: Hos höns fungerar blodprov bra men proven bör tas tidigast två till tre veckor efter att djuren misstänks ha blivit smittade. Analysmetoden är inte utvärderad för andra djurslag än tamhöns. Analys av antikroppsförekomst i ägg rekommenderas inte.

Jag har en flock med höns som hade ILT för ett halvår sedan. Vilken test kan jag göra för att ta reda på om och vilka av mina höns fortfarande bär på smittan?
Svar
: Om flocken har haft konstaterad ILT-infektion så är sannolikheten mycket hög att det finns kroniska smittbärare i flocken (se ILT del 3). Det finns tyvärr ingen undersökningsmetod som enkelt och säkert och till en rimlig kostnad kan svara på om och vilka av fåglarna som har blivit smittbärare.

Finns det inga andra diagnosmetoder för ILT än obduktion? Jag vill inte avliva mina djur.
Svar:
Antikroppar kan påvisas i blodprov en tid (cirka två veckor) efter att djuren infekterats av ILT-virus. Om antikroppar påvisas har djuren infekterats av ILT-virus, men det går inte att säga när. Man kan även ta prov från djuren för att påvisa ILT-virus, till exempel med PCR-teknik. Virus utsöndras från luftvägarna en kort tid hos akut ILT-sjuka djur och bara sporadiskt från kroniska smittbärare. Ingen av dessa metoder ger alltså ett helt säkert svar på om symtomen som djuren har är orsakade av ILT.

Behandling

Kan jag ge antibiotika till mina höns om de har fått ILT?
Svar
: Antibiotika har ingen effekt mot ILT-virus. Om fåglarna drabbas av bakterieorsakade följdinfektioner kan eventuellt antibiotika förkorta sjukdomsförloppet och mildra symtomen. Antibiotika är receptbelagd.

Skall antibiotika ges mot sekundärinfektion?
Svar:
Följdinfektion med bakterier förekommer då och då i samband med ILT. Tecken på att djuren fått en bakteriell följdinfektion kan vara att hönsens ögonsekret övergår från genomskinligt och skummande till varblandat och/eller att man ser var i munhålan eller näsöppningarna. Kontakta en veterinär i närområdet för bedömning av behov av behandling 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls