Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös laryngotrakeit, del 2: symtom, diagnos och behandling

Symtom

Vid ett ILT-utbrott ser man oftast de tydligaste och mest typiska symtomen bland vuxna höns. Även unga kycklingar kan drabbas av ILT, men symtomen är ofta inte lika tydliga. Symtomen kan variera mellan flockar och mellan höns i samma flock. Det kan bero på i vilket skede av sjukdomsförloppet som fåglarna befinner sig i och flera andra faktorer. Till exempel kan olika ILT-virus skilja sig från varandra avseende sjukdomsframkallande förmåga. Symptomen kan också förvärras om fåglarna samtidigt är drabbade av andra infektioner som till exempel mykoplasmainfektion.

ILT-virus orsakar inflammation i de övre luftvägarna det vill säga näshålan, struphuvudet och luftstrupen, samt ögonen. Sjukdomssymtomen kan variera från lindrig snuva till allvarlig luftvägsinfektion med andnöd och hög flockdödlighet. Observera att alla symtom i listan nedan inte behöver förekomma hos en enskild fågel eller ens i samma flock.

Följande symtom kan ses i hönsflocken vid ett akut ILT-utbrott:

 • Fågeln sitter stilla med uppburrad fjäderdräkt och ser trött, medtagen och blek ut.
 • Fågeln kippar efter luft, andas med öppen näbb och håller ofta halsen sträckt uppåt (bild 1).
 • Onormala andningsljud (fågeln hostar, gurglar, rosslar eller piper).
 • Svullna ögonlock och vattnigt till skummande sekret i ögonen. Senare i sjukdomsförloppet ses ofta en varig ögoninflammation och ögonlocken klibbar ihop. Detta sker om fågeln drabbas av bakterieorsakad följdinfektion.
 • Vitt till gulaktigt sekret i näsöppningarna.
 • Vitt till gulaktigt sekret och/eller blod på slemhinnorna i munhålan och/eller i svalget.
 • Fågeln skakar på huvudet för att få bort sekret från luftvägarna.
 • Upphostat slem, gult sekret eller blod kan ibland ses runt näsöppningarna, i fjäderdräkten (framförallt på huvud, hals, bröst eller vingar) och/eller på inredning och väggar i hönshuset.
 • Plötsliga dödsfall utan föregående symtom förekommer. Dödligheten vid ett ILT-utbrott är i regel mellan 10 och 20 procent men både lägre och högre siffror kan förekomma (5-70 procent). Vid mycket allvarliga utbrott kan dödligheten bli ännu högre (90-100 procent).
 • Äggproduktionen kan minska (oftast några procent).

Observera att diagnosen ILT aldrig kan fastställas baserat enbart på symtom.

Inkubationstid

Inkubationstiden (tiden från smitta till utbruten sjukdom) är normalt fyra till tolv dygn.

Hur ställs diagnosen?

Obduktion och undersökning av organ i mikroskop

Bild 1. En höna med andnöd orsakad av sjukdomen infektiös laryngotrakeit (ILT). Fågeln andas med öppen näbb och kippar efter luft med sträckt hals. Foto: F Otman/SVA

Bild 2. Uppklippt luftstrupe från tamhöna med infektiös laryngotrakeit (ILT). I luftstrupen ses var och död avstött slemhinna (pseudomembran). (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: D Jansson/SVA

Bild 3. Uppklippt luftstrupe från tamhöna med infektiös laryngotrakeit (ILT). I luftstrupen ses blod på slemhinnan. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: D Jansson/SVA

Bild 4. Bild från svalget hos en tamhöna som dött av kvävning till följd av infektion med ILT-virus. Den svarta pilen pekar mot en sekretpropp som täppt till struphuvudets öppning och därigenom förhindrar passage av andningsluften. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: D Jansson/SVA

Bild 5. Luftstrupens slemhinna hos en tamhöna med ILT fotograferad genom mikroskop. Slemhinnan är inflammerad. Pilarna pekar mot så kallade syncytieceller (aggregat av sammansmälta virusinfekterade slemhinneceller) som innehåller intranukleära inklusionskroppar. Dessa cellförändringar är typiska för sjukdomen ILT. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: D Jansson/SVA

Diagnosen ILT ställs oftast genom obduktion och undersökning i mikroskop av vävnadsprover från luftvägarna. För att ställa diagnosen på detta sätt krävs att fåglarna är i akut sjukdomsfas. Därför är det mycket viktigt att fåglar med misstänkt ILT som skickas för obduktion har haft tydliga sjukdomssymtom och de ska helst inte ha varit sjuka i mer än några dagar. Det går också bra att skicka plötsligt döda höns som inte haft symtom om andra djur i flocken som haft symtom också skickas med. Hönsen ska helst inte frysas utan istället förvaras i kyl och transporteras med kylklampar till laboratoriet. För att öka möjligheten att ställa diagnosen är det bra att skicka flera fåglar (upp till tre stycken fåglar från hobbyflockar och upp till fem stycken från kommersiella flockar). Det är dessutom viktigt att kropparna kommer till laboratoriet snabbt efter döden (se instruktion för att skicka in djurkroppar).

Vid obduktionen kan man se tecken på luftvägsinfektion med gulvitt sekret eller blod på slemhinnan i luftvägarna (bild 2-3) och eventuellt ögoninflammation. Dödsorsaken vid akut ILT-infektion är ofta kvävning genom att en propp med var och död avstött slemhinna fastnar i luftstrupen eller i struphuvudet och hindrar passage av andningsluften (bild 4). Det finns dock andra sjukdomar som kan ge en liknande obduktionsbild så för att fastställa diagnosen behöver man göra en mikroskopisk undersökning av prover från luftvägarna. I akut sjukdomsfas ser man i mikroskopet typiska cellförändringar i slemhinnorna i de övre luftvägarna (bild 5). Diagnosen kan oftast, men inte alltid, fastställas på detta sätt. 

PCR

PCR-metodik används framförallt som ett komplement till obduktion och undersökning i mikroskop men metoden används inte rutinmässigt på SVA. Med denna metod kan man påvisa ILT-virus direkt i vävnadsprover eller svabbprover från luftvägarna. ILT-virus kan påvisas under det akuta sjukdomsskedet i samband med ett pågående ILT-utbrott.

Blodprov

Inom några veckor efter infektion med ILT-virus kan man påvisa antikroppar i blodet hos tamhöns. Förekomst av antikroppar i blodprov visar att fågeln har smittats av ILT-virus, men det går inte att avgöra när detta skedde eller om fågeln är smittbärare.

Behandling

Läkemedel för behandling av tamhöns med virussjukdomen ILT saknas. Man bör av djurskyddsskäl överväga att avliva höns som har svår andnöd (svårt att få luft). Lindrigare angripna djur tillfrisknar ofta spontant inom en till tre veckor. God skötsel och omvårdnad påskyndar tillfrisknandet. Ibland drabbas höns med ILT av följdinfektioner med bakterier och då kan antibiotika (receptbelagt, kontakta veterinär för bedömning) eventuellt lindra och förkorta sjukdomsförloppet. En annan viktig åtgärd är att tvätta/badda ögonen med koksaltlösning hos höns med varig ögoninflammation så att ögonen hålls öppna och fåglarna kan hitta vatten och foder.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls